Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Wat is het voorzitterschap van de Raad van de EU?

Een roulerend voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU-lidstaten en wisselt halfjaarlijks. Gedurende deze zes maanden zit het voorzitterschap zittingen en vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad, wat bijdraagt tot de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad.

Huidige voorzitterschap

Italiaans voorzitterschap van de Raad van de EU
1 juli tot en met 31 december 2014

Toekomstige voorzitterschappen

Letland: januari-juni 2015
Luxemburg: juli-december 2015
Nederland: januari-juni 2016
Slowakije: juli-december 2016
Malta: januari-juni 2017
Verenigd Koninkrijk: juli-december 2017
Estland: januari-juni 2018
Bulgarije: juli-december 2018
Oostenrijk: januari-juni 2019
Roemenië: juli-december 2019
Finland: januari-juni 2020

Er wordt telkens nauw samengewerkt tussen de drie lidstaten die opeenvolgende voorzitterschappen bekleden, "trio's" genoemd. Dit systeem is in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Het trio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en belangrijkste thema's die de Raad gedurende die 18 maanden zal behandelen. Uitgaande hiervan geeft elk van de drie landen vervolgens nadere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma.

Het huidige trio bestaat uit het Italiaanse, het Letse en het Luxemburgse voorzitterschap.

 

Taken van het voorzitterschap

Het voorzitterschap zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de Raad inzake EU-wetgeving gestaag vorderen, waarbij het toeziet op een samenhangende EU-agenda, vlotte wetgevingsprocessen en samenwerking tussen de lidstaten. Daarom moet het voorzitterschap optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar.

Het voorzitterschap heeft twee hoofdtaken:

1. Plannen en voorzitten van zittingen van de Raad en vergaderingen van de voorbereidende instanties

Het voorzitterschap zit de zittingen van de verschillende Raadsformaties (uitgezonderd de Raad Buitenlandse Zaken) en de vergaderingen van de voorbereidende Raadsinstanties voor, waaronder vaste comités (zoals het Comité van permanente vertegenwoordigers, ofte wel het Coreper) alsook werkgroepen en comités die zeer specifieke onderwerpen behandelen.

Het voorzitterschap zorgt ervoor dat de besprekingen ordelijk verlopen en dat het reglement van orde en de werkmethoden van de Raad correct worden toegepast.

Daarnaast organiseert het voorzitterschap allerhande formele en informele bijeenkomsten in Brussel en in zijn eigen lidstaat.

2. Vertegenwoordigen van de Raad in de betrekkingen met de andere EU-instellingen

Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad in zijn betrekkingen met de andere EU-instellingen, in het bijzonder met de Commissie en het Europees Parlement. Hij probeert overeenstemming over wetgevingsdossiers te bereiken via trialogen, informele onderhandelingen en vergaderingen van het bemiddelingscomité.

Het voorzitterschap werkt nauw samen met:

Het voorzitterschap ondersteunt beider werkzaamheden en kan worden verzocht bepaalde opdrachten uit te voeren voor de hoge vertegenwoordiger, zoals het vertegenwoordigen van de Raad Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement of het voorzitten van die Raad wanneer onderwerpen inzake de gemeenschappelijke handelspolitiek aan bod komen. 

 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?