Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Systém hlasování

Přehled

V Radě se obvykle hlasuje kvalifikovanou většinou, kterou se přijímá přibližně 80 % právních předpisů EU.

Prostá většina

Prostou většinu, která se používá při hlasování o nelegislativních otázkách, tvoří 15 z 28 členských států.

Kvalifikovaná většina

Pro dosažení kvalifikované většiny je zapotřebí kladného stanoviska 55 % členských států, které zastupují alespoň 65 % obyvatelstva EU.

Jednomyslnost

Pro dosažení jednomyslnosti musejí všichni členové vyjádřit s návrhem souhlas nebo se zdržet hlasování.

Jak Rada hlasuje?

V závislosti na projednávané otázce přijímá Rada EU rozhodnutí:

  • prostou většinou (pro návrh hlasuje 15 členských států),
  • kvalifikovanou většinou (pro návrh hlasuje 55 % členských států), nebo
  • jednomyslně (pro návrh jsou všechny odevzdané hlasy).
Animace přibližující různé systémy hlasování používané v Radě

Rada může hlasovat pouze tehdy, je-li přítomna většina jejích členů. Při hlasování může každý člen Rady zastupovat pouze jednoho z ostatních členů.

Rada může hlasovat o legislativním aktu 8 týdnů poté, co byl návrh aktu zaslán k posouzení národním parlamentům. Národní parlamenty musejí rozhodnout, zda návrh právního předpisu splňuje zásadu subsidiarity. Dříve je možné hlasovat pouze ve zvláštních naléhavých případech.

Hlasuje se z podnětu předsedy Rady. Zahájit hlasování lze i z podnětu některého člena Rady nebo Komise, pokud s tím souhlasí většina členů Rady.

Jedná-li Rada jako normotvůrce, výsledky hlasování Rady se automaticky zveřejňují.

Přeje-li si některý z členů připojit odůvodnění hlasování, toto odůvodnění se rovněž zveřejnění, pokud je právní akt přijat. V ostatních případech, kdy se odůvodnění hlasování nezveřejňují automaticky, může být odůvodnění zveřejněno na žádost autora.

Pokud Rada nejedná jako normotvůrce, výsledky a odůvodnění hlasování je rovněž možné zveřejnit na základě jednomyslného rozhodnutí Rady. Členové Rady a Komise mohou učinit prohlášení a požádat, aby byla uvedena v zápisu z jednání Rady. Tato prohlášení nemají žádný právní účinek a považují se za politický nástroj, který má usnadnit přijímání rozhodnutí.