Error loading MacroEngine script (file: CookieNotification.cshtml)

Kas yra ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė?

Rotacijos tvarka pirmininkaujanti valstybė narė

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja kas šešis mėnesius. Per šį šešių mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių Tarybos posėdžiams ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Šiuo metu pirmininkaujanti valstybė narė

ES Tarybai pirmininkaujanti Italija
2014 m. liepos 1 d.—gruodžio 31 d.

Pirmininkausiančios valstybės narės

Latvija:  2015 m. sausio–birželio mėn.
Liuksemburgas: 2015 m. liepos–gruodžio mėn.
Nyderlandai: 2016 m. sausio–birželio mėn.
Slovakija: 2016 m. liepos–gruodžio mėn.
Malta: 2017 m. liepos–birželio mėn.
Jungtinė Karalystė: 2017 m. liepos–gruodžio mėn.
Estija: 2018 m. sausio–birželio mėn.
Bulgarija: 2018 m. liepos–gruodžio mėn.
Austrija: 2019 m. sausio–birželio mėn.
Rumunija: 2019 m. liepos–gruodžio mėn.
Suomija: 2020 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis vadinamoje trijų valstybių narių grupėje. Ši sistema buvo nustatyta Lisabonos sutartimi 2009 m. Trijų valstybių narių grupė nustato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustatydama temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų šalių parengia savo išsamesnę konkretaus šešių mėnesių laikotarpio programą.

Dabartinę trijų valstybių narių grupę sudaro pirmininkaujanti Italija bei pirmininkausiančios Latvija ir Liuksemburgas.

 

Pirmininkaujančios valstybės narės užduotys

Pirmininkaujanti valstybė narė yra atsakinga už Tarybos darbo, susijusio su ES teisės aktais, vykdymą; ji užtikrina ES darbotvarkės tęstinumą, tvarkingus teisėkūros procesus ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą. Kad tai atliktų, pirmininkaujanti valstybė narė turi veikti kaip sąžiningas ir neutralus tarpininkas.

Dvi pagrindinės pirmininkaujančios valstybės narės užduotys:

1. Tarybos ir jos parengiamųjų organų darbo planavimas ir pirmininkavimas posėdžiams

Pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja įvairių sudėčių Tarybos (išskyrus Užsienio reikalų tarybą) ir Tarybos parengiamųjų organų, kurie apima nuolatinius komitetus, pavyzdžiui, Nuolatinių atstovų komitetą (COREPER), ir labai konkrečius klausimus svarstančių darbo grupių ir komitetų posėdžiams.

Pirmininkaujanti valstybė narė užtikrina, kad diskusijos vyktų tinkamai ir būtų teisingai taikomos Tarybos darbo tvarkos taisyklės bei darbo metodai.

Ji taip pat organizuoja įvairius oficialius posėdžius ir neformalius susitikimus Briuselyje ir rotacijos tvarka pirmininkaujančios valstybės narės šalyje.

2. Atstovavimas Tarybai palaikant santykius su kitomis ES institucijomis

Pirmininkaujanti valstybė narė atstovauja Tarybai palaikant santykius su kitomis ES institucijomis, visų pirma su Komisija ir Europos Parlamentu. Jos vaidmuo – stengtis ir pasiekti susitarimą dėl teisėkūros procedūra priimamų dokumentų rengiant trišalio dialogo posėdžius, neformalius derybų susitikimus ir Taikinimo komiteto posėdžius.

Pirmininkaujanti valstybė narė glaudžiai bendradarbiauja su:

Ji jiems padeda ir jos kartais gali būti paprašyta atlikti tam tikras vyriausiojo įgaliotinio pareigas, pavyzdžiui, atstovauti Užsienio reikalų tarybai Europos Parlamente arba pirmininkauti Užsienio reikalų tarybos posėdžiams, kai juose svarstomi bendros prekybos politikos klausimai. 

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?