Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

V archivu Rady jsou shromažďovány a zpracovávány dokumenty, jež Rada Evropské unie vytvořila nebo obdržela při výkonu svých funkcí. Archiválie týkající se spisů, které byly uzavřeny před více než 30 lety, jsou veřejně přístupné.

Podrobnější informace o fondech

Dokumenty jsou zpravidla dostupné v jazycích, které byly úředními jazyky EU v době jejich vypracování.

Archivní fondy Rady jsou rozděleny podle jednotlivých etap právního základu EU:

 • Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), zřízené Pařížskou smlouvou (1952) (archivní fond CM1),
 • Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom), zřízené Římskými smlouvami (1957) (archivní fond CM2),
 • Evropská unie od Maastrichtské smlouvy do vstupu v platnost Lisabonské smlouvy (archivní fond CM4),
 • Evropská unie vymezená Lisabonskou smlouvou (archivní fond CM8).

Archivní fondy zahrnují rovněž spisy týkající se mezivládních jednání, například:

 • jednání o Smlouvách, jako jsou Římské smlouvy (archivní fond CM3),
 • jednání o rozšíření EU (archivní fond CM5),
 • jednání v rámci úmluv z Yaoundé a Lomé a dohody z Cotonou (archivní fond CM6),
 • jednání týkajících se Evropského hospodářského prostoru a Rad přidružení mezi EU a zeměmi mimo EU (archivní fond CM7).

Archivní fondy Rady obsahují především zápisy z jednání Rady a dokumenty týkající se zasedání Evropské rady, zasedání Coreperu a dalších výborů. Jsou zde také uchovávány dokumenty týkající se rozpočtu a přípravy směrnic, nařízení a rozhodnutí v celé řadě politik.

Přístup veřejnosti

Spisy a dokumenty starší 30 let jsou veřejně přístupné. Originály dokumentů jsou předávány do historických archivů EU, jež jsou uchovávány v Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V archivu Rady v Bruselu je možné konzultovat kopie dokumentů na mikrofilmu nebo v elektronické podobě.

Platí určité výjimky, například u utajovaných dokumentů nebo v zájmu ochrany:

 • soukromí a integrity jednotlivců,
 • obchodních zájmů, včetně duševního vlastnictví.

Spisy a dokumenty mladší 30 let lze nalézt prostřednictvím veřejného rejstříku nebo získat na základě žádosti o zpřístupnění určitého dokumentu. 

Jak kontaktovat archiv

V průvodci „Blue guide“ jsou uvedeny podrobné kontaktní údaje a informace týkající se přístupu, umístění, dostupnosti a struktury archivů ministerstev zahraničních věcí členských států a orgánů EU. 

Pokud si chcete sjednat schůzku, potřebujete pomoci s rešerší nebo máte dotazy ohledně dostupných archivních fondů, kontaktujte archiv Rady:

 • Central Archives of the Council of the European Union
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel.: +32 22819400
 • Poslat e-mail

Úřední hodiny

Studovna je pro zájemce otevřena od pondělí do pátku od 9.00 do 16.30 hod. Od 12.00 do 14.00 hod. se nevydávají nové dokumenty.

V případě zájmu kontaktujte archiv Rady a sjednejte si návštěvu předem.

Studovna se nachází v Bruselu v budově Rady Justus Lipsius (vchod „Belliard“).