Liigu sisule
E-posti tellimus

Pangandusliit

Ülevaade

Pangandusliit on ELi tasandi pangandusjärelevalve ja kriisilahenduse süsteem

Ühtne järelevalvemehhanism

Riikideülene pangandusjärelevalve süsteem, mis loodi ELi pangandussektori toimekindluse tagamiseks

Ühtne kriisilahenduskord

Ühtne kriisilahenduskord on mitteelujõuliste finantseerimisasutuste ELi tasandi kriisilahenduse süsteem.

Ühtsed eeskirjad: kapitalinõuded

Ühtsed eeskirjad hõlmavad eeskirju pankade kapitalinõuete, hoiustajate kaitse, pankade maksejõuetuse ennetamise ja haldamise kohta.

Pangandusliidu eeskirjade muudatused

Ülevaade nõukogu tööst pangandusliidu eeskirju muutvate ettepanekutega

Pangandusliidu edasised sammud: riskide vähendamine ja hoiusekaitse

Ettepanek võtta uusi meetmeid riskide vähendamiseks pangandusliidus ning ettepanek luua Euroopa hoiuste tagamise skeem

Pangandusliit on ELi tasandi pangandusjärelevalve ja kriisilahenduse süsteem, mis toimib kogu ELis kehtivate eeskirjade alusel.

Selle eesmärk on tagada, et nii euroala kui ka laiemalt ELi pangandussektor oleks turvaline ja usaldusväärne ning et mitteelujõuliste pankade kriisilahendus toimuks ilma maksumaksjate raha kasutamata ja nii, et sellel oleks reaalmajandusele minimaalne mõju.

Pangandusliitu kuuluvad kõik euroala riigid ja need ELi liikmesriigid, kes on otsustanud pangandusliidus osaleda.

Kõik riigid, kes võtavad tulevikus kasutusele euro, saavad automaatselt pangandusliidu liikmeks. Euroalasse mittekuuluvad riigid võivad ühineda, sõlmides tiheda koostöö lepingu.

Peamised eesmärgid

Pangandusliidu eesmärk on:

  • tagada tugevad pangad, mis on võimelised tulevastele finantskriisidele vastu seisma
  • vältida olukordi, kus raskustes olevate pankade päästmiseks kasutatakse maksumaksjate raha
  • vähendada turu killustatust finantssektori eeskirjade ühtlustamise abil
  • tugevdada finantsstabiilsust euroalal ja kogu ELis

Ülesehitus

Pangandusliidul on 3 peamist alustala:

  1. Ühtsed eeskirjad
  2. Ühtne järelevalvemehhanism
  3. Ühtne kriisilahenduskord
Kõigi ELi finantsasutuste (mille hulgas on ligi 8300 panka) suhtes kohaldatakse ühtseid eeskirju
Kõigi ELi finantsasutuste (mille hulgas on ligi 8300 panka) suhtes kohaldatakse ühtseid eeskirju
© Fotolia.com

Ühtsed eeskirjad

Ühtsed eeskirjad on pangandusliidu ja üldiselt kogu ELi finantssektori reguleerimise nurgakivi. Need koosnevad mitmest seadusandlikust tekstist, mida kohaldatakse kõigi finantsasutuste ja kõigi finantstoodete suhtes kogu ELis.

Konkreetsemalt hõlmavad ühtsed eeskirjad pankade kapitalinõudeid, tõhustatud hoiuste tagamise skeeme ja raskustes olevate pankade tegevuse juhtimise eeskirju.

Ühtsete eeskirjadega soovitakse tagada pankade reguleerimine samade eeskirjade kohaselt kõigis ELi riikides, et vältida moonutusi ühtsel turul ja tagada finantsstabiilsus kogu ELis.

Euroopa Keskpanga kui ühtse järelevalvemehhanismi jaoks olulise institutsiooni selgitus ühtse järelevalvemehhanismi kohta

Ühtne järelevalvemehhanism

Ühtne järelevalvemehhanism on ELi riikideülene pangandusjärelevalve organ, kus finantsasutuste järelevalve eest vastutab Euroopa Keskpank tihedas koostöös riiklike järelevalveasutustega.

Mehhanismi peamine eesmärk on tagada Euroopa finantssektori usaldusväärsus pankade olukorra korrapärase ja põhjaliku kontrollimise abil. Kontrollide aluseks on eeskirjad, mis on ühesugused kõikide ELi riikide jaoks.

Kaheminutiline video, kus selgitatakse ühtse kriisilahenduskorra peamisi elemente

Ühtne kriisilahenduskord

Ühtne kriisilahenduskord on mitteelujõuliste finantsasutuste tõhusa ja tulemusliku kriisilahenduse süsteem. See koosneb kesksest kriisilahendusasutusest (Ühtne Kriisilahendusnõukogu) ja ühtsest kriisilahendusfondist. Fondi kasutatakse pankade maksejõuetuse korral ning rahastatakse täielikult Euroopa pangandussektorist.

Pangandusliidu edasised sammud: riskide vähendamine ja hoiuste kaitse

Nõukogu teeb pangandusliidu tugevdamiseks tööd edasiste riskivähendamise ja riskijagamise meetmetega. Kavandatavad meetmed hõlmavad täiendavaid kapitalinõudeid pankade jaoks, meetmeid erinevuste vähendamiseks seoses ELi pangandusliidu õigusaktide kohaldamisega liikmesriikides ning Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomist.

Pangandusliidu eeskirjade muudatused

2016. aasta detsembris alustas nõukogu tööd ettepanekutega, mille eesmärk on muuta kehtivaid pangandusliidu eeskirju. Peamised eesmärgid on veelgi tugevdada pankade vastupidavust ja suurendada finantsstabiilsust ELis ning viia ELi pangandusliidu eeskirjad kooskõlla mitme rahvusvahelise standardiga, eelkõige nendega, milles lepiti kokku Baseli pangajärelevalve komitees ja finantsstabiilsuse nõukogus.

Miks on pangandusliit vajalik?

Hiljutine finantskriis näitas vajadust ELi finantssektori parema reguleerimise ja järelevalve järele, eriti euroalal.

Kriis euroalal ja riikide erinev reageerimine sellele rõhutas pankade ja riikide valitsuste vastastikust sõltuvust. Lisaks tõid riikide erinevad lahendused kaasa finantsteenuste ühtse turu killustumise, mis omakorda tekitas häireid reaalmajandusele laenu andmisel.

Seetõttu leppisid ELi juhid kokku, et majandus- ja rahaliitu tuleb veelgi tugevdada ning et osana sellest jõupingutusest luuakse integreeritud finantsraamistik, mida hiljem hakati nimetama pangandusliiduks.