Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist
Príomhphointí ón gComhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (Talmhaíocht), ar an 11 Nollaig 2017 sa Bhruiséil.
Beoshruth
Beoshruth

11 Nollaig 2017

  • 13:35 Preasagallamh

Sceideal measta

Talmhaíocht na hEorpa a ullmhú don am atá romhainn.

Na príomhthorthaí

An talmhaíocht

Todhchaí an bhia agus na feirmeoireachta: Comhbheartas talmhaíochta i ndiaidh 2020

"In imeacht na mblianta, thug an comhbheartas talmhaíochta slándáil bia do shaoránaigh na hEorpa agus ioncam níos cothroime dár bhfeirmeoirí. Chuidigh sé le poist a chruthú agus le ceantair agus pobail tuaithe a chaomhnú, agus spreag sé iomaíochas san earnáil agraibhia. Tá sé de dhualgas orainne anois tuilleadh feabhais a chur air i ndiaidh 2020, ionas go mbeidh sé níos fusa, níos éifeachtúla, níos inbhuanaithe, níos nua-aimseartha agus níos seasmhaí."

Tarmo Tamm, Aire Gnóthaí Tuaithe Phoblacht na hEastóine

Chuir an Coimisiún faoi bhráid na Comhairle an teachtaireacht uaidh dar teideal The Future of Food and Farming [Todhchaí an Bhia agus na Feirmeoireachta] ina leagtar amach treoirlínte i ndáil le fís an Choimisiúin maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) a bheidh ann i ndiaidh 2020.

Ina dhiaidh sin, bhí an chéad deis ag na hairí barúlacha a thabhairt ar na moltaí a leagtar amach sa teachtaireacht sin agus aird a tharraingt ar na saincheisteanna straitéiseacha le haghaidh CBT san am atá le teacht. Chuir siad a mbarúlacha in iúl maidir leis na gnéithe úra a mhínigh an Coimisiún ach go háirithe, amhail an choimhdeacht fheabhsaithe agus ollchóiriú na rialacha i leith an ghlasaithe. Chuir cuid mhór de na hairí i dtreis go raibh gá le buiséad leordhóthanach amach anseo ina léireofaí an méid mór lena bhfuiltear ag súil ón earnáil agraibhia.

Ábhair eile ar an gclár oibre

Cuireadh na hairí ar an eolas faoi:

  • toradh na comhdhála maidir le Modern biotechnologies in agriculture [Biteicneolaíochtaí nua-aimseartha sa talmhaíocht]
  • na hiarrachtaí a bhí á ndéanamh maidir le fiabhras Afracach na muc
  • an tsaincheist maidir le cleachtais éagóracha trádála sa bhiashlabhra
Príomhphointí ón gComhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (Iascach), ar an 12 Nollaig 2017 sa Bhruiséil.
Beoshruth
Beoshruth

12 Nollaig 2017

  • 18:00 Seisiún poiblí

13 Nollaig 2017

  • 07:55 Preasagallamh

Sceideal measta

Iascach

‘Bliain ríthábhachtach a bheidh in 2018 i ndáil le cur chun feidhme chuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh. Leis an gcinneadh seo tá céim shoiléir glactha againn i dtreo bhainistíocht inbhuanaithe ár stoc éisc agus ag an am céanna áirithítear go rachaidh an comhaontú chun tairbhe ár n-iascairí agus ár bpobal cósta.’

Siim Kiisler, Aire Comhshaoil Phoblacht na hEastóine

Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir le rialachán a bhaineann le deiseanna iascaireachta don bhliain 2018 do na príomhstoic thráchtála éisc san Atlantach agus sa Mhuir Thuaidh.

Mar thoradh ar an gcinneadh ón gComhairle, tiocfaidh méadú ar líon na stoc éisc a bhainistítear agleibhéil na huastáirgeachta inbhuanaithe (MSY) an bhliain seo chugainn suas go dtí 53, 9 gcinn níos mó ná in 2017. Foráiltear do réitigh sa chomhaontú freisin i ndáil le cruachás na stoc eascanna agus bas.

Beidh feidhm ag an gcomhaontú amhail ón 1 Eanáir 2018.

Ábhair eile ar an gclár oibre

Cuireadh na hairí ar an eolas faoin méid seo a leanas freisin:

  • riosca na speiceas scoir a leanann den oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír
  • toradh na gcomhdhálacha “I ndiaidh 2020: Ag tacú le pobail chósta na hEorpa” agus “Ár nAigéan