Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Interní politiky

Ochrana utajovaných informací EU

Rozhodnutí Rady o bezpečnostních pravidlech stanoví několik způsobů ochrany těchto informací.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů v Radě a o úloze inspektora ochrany údajů

Environmentální řízení

Generální sekretariát Rady zavedl komplexní environmentální program s cílem snížit dopad svých činností na životní prostředí

Mnohojazyčnost

Rada a Evropská rada pracují ve 24úředních jazycích EU.

Transparentnost a přístup k dokumentům

Občané mohou sledovat veřejná zasedání Rady a žádat o přístup k dokumentům.

Vizuální identita

Ústředním prvkem vizuální identity Rady a jejích „spřízněných“ orgánů a subjektů je společné logo.

V souladu s pravidly transparentnosti stanovenými v Lisabonské smlouvě přijímají orgány EU rozhodnutí co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Ministři v Radě jednají o legislativních aktech veřejně a občané mají právo žádat o přístup k dokumentům Rady.

Transparentnost legislativního procesu

Zasedání ministrů EU jsou veřejná, pokud se jedná nebo hlasuje o návrzích legislativních aktů.

Veřejná jsou též zasedání Rady, na nichž ministři rokují o důležitých otázkách, které se dotýkají EU a jejích občanů, nebo když jednají o pracovním programu Rady, prioritách svého předsednictví či o pracovních programech a politické strategii Komise.

Veřejná zasedání Rady můžete sledovat živě ve všech jazycích EU prostřednictvím našich internetových stránek s on-line přenosem. Jednotlivá zasedání lze sledovat i ze záznamu.

Pořady jednání a kalendář zasedání Rady

Rada zasedá v Bruselu a Lucemburku (v dubnu, červnu a říjnu). Pořady jednání Rady a většiny jejích přípravných orgánů jsou veřejně přístupné.

Pořady jednání

Zápisy z jednání a výsledky hlasování

Zasedá-li Rada veřejně, veřejně přístupný je i zápis z daného jednání, v němž jsou obsaženy informace o hlasování Rady o návrzích legislativních aktů, odůvodnění hlasování a prohlášení, jež učinily členské státy. Zápisy z jednání zahrnují také informace o projednávaných dokumentech a hlavní závěry učiněné v Radě.

Veřejné jsou i výsledky hlasování, z nichž je zřejmé, jak hlasovaly jednotlivé země EU.

Tyto informace se také zveřejňují v měsíčních přehledech aktů Rady.

Přístup k dokumentům

Pravidla pro přístup k dokumentům stanoví nařízení č. 1049/2001. Zvláštní prováděcí pravidla uplatňovaná v Radě jsou stanovena v příloze II jejího jednacího řádu. Tato pravidla platí i pro dokumenty Evropské rady.

Kromě toho Rada zveřejňuje výroční zprávu o uplatňování nařízení č. 1049/2001.

Veřejný rejstřík dokumentů Rady

K dokumentům Rady je možný přístup prostřednictvím veřejného rejstříku. Obsahuje oficiální dokumenty Rady vypracované od roku 1999 nebo odkazy na ně.

Veřejně přístupná data

Od roku 2015 se Rada EU na portálu veřejně přístupných dat EU podílí třemi soubory údajů:

  • hlasování Rady o legislativních aktech
  • metadata veřejného rejstříku Rady
  • metadata databáze žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům

Portál veřejně přístupných dat EU byl spuštěn v prosinci 2012. Jedná se o jednotné místo pro přístup k rozšiřující se škále dat pocházejících od orgánů a jiných subjektů EU. Data lze zdarma, a to i opětovně, využívat ke komerčním či nekomerčním účelům za předpokladu, že je uveden zdroj.

Účelem portálu veřejně přístupných dat EU je prosazovat inovativní způsoby využívání dat a umožnit uplatnění jejich ekonomického potenciálu. Jeho cílem je rovněž podpořit transparentnost a odpovědnost orgánů a jiných subjektů EU.

Archiv

V archivu Rady jsou shromažďovány a zpracovávány dokumenty, jež Rada Evropské unie vytvořila nebo obdržela při výkonu svých funkcí. Archiválie týkající se spisů, které byly uzavřeny před více než 30 lety, jsou veřejně přístupné.

Originály dokumentů jsou předávány do historických archivů EU, jež jsou uchovávány v Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V archivu Rady v Bruselu je možné konzultovat kopie dokumentů na mikrofilmu nebo v elektronické podobě.

Obecné dotazy

S obecnými dotazy týkajícími se organizace, činnosti a práce Rady a Evropské rady se lze obrátit na oddělení „Služba informací pro veřejnost“. Upozorňujeme, že toto oddělení neposkytuje právní poradenství ani vyjádření ke konkrétním záležitostem.

Svůj dotaz můžete zaslat ve kterémkoliv z 24 úředních jazyků EU.