Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Mida tähendab ELi Nõukogu eesistujariik?

Roteeruv eesistujariik

Nõukogu eesistujariik vahetub ELi liikmesriikide hulgas iga kuue kuu tagant. Nende kuue kuu jooksul juhatab eesistujariik nõukogus igal tasandil toimuvaid koosolekuid, aidates tagada ELi töö järjepidevuse nõukogus.

Ametisolev eesistujariik

ELi Nõukogu eesistujariik Itaalia
1. juuli - 31. detsember 2014

Tulevased eesistujariigid

Läti:jaanuar – juuni 2015
Luksemburg: juuli – detsember 2015
Madalmaad: jaanuar – juuni 2016
Slovakkia: juuli – detsember 2016
Malta: jaanuar – juuni 2017
Ühendkuningriik: juuli – detsember 2017
Eesti: jaanuar – juuni 2018
Bulgaaria: juuli – detsember 2018
Austria: jaanuar – juuni 2019
Rumeenia: juuli – detsember 2019
Soome: jaanuar – juuni 2020

Eesistumist teostavad liikmesriigid teevad tihedat koostööd kolmest riigist koosnevates rühmades, mida nimetatakse eesistujariikide kolmikuks. See süsteem loodi Lissaboni lepinguga 2009. aastal. Eesistujariikide kolmik seab pikaajalised eesmärgid ja koostab ühise tegevuskava, millega määratakse kindlaks teemad ja olulisemad küsimused, mida nõukogu 18-kuulisel perioodil käsitleb. Selle programmi alusel koostavad kõik kolm riiki oma üksikasjalikuma kuuekuulise programmi.

Praegusesse eesistujariikide kolmikusse kuuluvad Itaalia, Läti ja Luksemburg.

 

Eesistujariigi ülesanded

Eesistujariik vastutab ELi õigusakte käsitleva nõukogu töö edasiviimise eest, tagades ELi tegevuskava järjepidevuse, nõuetekohased seadusandlikud menetlused ja liikmesriikidevahelise koostöö. Selleks peab eesistujariik tegutsema ausa ja neutraalse vahendajana.

Eesistujariigil on kaks peamist ülesannet:

1. Nõukogu ja selle ettevalmistavate organite koosolekute planeerimine ja juhatamine

Eesistujariik juhatab erinevate nõukogu koosseisude (välja arvatud välisasjade nõukogu) ja nõukogu ettevalmistavate organite koosolekuid, mis hõlmavad alalisi komiteesid, nagu alaliste esindajate komitee (COREPER), ja väga spetsiifiliste teemadega tegelevaid töörühmi ja komiteesid.

Eesistujariik tagab, et arutelud toimuvad nõuetekohaselt ning et nõukogu kodukorda ja töömeetodeid kohaldatakse õigesti.

Ta korraldab ka erinevaid ametlikke ja mitteametlikke kohtumisi Brüsselis ja roteeruvat eesistumist teostavas liikmesriigis.

2. Nõukogu esindamine suhetes teiste ELi institutsioonidega

Eesistujariik esindab nõukogu suhetes teiste ELi institutsioonidega, eelkõige komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Tema ülesanne on püüda jõuda õigusaktides kokkuleppele kolmepoolsetel kohtumistel, mitteametlikel läbirääkimistel ja lepituskomitee koosolekutel.

Eesistujariik teeb tihedat koostööd:

Eesistujariik abistab neid nende töös ja mõnikord võidakse tal paluda täita teatavaid kohustusi kõrge esindaja jaoks, nagu välisasjade nõukogu esindamine Euroopa Parlamendis või välisasjade nõukogu istungi juhatamine, kui arutatakse ühise kaubanduspoliitika küsimusi. 

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?