Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
I et udfordrende geopolitisk miljø vil EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar blive styrket.

EU styrker samarbejdet om sikkerhed og forsvar

På topmødet i september 2016 i Bratislava besluttede EU's ledere at give ny fremdrift til Europas eksterne sikkerhed og forsvar ved at styrke EU-samarbejdet på dette område.

Som opfyldelse af denne forpligtelse vedtog EU's ledere i december 2016 konklusioner:

 • der godkender gennemførelsesplanen for sikkerhed og forsvar
 • der hilser EU-Kommissionens forslag om en europæisk forsvarshandlingsplan velkommen
 • der tilskynder til en hurtig indsats for at øge samarbejdet mellem EU og NATO

Tidslinje

11.12.2017
Rådet etablerer PESCO med 25 deltagende medlemslande
5.12.2017
Samarbejdet mellem EU og NATO: nyt sæt af forslag
13.11.2017
Første skridt i retning af etableringen af PESCO
19.10.2017
Det Europæiske Råd genoptager drøftelserne om PESCO
22.6.2017
Det Europæiske Råd opfordrer til iværksættelse af et permanent struktureret samarbejde
Se hele tidslinjen

Konkrete foranstaltninger til at fremme samarbejdet om sikkerhed og forsvar

I december 2016 godkendte Det Europæiske Råd gennemførelsesplanen for sikkerhed og forsvar. Gennemførelsesplanen fastlægger vejen frem for udviklingen af EU's sikkerheds- og forsvarspolitik.

På baggrund af EU's globale strategi fokuserer gennemførelsesplanen på tre strategiske prioriteter:

 • reaktion på eksterne konflikter og kriser
 • opbygning af kapacitet hos partnere
 • beskyttelse af EU og dets borgere

Konkrete foranstaltninger til at nå disse mål omfatter:

 • iværksættelse af en samordnet årlig gennemgang vedrørende forsvar (CARD) for at øge forsvarssamarbejdet mellem landene
 • etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) for at styrke forsvarssamarbejdet mellem de lande, der ønsker at gå videre i dette samarbejde
 • etablering af en militær planlægnings- og gennemførelseskapabilitet (MPCC) for at forbedre krisestyringsstrukturer
 • styrkelse af EU's værktøjskasse til hurtig reaktion, herunder EU-kampgrupperne og civile kapaciteter

1. Samordnet årlig gennemgang vedrørende forsvar

Den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar (CARD) vil give et bedre overblik på EU-plan over forsvarsudgifter, nationale investeringer og forskningsindsatsen.

Gennemgangen vil øge gennemsigtigheden og den politiske synlighed af europæiske forsvarskapaciteter. Fordelene omfatter:

 • bedre indkredsning af mangler
 • tættere forsvarssamarbejde
 • bedre og mere sammenhængende tilgang til planlægning af forsvarsudgifter

2. Permanent struktureret samarbejde

I henhold til Lissabontraktaten kan en gruppe EU-lande styrke deres samarbejde på forsvarsområdet ved at oprette et permanent struktureret samarbejde (PESCO).

22. juni 2017 blev EU's ledere enige om at etablere et permanent struktureret samarbejde for at styrke Europas sikkerhed og forsvar.

11. december 2017 vedtog Rådet en afgørelse om etablering af PESCO. Alle EU-landene deltager i PESCO, med undtagelse af tre lande (Danmark, Malta og Det Forenede Kongerige).

De deltagende medlemslande blev enige om en foreløbig liste over17 projekter , der skal gennemføres inden for rammerne af PESCO. Projekterne omfatter områder såsom:

 • uddannelse
 • kapacitetsudvikling
 • operationelt beredskab på forsvarsområdet

Rådet ventes formelt at vedtage disse indledende projekter i starten af 2018.

3. Forbedrede krisestyringsstrukturer

8. juni 2017 nåede Rådet til enighed om at etablere en militær planlægnings- og gennemførelseskapabilitet (MPCC) inden for EU's Militærstab.

MPCC forbedrer EU's kapacitet til at reagere på en hurtigere, mere effektiv og mere sammenhængende måde.

Den er ansvarlig på det strategiske niveau for den operationelle planlægning og gennemførelse af militære FSFP-missioner uden udøvende beføjelser.

4. Styrkelse af EU's værktøjskasse til hurtig reaktion

EU-kampgrupperne er et af de værktøjer, EU har til rådighed, og som kan bruges til at reagere hurtigt på kriser og konflikter. De er militære styrker, som hurtigt kan indsættes på stedet.

Kampgrupperne blev oprettet i 2005, men de er endnu aldrig blevet indsat som følge af politiske, tekniske og finansielle hindringer.

For at styrke EU's kapacitet til hurtig reaktion besluttede EU-lederne 22. juni 2017 at afholde indsættelse af kampgrupperne som en fælles udgift. Finansieringen af kampgrupperne vil blive forvaltet på EU-plan via Athenamekanismen på permanent grundlag.

EU arbejder også på at udvikle de civile kapaciteter og øge reaktionsevnen i den civile krisestyring, herunder gennem en eventuel oprettelse af en central kapacitet for reaktionsevne.

Samarbejdet mellem EU og NATO

Infografik – Fælles EU-NATO-erklæring: gennemførelse

Fælles EU-NATO-erklæring: infografik Se fuldstændig infografik

8. juli 2016 undertegnede EU og NATO en fælles erklæring for yderligere at styrke deres samarbejde på syv strategiske områder, dvs.:

 • hybride trusler
 • operationelt samarbejde, bl.a. maritime anliggender
 • cybersikkerhed
 • forsvarskapaciteter
 • industri og forskning
 • koordinerede øvelser
 • kapacitetsopbygning

Efterfølgende godkendte Rådet 6. december 2016 et fælles sæt af 42 forslag, som også blev godkendt af NATO.

5. december 2017 godkendte Rådet nye forslag til konkrete tiltag på områder såsom:

 • terrorbekæmpelse
 • kvinder
 • fred og sikkerhed
 • militær mobilitet

Europæisk forsvarshandlingsplan

Med 203 mia. € brugt på forsvar i 2015 har EU-landene verdens næststørste militære budget efter USA.

Budgetmidler til forsvar bliver dog ofte brugt ineffektivt på grund af:

 • fragmenteringen af det europæiske forsvarsmarked
 • dyre overlapninger af militære kapaciteter
 • utilstrækkeligt industrielt samarbejde og manglende interoperabilitet

For at løse disse problemer fremlagde Kommissionen den europæiske forsvarshandlingsplan 30. november 2016. Handlingsplanen sigter mod at:

 • øge omkostningseffektiviteten af forsvarsudgifter
 • uddybe forsvarssamarbejdet
 • opbygge et stærkere industrigrundlag

Planen indeholder tre nøgleaktioner:

 • etablere en europæisk forsvarsfond
 • tilskynde til investeringer i forsvarsindustrien
 • styrke det indre forsvarsmarked

22. juni 2017 hilste Det Europæiske Råd Kommissionens meddelelse om en europæisk forsvarsfond velkommen. De opfordrede også til hurtigt at nå til enighed om forslaget til et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri.