Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Tréimhsí Oiliúna

Forbhreathnú

Tairgeann an Ardrúnaíocht tréimhsí oiliúna do mhic léinn, do chéimithe agus d'oifigigh náisiúnta

An chaoi le cur isteach ar thréimhse oiliúna

Baineann a nós imeachta iarratais féin le gach cineál tréimhse oiliúna.

Cuir isteach d’iarratas anois

Tá sé rómhall anois agat le cur isteach ar thréimhse oiliúna íoctha don bhliain 2018. Is ar an 15 Eanáir 2018 a osclófar an chéad tréimhse eile chun iarratas a chur isteach.

Ceisteanna coitianta

Faigh amach tuilleadh faoin gcaoi a ndéanann tú iarratas ar thréimshí oiliúna sa Chomhairle, faoin nós imeachta roghnúcháin agus faoi na coinníollacha ginearálta d’oiliúnaithe.

Pointe Teagmhála

Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir dul i dteagmháil le hoifig na dtréimhsí oiliúna:

Cineálacha difriúla tréimhsí oiliúna

1. Tréimhsí oiliúna a ngabhann íocaíocht leo

Tairgeann Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) tuairim is 100 tréimhse oiliúna a ngabhann íocaíocht leo gach bliain do náisiúnaigh an Aontais Eorpaigh a mbíonn, faoin spriocdháta le hiarratais a dhéanamh, an chéad chuid, ar a laghad, dá gcúrsa ollscoile críochnaithe acu agus teastas céime nó a chomhionann faighte acu.

Deighiltear na tréimhsí oiliúna in 2 thréimhse éagsúla, a mhaireann 5 mhí an ceann:

  • An 1 Feabhra go dtí an 30 Meitheamh (an chéad tréimhse)
  • An 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Eanáir (an dara tréimhse)

2. Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan íocaíocht

Tairgeann ARC tuairim is 20 tréimhse oiliúna gan íocaíocht gach bliain. Is do mhic léinn a mbíonn orthu tréimhse oiliúna a dhéanamh mar chuid dá gcúrsa ollscoile, agus atá sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú bliain, na tréimhsí oiliúna sin.

Deighltear na tréimhsí oiliúna in dhá thréimhse éagsúla, a mhaireann idir 2 – 5 mhí an ceann:

  • 1 Feabhra go 30 Meitheamh
  • 1 Meán Fómhair go 31 Eanáir

3. Tréimhsí oiliúna do mhic léinn de chuid scoileanna náisiúnta riaracháin

Beidh an t-iarrthóir cláraithe in ollscoil náisiúnta:

  • i mBallstát
  • nó i dtír is iarrthóir a bhfuil conradh aontachais sínithe aici

Deighltear na tréimhsí oiliúna in dhá thréimhse éagsúla, a mhaireann idir 2 – 5 mhí an ceann:

  • 1 Feabhra go 30 Meitheamh
  • 1 Meán Fómhair go 31 Eanáir

Is le comhaontú a dhéanfar idir ARC agus an ollscoil náisiúnta a chinnfear dáta an tosaithe.

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh?

Náisiúntacht

Tá na daoine seo a leanas i dteideal iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna Ardrúnaíocht na Comhairle:

  • Saoránaigh an Aontais Eorpaigh
  • saoránaigh ó thíortha is iarrthóirí a bhfuil caibidlíocht aontachais leis an Aontas tugtha i gcrích acu

I gcás tréimhsí oiliúna íoctha, ní mór d'iarratasóirí céim ollscoile nó a comhionann a bheith bainte amach acu agus teastas céime nó a chomhionann a bheith faighte acu.

Teangacha

Ós rud é gurb iad an Fhraincis agus an Béarla a úsáidtear go forleathan le haghaidh cumarsáid inmheánach in Ardrúnaíocht na Comhairle, tá eolas maith ar an mBéarla agus ar an bhFraincis agus cumas cumarsáide sa dá theanga sin ag teastáil.

Próifílí

Tagann tromlach na n-iarratas ó dhaoine a bhfuil cáilíochtaí acu sa dlí, san eolaíocht pholaitiúil, sa chaidreamh idirnáisiúnta, i staidéar an Aontais Eorpaigh agus san eacnamaíocht.

Tá an Ardrúnaíocht ag iarraidh teacht ar oiliúnaithe a bhfuil cáilíochtaí acu i réimsí eile freisin, mar shampla:

san aistriúchán, in acmhainní daonna, i gcumarsáid, sna staidéir oideachais, sna heolaíochtaí ríomhaireachta, sa dearadh grafach, sna hilmheáin, sa teicneolaíocht talmhaíochta, san innealtóireacht bhithcheimiceach, sa tsláinte agus sa tsábháilteacht bia, sa bhainistiú fuinnimh, sa chomhshaol, agus san innealtóireacht aeraspáis.

Cé nach féidir leis iarratas a dhéanamh?

Ní ghlacfar le hiarratais ó iarrthóirí a bhain tairbhe cheana as oiliúint (íoctha nó neamhíoctha) nó fostaíocht d'aon chineál ar feadh níos mó násé seachtaine in aon institiúid, comhlacht, gníomhaireacht nó oifig de chuid an Aontais Eorpaigh.

An nós imeachta gearán

Déanaimid ár seacht ndícheall seirbhís den chaighdeán is airde a thabhairt.

Mar sin féin, má cheapann tú go raibh tú faoi réir drochriaracháin, tá sé de cheart agat gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh. Tabhair faoi deara gur gá duit na hábhair imní atá agat a phlé i dtosach le hOifig na dTréimhsí Oiliúna sular féidir leis an Ombudsman glacadh le gearán uait.

Is féidir leat dul i dteagmháil linn le r-phost.