Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Předsedou Evropské rady je v současnosti Donald Tusk. Dne 1. prosince 2014 ve funkci nahradil Hermana Van Rompuye.

Předseda Evropské rady Donald Tusk 
Předseda Evropské rady Donald Tusk 

Úloha předsedy je vymezena v článku 15 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Předseda Evropské rady zejména:

 • předsedá Evropské radě a vede její jednání,
 • ve spolupráci s předsedou Komise a na základě práce Rady pro obecné záležitosti zajišťuje přípravu a kontinuitu jednání Evropské rady,
 • napomáhá k dosažení soudržnosti a konsensu uvnitř Evropské rady;
 • po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu.

Předseda Evropské rady rovněž zajišťuje vnější zastupování EU na úrovni hlav států a předsedů vlád:

 • v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky společně s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který napomáhá při uskutečňování této politiky a zajišťování její jednoty, soudržnosti a účinnosti;
 • na mezinárodních summitech obvykle společně s předsedou Evropské komise.

Historie funkce předsedy Evropské rady

Podle Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost v roce 2009, je funkce předsedy Evropské rady stálá funkce vykonávaná na plný pracovní úvazek.

Do té doby byla Evropská rada neformálním subjektem a funkce předsedy Evropské rady funkcí neoficiální. Zastával ji prezident nebo předseda vlády členského státu, který v daném období vykonával rotující předsednictví v Radě Evropské unie.

Jmenování

Evropská rada volí svého předsedu kvalifikovanou většinou.

Je volen na dobu 2,5 roku s tím, že může být zvolen dvakrát po sobě. V souladu se zavedenou praxí je koordinací volebního procesu pověřeno rotující předsednictví. Část zasedání Evropské rady, během níž se jedná o volbě předsedy, vede premiér, který toto předsednictví zastupuje.

Předseda Evropské rady nemůže po dobu trvání svého funkčního období zastávat žádnou vnitrostátní funkci.

Personál

Evropské radě a jejímu předsedovi je nápomocen Generální sekretariát Rady EU.

Předseda má rovněž vlastní kabinet. Pro kancelář předsedy i kanceláře jeho personálu jsou vyhrazeny prostory v budově Europa, která náleží Radě a nachází se v Bruselu (Belgie).

Bývalý předseda Herman Van Rompuy vysvětluje svou úlohu při zastupování EU na mezinárodní scéně

Mezinárodní summity

Předseda Evropské rady zastupuje EU na mezinárodních summitech. Existují 3 hlavní druhy těchto summitů:

 1. Dvoustranné summity
  Jsou organizovány mezi EU a jejími strategickými partnery. Pořádají se pravidelně, obvykle jednou ročně, se zeměmi, jako jsou Japonsko, USA, Rusko, Jihoafrická republika, Brazílie a Čína. Tyto summity se konají střídavě v Bruselu a v příslušné zemi.
 2. Mnohostranné summity na mezinárodní úrovni
  EU se jich účastní buď jako člen, nebo je přizvána jako významný mezinárodní aktér; jedná se například o zasedání skupin G7, G8 a G20 a Valného shromáždění OSN.
 3. Mnohostranné summity na úrovni EU
  Tyto vrcholné schůzky zahrnují například summity Východního partnerství či zasedání EU-Afrika, EU-ASEM (setkání Asie-Evropa) a EU-CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států). Pokud je v pořádání takového summitu na řadě EU, tradičně se úlohy pořadatele ujímá členský stát, který v daném období vykonává rotující předsednictví v Radě EU. Od roku 2014 je pořádá rovněž Rada EU v Bruselu. Účastníky těchto summitů jsou hlavy států nebo předsedové vlád všech členských států EU spolu s předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise a hlavy států nebo předsedové vlád zúčastněných zemí.