Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Υπηρεσία Αρχείων του Συμβουλίου συλλέγει και επεξεργάζεται τα έγγραφα που παράγει ή παραλαμβάνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Το κοινό έχει πρόσβαση σε αρχεία σχετικά με φακέλους από το κλείσιμο των οποίων έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 έτη.

Λεπτομέρειες για τη συλλογή

Τα έγγραφα είναι συνήθως διαθέσιμα στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ που χρησιμοποιούνταν κατά τη στιγμή της σύνταξής τους.

Η αρχειακή συλλογή του Συμβουλίου διαιρείται ανάλογα με τα διάφορα στάδια της νομικής βάσης της ΕΕ:

  • Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), όπως ορίζεται από τη Συνθήκη του Παρισιού (1952) (συλλογή CM1)
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), όπως ορίζεται από τις Συνθήκες της Ρώμης (1957) (συλλογή CM2)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ έως τη Συνθήκη της Λισαβόνας (συλλογή CM4)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας (συλλογή CM8)

Η συλλογή καλύπτει επίσης φακέλους που αφορούν διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, όπως:

  • διαπραγματεύσεις για τις Συνθήκες, όπως τις Συνθήκες της Ρώμης (συλλογή CM3)
  • διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση της ΕΕ (συλλογή CM5)
  • διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της σύμβασης του Γιαουντέ, της σύμβασης της Λομέ και της συμφωνίας του Κοτονού (συλλογή CM6)
  • διαπραγματεύσεις σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα Συμβούλια Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και χωρών εκτός αυτής (συλλογή CM7)

Η αρχειακή συλλογή του Συμβουλίου απαρτίζεται κυρίως από τα πρακτικά των συνόδων του Συμβουλίου και τους φακέλους για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της ΕΜΑ και άλλων επιτροπών. Περιέχει επίσης φακέλους των προϋπολογισμών και φακέλους που αφορούν την εκπόνηση οδηγιών, κανονισμών και αποφάσεων σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής.

Πρόσβαση του κοινού

Το κοινό έχει πρόσβαση σε φακέλους και έγγραφα από τη σύνταξη των οποίων έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 έτη . Τα πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται στα ιστορικά αρχεία της ΕΕ, τα οποία φυλάσσονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Στα αρχεία του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μπορείτε να συμβουλευθείτε μικροφωτοδελτία και/ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων.

Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για διαβαθμισμένα έγγραφα ή όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας:

  • της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας προσώπων, ή
  • εμπορικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Φάκελοι και έγγραφα των τελευταίων 30 ετών μπορούν να αναζητηθούν μέσω του δημοσίου μητρώου ή με υποβολή αίτησης πρόσβασης σε έγγραφο. 

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Αρχείων

Ο «μπλε οδηγός» παρέχει λεπτομέρειες για την επικοινωνία, την πρόσβαση, τον τόπο, τη διαθεσιμότητα και τη διάρθρωση των αρχείων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των υπουργείων εξωτερικών των κρατών μελών. 

Για ραντεβού, βοήθεια σε έρευνα ή ερωτήσεις σχετικά με τις διαθέσιμες συλλογές, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Αρχείων του Συμβουλίου:

Ωράριο λειτουργίας

Το αναγνωστήριο είναι ανοικτό τις ώρες 9.00-16.30, Δευτέρα με Παρασκευή. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι δεν παραδίδονται νέοι φάκελοι μεταξύ 12 μ.μ. και 2 μ.μ.

Πριν από την επίσκεψή σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Αρχείων του Συμβουλίου για να κανονίσετε ραντεβού .

Το αναγνωστήριο βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στο κτίριο Justus Lipsius του Συμβουλίου, από την είσοδο «Belliard».