Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • 05/12/2017
  • 14:30
  • Δελτίο τύπου
  • 731/17
  • Οικονομικά & δημοσιονομικά
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
  • Ενιαία αγορά

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε και δημοσίευσε συμπεράσματα τα οποία περιείχαν ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας σε φορολογικά θέματα.

Συμφώνησε επίσης την περαιτέρω διαδικασία, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή «αμυντικών» μέτρων έναντι των περιοχών δικαιοδοσίας που περιέχονται στον κατάλογο.

Στόχος είναι η προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής του Συμβουλίου για τη φορολογία και υλοποιεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2016 στα οποία είχε ζητηθεί η κατάρτιση σχετικού καταλόγου έως τα τέλη του 2017.

Οι εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο διεξήχθησαν παράλληλα με τον ΟΟΣΑ και στο πλαίσιο της G20.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ήδη την αξία της, δεδομένου ότι πολλές χώρες κατέβαλαν προσπάθειες για να τηρήσουν την προθεσμία ανάληψης δεσμεύσεων με βάση τα κριτήριά μας», δήλωσε ο κ. Toomas Tõniste, Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου. «Όμως, είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο.»

«Δεν πρόκειται για εφάπαξ διαδικασία», συνέχισε ο κ. Tõniste. «Θα επανεξετάζουμε τακτικά και θα ενημερώνουμε τον κατάλογο τα προσεχή έτη. Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα θα καταστεί το νέο πρότυπο.»

Ο κατάλογος της ΕΕ καταρτίστηκε κατόπιν αναλυτικής εξέτασης και διαλόγου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 με πολλές περιοχές δικαιοδοσίας τρίτων χωρών. Εκείνες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν μπόρεσαν να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και δεν συμμετείχαν σε ουσιαστικό διάλογο με βάση τα κριτήρια της ΕΕ. Δεν ανέλαβαν καμία τέτοια δέσμευση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο εγκαίρως ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου.

Το Νοέμβριο του 2016, το Συμβούλιο καθόρισε κριτήρια:

  • που θα πρέπει να πληροί μια περιοχή δικαιοδοσίας προκειμένου να θεωρείται σύμμορφη όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια,
  • που θα πρέπει να πληροί μια περιοχή δικαιοδοσίας προκειμένου να θεωρείται σύμμορφη όσον αφορά τη δίκαιη φορολόγηση,
  • ότι εφαρμόζονται μέτρα για την καταπολέμηση της BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετατόπιση των κερδών).

Οι εργασίες σχετικά με τον κατάλογο άρχισαν τον Ιούλιο του 2016 στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων, σε συντονισμό με την Ομάδα υψηλού επιπέδου για φορολογικά θέματα.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η ομάδα εργασίας, υποστηριζόμενη από τη γραμματεία του Συμβουλίου, επέβλεψε την αναλυτική εξέταση, τον τεχνικό διάλογο με τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας και την ανάλυση των φορολογικών τους συστημάτων. Η Επιτροπή παρείχε τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία.

Έτσι κατέστη δυνατό να αξιολογηθεί η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές δικαιοδοσίας με βάση τα κριτήρια της ΕΕ.

Τον Οκτώβριο του 2017 εστάλησαν επιστολές σε όλες τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας σχετικά με την έκβαση των εργασιών. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, ζητήθηκε πολιτική δέσμευση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για την αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.

Οι περισσότερες περιοχές δικαιοδοσίας επέλεξαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ΕΕ μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και να λάβουν μέτρα για την επίλυση των προσδιορισθέντων προβλημάτων. Υπέβαλαν γραπτώς μια ισχυρή πολιτική δέσμευση, όπως είχε ζητηθεί. Η πρόοδος που σημειώνεται ως προς τις εν λόγω δεσμεύσεις θα παρακολουθείται όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Για τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της διαδικασίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για χώρες που επλήγησαν από τυφώνες το 2017. Θα τους ζητηθεί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν αμέσως μόλις βελτιωθεί η κατάσταση, με στόχο την επίλυσή τους έως τα τέλη του 2018. Πριν από το Φεβρουάριο του 2018 θα τους ζητηθεί να προετοιμάσουν τις επόμενες ενέργειες.

Οι περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παροτρύνονται μετ’ επιτάσεως να προβούν στις αλλαγές που τους ζητούνται. Η φορολογική τους νομοθεσία, οι πολιτικές και οι διοικητικές πρακτικές τους έχουν ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Εν αναμονή των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόσουν αμυντικά μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται φορολογικά μέτρα αλλά και μέτρα εκτός του τομέα της φορολογίας, θα αποσκοπούν στην πρόληψη της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων των κρατών μελών της ΕΕ.