Liigu sisule
E-posti tellimus
 • 07.12.2017
 • 12:51
 • Pressiteade
 • 750/17
 • Ettevõtlus ja tööstus
 • Keskkond
 • Teadustegevus ja tehnoloogia areng
 • Ühtne turg

Nõukogu eesistujariik ja Euroopa Parlamendi esindajad saavutasid täna esialgse kokkuleppe mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve reformimise suhtes.

Nüüd esitatakse kokkulepe COREPERile kinnitamiseks. Selle peab heaks kiitma ka Euroopa Parlament.

Selle olulise reformiga kaasajastatakse praegust süsteemi, kohandatakse seda uute turul kättesaadavate tehniliste võimalustega ja parandatakse autode heitkoguste mõõtmise kontrolli.

Selle reformi eesmärk on saavutada mootorsõidukite ohutuse ja keskkonnatoime kõrge tase ning käsitleda kehtivas tüübikinnitussüsteemis tuvastatud peamisi puudusi.

Olulisi muudatusi tehakse kolmes valdkonnas, tugevdades järgmisi elemente:

 • katsete kvaliteedi parandamine, mille tulemusena saab auto turule lasta tõhustatud tehniliste teenistuste kaudu;
 • turujärelevalve, et kontrollida turul juba kättesaadavate autode vastavust nõuetele, koos liikmesriikide ja komisjoni võimalusega teha sõidukitele kohapealseid kontrolle, et tuvastada nõuetele mittevastavus varases etapis;
 • tüübikinnitusprotsessi kontroll, eelkõige riiklike tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutuste esindajatest koosneva jõustamisalase teabe vahetamise foorumi loomise kaudu.

Uute normide ühtlustatud rakendamine kogu ELis vähendab võimalikke erinevusi tõlgendamisel ja kohaldamisel riiklikes tüübikinnitusasutustes ja tehnilistes teenistustes.

Lisaks võimaldab uus süsteem tuvastada mittevastavusi varases etapis.

Taustteave

Komisjon esitas 27. jaanuaril 2016 määruse eelnõu, et ajakohastada mootorsõidukite tüübikinnitussüsteemi. Sellega asendatakse praegune ELi õigusraamistik, mis on kehtestatud direktiiviga 2007/46/EÜ.

Selles määruses säilitatakse direktiivi 2007/46/EÜ üldine eesmärk lihtsustada mootorsõidukite vaba liikumist siseturul ning kohaldada vastastikuse tunnustamise põhimõtet, kehtestades ühtlustatud tüübikinnitusnõuded.

ELi tööprogrammis oli juba ette nähtud kümme aastat tagasi kujundatud olemasoleva süsteemi põhjalik ajakohastamine.

Kuid õigusnormide rikkumise tuvastamine seoses sellega, et teatavad autotootjad kasutasid ebaseaduslikke katkestusseadmeid, tegi avalikkuse, ametiasutused ja ettevõtjad teadlikuks vajadusest rakendada tüübikinnituse puhul rangeid sätteid ning täiustada sõidukitest pärinevate saasteainete katsemeetodeid, et vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus.