Liigu sisule
E-posti tellimus
Probleemiderohkes geopoliitilises olukorras tugevdab EL koostööd välisjulgeoleku ja kaitse alal.

ELi koostöö julgeoleku ja kaitse alal

2016. aasta septembris Bratislavas toimunud tippkohtumisel otsustasid ELi juhid anda uut hoogu Euroopa välisjulgeolekule ja kaitsele, tugevdades ELi koostööd selles valdkonnas.

Selle kohustuse täitmiseks võtsid ELi juhid 2016. aasta detsembris vastu järeldused, milles:

 • kiideti heaks julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava
 • väljendati heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku Euroopa kaitsealane tegevuskava üle
 • ergutati kiiresti tegutsema, et suurendada ELi ja NATO koostööd

Ajakava

11.12.2017
Nõukogu rajas alalise struktureeritud koostöö, milles osaleb 25 liikmesriiki
05.12.2017
ELi ja NATO koostöö: uus ettepanekute pakett
13.11.2017
Esimene samm alalise struktureeritud koostöö loomise suunas
19.10.2017
Euroopa Ülemkogu jätkab arutelusid alalise struktureeritud koostöö üle
22.06.2017
Euroopa Ülemkogu kutsub üles alustama alalist struktureeritud koostööd
Vaata täielikku kronoloogiat

Konkreetsed meetmed julgeoleku- ja kaitsealase koostöö tugevdamiseks

2016. aasta detsembris kiitis Euroopa Ülemkogu heaks julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava. Rakenduskavas esitatakse edasised sammud ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamiseks.

ELi üldisel välis- ja julgeolekupoliitika strateegial põhinev rakenduskava keskendub kolmele strateegilisele prioriteedile:

 • reageerimine väliskonfliktidele ja -kriisidele
 • partnerite suutlikkuse suurendamine
 • ELi ja tema kodanike kaitsmine

Konkreetsed meetmed nende eesmärkide saavutamiseks on järgmised:

 • kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise (CARD) käivitamine, et tõhustada liikmesriikide kaitsekoostööd
 • alalise struktureeritud koostöö (PESCO) kujundamine, et tugevdada nende liikmesriikide kaitsekoostööd, kes soovivad seda koostööd teha intensiivsemalt
 • sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (MPCC) loomine, et parandada kriisiohjestruktuure
 • ELi kiirreageerimisvahendite, muu hulgas ELi lahingugruppide ja tsiviilvõimete tugevdamine

1. Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine

Kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine (CARD) annaks ELi tasandil parema ülevaate kaitsekulutustest, riiklikest investeeringutest ja teadusuuringute alastest ponnistustest.

Läbivaatamine suurendaks Euroopa kaitsevõime läbipaistvust ja poliitilist nähtavust. Saadav kasu oleks muu hulgas järgmine:

 • parem puuduste tuvastamine
 • sügavam kaitsekoostöö
 • parem ja ühtsem lähenemisviis kaitsekulutuste plaanimise suhtes

2. Alaline struktureeritud koostöö

Lissaboni lepingus on sätestatud, et liikmesriikide rühm saab oma kaitsekoostööd tugevdada, luues alalise struktureeritud koostöö (PESCO).

22. juunil 2017 leppisid ELi juhid kokku, et käivitatakse alaline struktureeritud koostöö, et tugevdada Euroopa julgeolekut ja kaitset.

11. detsembril võttis nõukogu vastu otsuse, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö. Selles osalevad kõik ELi liikmesriigid, välja arvatud Taani, Malta ja Ühendkuningriik.

Osalevad liikmesriigid on leppinud kokku esialgses loetelus, mis hõlmab 17 alalise struktureeritud koostöö raames käivitatavat projekti. Projektid hõlmavad näiteks järgmisi valdkondi:

 • väljaõpe
 • võimete arendamine
 • kaitsealane operatiivvalmidus

Nõukogu peaks need esialgsed projektid võtma ametlikult vastu 2018. aasta alguses.

3. Kriisiohjestruktuuride parandamine

8. juunil 2017 leppis nõukogu kokku, et ELi sõjalise staabi raames luuakse sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistus (MPCC).

MPCC parandab ELi võimet reageerida kiiremini, tõhusamalt ja sidusamalt.

See vastutab strateegilisel tasandil täitevvolitusteta ÜJKP sõjaliste missioonide operatiivse plaanimise ja läbiviimise eest.

4. Tugevdatud ELi kiirreageerimisvahendid

ELi lahingugrupid on üks ELi käsutuses olevatest vahenditest, mida saab kasutada kriisidele ja konfliktidele kiiresti reageerimiseks. Need on väed, mida saab kiiresti siirata.

Lahingugrupid moodustati 2005. aastal, kuid neid ei ole poliitiliste, tehniliste ja rahaliste takistuste tõttu seni veel siiratud.

ELi kiirreageerimisvõime tugevdamiseks leppisid ELi juhid 22. juunil 2017 kokku käsitada lahingugruppide siirmist ühise kuluna. Lahingugruppide rahastamist hallatakse ELi tasandil alaliselt mehhanismi Athena kaudu.

EL teeb samuti tööd selle nimel, et arendada tsiviilvõimeid ja tugevdada tsiviilkriisiohje reageerimisvõimet, muu hulgas keskse reageerimisvõime võimaliku loomisega.

ELi ja NATO koostöö

Infograafik – ELi ja NATO ühisdeklaratsioon: rakendamine

ELi ja NATO ühisdeklaratsiooni infograafik Vaata infograafikut

8. juulil 2016 allkirjastasid EL ja NATO ühisdeklaratsiooni, et täiendavalt tugevdada oma koostööd seitsmes strateegilises valdkonnas:

 • hübriidohud
 • operatiivkoostöö, muu hulgas merendusküsimustes
 • küberjulgeolek
 • kaitsevõimed
 • tööstus ja teadusuuringud
 • koordineeritud õppused
 • suutlikkuse suurendamine

Hiljem, 6. detsembril 2016, kiitis nõukogu heaks 42 ühist ettepanekut, mille kiitis heaks ka NATO.

Nõukogu kinnitas 5. detsembril 2017 uued ettepanekud konkreetsete meetmete kohta järgmistes valdkondades:

 • terrorismivastane võitlus
 • naised
 • rahu ja julgeolek
 • sõjaväeline liikuvus

Euroopa kaitsealane tegevuskava

EL, kelle kaitsekulud moodustasid 2015. aastal 203 miljardit eurot, on USA järel sõjaliste kulutuste poolest maailmas teisel kohal.

Siiski kasutatakse kaitse-eelarve vahendeid sageli ebatõhusalt, sest:

 • Euroopa kaitseturg on killustatud
 • sõjaliste võimete dubleerimine suurendab kulusid
 • koostöö tööstusega on ebapiisav ja koostalitlusvõime on puudulik

Nende küsimustega tegelemiseks esitas Euroopa Komisjon 30. novembril 2016 Euroopa kaitsealase tegevuskava. Tegevuskava eesmärgid on:

 • parandada kaitsekulutuste kulutõhusust
 • tugevdada kaitsekoostööd
 • luua tugevam tööstusbaas

Tegevuskavas on esitatud kolm peamist meedet:

 • Euroopa Kaitsefondi loomine
 • kaitsetööstusse investeerimise ergutamine
 • kaitsevaldkonna ühtse turu tugevdamine

22. juunil 2017 avaldas Euroopa Ülemkogu heakskiitu komisjoni teatise üle Euroopa Kaitsefondi kohta. Samuti tegid juhid üleskutse jõuda kiiresti kokkuleppele Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ettepanekus.