Liigu sisule
E-posti tellimus

Tööpõhimõtted

ELi salastatud teabe kaitse

Nõukogu otsus julgeolekueeskirjade kohta hõlmab mitmeid viise selle teabe kaitseks.

Isikuandmete kaitse

Teave, mis käsitleb isikuandmete kaitset nõukogus ja andmekaitseametniku ülesandeid

Keskkonnajuhtimine

Nõukogu peasekretariaat on oma keskkonnamõju vähendamiseks loonud laiahaardelise keskkonnaprogrammi

Mitmekeelsus

Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu töötavad ELi 24 ametlikus keeles

Läbipaistvus ja juurdepääs dokumentidele

Kodanikud saavad jälgida nõukogu avalikke istungeid ja taotleda juurdepääsu dokumentidele

Visuaalne identiteet

Nõukogu nn perekonna visuaalne identiteet on väljendatud ühise logoga

Vastavalt Lissaboni lepingus sätestatud läbipaistvuseeskirjadele töötavad ELi institutsioonid nii avatult kui võimalik ja teevad kodanikega võimalikult tihedat koostööd. Ministrid tegelevad nõukogus seadusloomega avalikult ja kodanikel on õigus taotleda juurdepääsu nõukogu dokumentidele.

Õigusloome läbipaistvus

ELi ministrite kohtumised on avalikud, kui neil arutatakse seadusandlike aktide eelnõusid või hääletatakse nende üle.

Nõukogu istungid on avalikud ka siis, kui ministrid vahetavad mõtteid ELi ja selle kodanikke mõjutavates olulistes küsimustes või kui nad arutavad nõukogu tööprogrammi, eesistujariigi prioriteete ning komisjoni tööprogramme ja poliitikastrateegiat.

Nõukogu avalike istungite veebiülekandeid on võimalik vaadata reaalajas kõikides ELi keeltes. Vaadata saab ka istungite videosalvestisi.

Nõukogu istungite päevakorrad ja ajakava

Nõukogu istungid toimuvad Brüsselis ja Luxembourgis (aprillis, juunis ja oktoobris). Nõukogu istungite ja suurema osa nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute päevakorrad on avalikud.

Istungite ja koosolekute päevakorrad

Protokollid ja hääletustulemused

Kui nõukogu istung on avalik, on avalikud ka selle protokoll, milles on esitatud seaduseelnõude hääletuste tulemused, selgitused hääletamise kohta ja liikmesriikide tehtud avaldused. Istungiprotokollid sisaldavad ka teavet arutlusel olevate dokumentide ja nõukogu peamiste järelduste kohta.

Ka hääletustulemused on avalikud ning seega on võimalik näha, kuidas erinevad ELi riigid hääletasid.

See teave avaldatakse ka nõukogu õigusaktide kuuülevaates.

Juurdepääs dokumentidele

Määruses (EÜ) nr 1049/2001 on sätestatud eeskirjad dokumentidele juurdepääsu kohta. Nõukogu puudutavad konkreetsed rakenduseeskirjad on sätestatud nõukogu kodukorra II lisas. Need eeskirjad kehtivad ka Euroopa Ülemkogu dokumentide kohta.

Lisaks avaldab nõukogu igal aastal määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamise kohta aruande.

Nõukogu dokumentide avalik register

Nõukogu dokumendid on kättesaadavad nõukogu dokumentide avaliku registri kaudu. See sisaldab alates 1999. aastast koostatud ametlike nõukogu dokumentide sisu või viiteid neile dokumentidele.

Avatud andmed

ELi nõukogu osaleb alates 2015. aastast ELi avatud andmete portaalis kolme andmekogumiga:

  • nõukogus seadusandlike aktide üle toimunud hääletuste tulemused
  • nõukogu dokumentide avaliku registri metaandmed
  • dokumentidele üldsuse juurdepääsu käsitlevate taotluste metaandmed

ELi avatud andmete portaal alustas tegevust 2012. aasta detsembris. Tegemist on ühtse juurdepääsupunktiga üha suuremale kogusele andmetele, mis pärinevad ELi institutsioonidest ja teistest ELi organitest. Andmeid saab vabalt kasutada ja taaskasutada nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel ning seda tingimusel, et andmete allikas on esile toodud.

ELi avatud andmete portaali eesmärk on edendada andmete innovatiivset kasutust ning kasutada ära nende majanduslikku potentsiaali. Samuti on selle eesmärk kaasa aidata ELi institutsioonide ja teiste ELi organite läbipaistvuse ja aruandekohustuse edendamisele.

Arhiivid

Nõukogu arhiivides hoitakse ja töödeldakse dokumente, mis Euroopa Liidu Nõukogu on koostanud või saanud oma ülesannete täitmise käigus. Arhiivid, kus hoitakse üle 30 aasta vanuseid dokumente, on üldsusele avatud.

Originaaldokumendid saadetakse ELi ajalooarhiivi, mida peab Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes. Dokumentide mikrofiššide ja/või elektrooniliste koopiatega saab tutvuda nõukogu arhiivides Brüsselis.

Üldised teabepäringud

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu struktuuri, tööd ja tegevust käsitlevad üldised küsimused saab esitada avaliku teabe talitusele. Juhime tähelepanu asjaolule, et kõnealune talitus ei osuta õigusnõustamist ega anna kommentaare konkreetsete küsimuste kohta.

Küsimuse võite esitada kõikides ELi 24 ametlikus keeles.