Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
Forklaring af rådssammensætninger

EU-Rådet er én retlig enhed, men det samles i 10 forskellige "sammensætninger", alt efter hvilket emne der behandles:

Der er ingen rangorden mellem Rådets sammensætninger, selv om Rådet for Almindelige Anliggender har en særlig koordinerende rolle og er ansvarlig for institutionelle, administrative og horisontale spørgsmål. Rådet for Udenrigsanliggender har også en særlig opgave.

Enhver af Rådets 10 sammensætninger kan vedtage en retsakt, som henhører under en anden sammensætnings ansvarsområde. Derfor nævnes sammensætningen ikke, når Rådet vedtager en retsakt.

Samlinger i Rådet

På Rådets samlinger deltager repræsentanter for hver medlemsstat på ministerniveau. Deltagerne kan derfor være ministre eller statssekretærer. De er beføjet til at forpligte regeringen i deres land og til at udøve stemmeretten. EU-kommissæren for det pågældende sagsområde indbydes også til Rådets samlinger. Den Europæiske Centralbank indbydes, når det er den, der har indledt lovgivningsproceduren.

Samlingerne ledes af ministeren fra det land, der varetager det halvårlige formandskab for Rådet. En undtagelse er Udenrigsrådet, der normalt ledes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Rådet træffer sine afgørelser med simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed, alt efter den afgørelse, der skal træffes.

Rådet kan kun stemme, hvis et flertal af dets medlemmer er til stede. 

Stemmeregler

Rådets almindelige afstemningsprocedure er kvalificeret flertal, der anvendes for omkring 80 % af EU's lovgivning

Offentlige samlinger

Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler eller stemmer om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt. I disse tilfælde indeholder dagsordenen en del til "Lovgivningsmæssige forhandlinger". De første forhandlinger om vigtige ikkelovgivningsmæssige forslag er også offentlige.

Rådet holder desuden regelmæssigt offentlige debatter om vigtige spørgsmål, der vedrører EU's og borgernes interesser. Debatterne om Det Almindelige Råds 18-månedersprogram, om de øvrige rådssammensætningers prioriteter og om Kommissionens 5-årsprogram er offentlige.