Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Vad är rådets ordförandeskap?

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsstater var sjätte månad. Under sexmånadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet.

Nuvarande ordförandeskap

Kommande ordförandeskap

Lettland: januari–juni 2015
Luxemburg: juli–december 2015
Nederländerna: januari–juni 2016
Slovakien: juli–december 2016
Malta: januari–juni 2017
Storbritannien: juli–december 2017
Estland: januari–juni 2018
Bulgarien: juli–december 2018
Österrike: januari–juni 2019
Rumänien: juli–december 2019
Finland: januari–juni 2020

De medlemsstater som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsstater, en så kallad trio. Detta system infördes genom Lissabonfördraget 2009. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam dagordning med de ämnen och viktiga frågor som rådet kommer att ta upp under en 18-månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga sexmånadersprogram.

Den nuvarande trion består av det italienska, lettiska och luxemburgska ordförandeskapet.

 

Ordförandeskapets uppgifter

Ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s dagordning samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsstaterna samarbetar. För att kunna göra det måste ordförandeskapet agera som en ärlig och neutral mellanhand.

Ordförandeskapet har huvudsakligen två uppgifter:

1. Att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ

Ordförandeskapet leder mötena i rådets olika konstellationer (dock inte i utrikesrådet) och rådets förberedande organ. Däri ingår Ständiga representanternas kommitté (Coreper) och arbetsgrupper och kommittéer som behandlar olika specifika frågor.

Ordförandeskapet ser till att diskussionerna förs på ett korrekt sätt och att rådets arbetsordning och arbetsmetoder tillämpas korrekt.

Ordförandeskapet organiserar också olika formella och informella möten i Bryssel och i ordförandeskapslandet

2. Att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner

Ordförandeskapet företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, särskilt med kommissionen och Europaparlamentet. Dess roll är att försöka nå enighet om lagstiftningsärenden genom trepartsmöten, informella förhandlingsmöten och sammanträden i förlikningskommittén.

Ordförandeskapet arbetar i nära samordning med:

 

Ordförandeskapet stöder deras arbete och kan ibland anmodas att utföra vissa uppgifter för den höga representanten, t.ex. att företräda utrikesrådet i Europaparlamentet eller att leda utrikesrådet när det diskuterar frågor som rör den gemensamma handelspolitiken. 

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?