Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

An t-aontas baincéireachta

Forléargas

Córas maoirseachta agus réitigh bhaincéireachta ar leibhéal an Aontais is ea an t-aontas baincéireachta

Sásra Maoirseachta Aonair

Comhlacht fornáisiúnta maoirseachta bainc, bunaithe le fóntacht earnáil baincéireacht an Aontais Eorpaigh a áirithiú

An Sásra Réitigh Aonair

Is córas é an Sásra Réitigh Aonair chun institiúidí airgeadais atá neamh-inmharthana a réiteach

Leabhar rialacha aonair: ceanglais chaipitil

Áirítear leis rialacha maidir le ceanglais chaipitil, cosaint taisceoirí agus maidir le teip banc a chosc agus a bhainistiú

Leasuithe ar rialacha an aontais baincéireachta

Forléargas ar obair na Comhairle maidir leis na tograí chun leasú a dhéanamh ar rialacha an aontais baincéireachta

Céimeanna breise san aontas baincéireachta: rioscaí a laghdú agus taiscí a chosaint

Tograí le haghaidh bearta breise chun rioscaí a laghdú san aontas baincéireachta agus chun scéim Eorpach árachais taiscí a bhunú

Córas maoirseachta agus réitigh bhaincéireachta ar leibhéal an Aontais is ea an t-aontas baincéireachta, agus oibríonn sé ar bhonn rialacha uile-Aontais.

Is é is aidhm dó a áirithiú go mbeidh an earnáil baincéireachta sa limistéar euro agus san Aontas uile slán iontaofa agus go réiteofar bainc neamh-inmharthana gan leas a bhaint as airgead na gcáiníocóirí agus lena laghad tionchair is féidir a imirt ar an bhfíorgheilleagar.

Is iad comhaltaí an aontais baincéireachta tíortha uile an limistéir euro mar aon leis na Ballstáit sin ar mian leo a bheith rannpháirteach.

Gach tír a ghlacann an euro mar airgeadra amach anseo beidh siad ina gcomhaltaí den aontas baincéireachta láithreach. Féadfaidh na tíortha lasmuigh den limistéar euro teacht isteach trí chomhaontú dlúthchomhair a bhunú.

Príomhchuspóirí

Tá sé mar aidhm leis an aontas baincéireachta an méid a leanas a dhéanamh:

  • a áirithiú go mbeidh na bainc stóinsithe seasmhach, in ann aon ghéarchéim airgeadais amach anseo a sheasamh
  • aistí a sheachaint faoina bhféadfaí airgead na gcáiníocóirí a úsáid chun bainc anásta a shábháil
  • ilroinnt ar na margaí a ísliú trí rialacha na hearnála airgeadais a chomhchuibhiú
  • an chobhsaíocht airgeadais a neartú sa limistéar euro agus san Aontas Eorpach trí chéile

An struchtúr

Tá 3 phríomh-bhunchloch faoin aontas baincéireachta:

  1. An leabhar rialacha aonair
  2. An Sásra Maoirseachta Aonair
  3. An Sásra Réitigh Aonair
Beidh feidhm ag an leabhar rialacha aonair maidir le gach institiúid airgeadais san Aontas, a bhfuil tuairim is 8 300 banc ina measc
Beidh feidhm ag an leabhar rialacha aonair maidir le gach institiúid airgeadais san Aontas, a bhfuil tuairim is 8 300 banc ina measc
© Fotolia.com

An leabhar rialacha aonair

Is é an leabhar rialacha aonair crann taca an aontais baincéireachta agus crann taca rialáil na hearnála airgeadais san Aontas Eorpach i gcoitinne. Is é atá ann tacar de théacsanna reachtacha a chuirtear i bhfeidhm maidir le gach institiúid airgeadais agus gach táirge airgeadais ar fud an Aontais Eorpaigh.

Go sonrach, áirítear sna rialacha sin ceanglais chaipitil do na bainc, scéimeanna feabhsaithe ráthaithe taiscí agus rialacha maidir le bainc anásta a bhainistiú.

Is é is aidhm don leabhar rialacha aonair a áirithiú go rialófar bainc de réir na rialacha céanna i ngach tír de chuid an Aontais Eorpaigh ionas go seachnófar saobhadh an mhargaidh aonair agus cobhsaíocht airgeadais a áirithiú ar fud an Aontais.

An sásra maoirseachta aonair á mhíniú ag an mBanc Ceannais Eorpach, an phríomh-institiúid sa sásra maoirseachta aonair

An Sásra Maoirseachta Aonair

Is é an Sásra Maoirseachta Aonair comhlacht fornáisiúnta maoirseachta ar bhainc an Aontais Eorpaigh, inarb é an Banc Ceannais Eorpach atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí airgeadais i ndlúthchomhar le húdaráis náisiúnta maoirseachta.

Is é is príomhaidhm don Sásra sin fóntacht earnáil airgeadais na hEorpa a áirithiú trí sheiceálacha rialta, críochnúla a dhéanamh ar shláinte na mbanc. Déantar na seiceálacha ar bhonn rialacha arb ionann iad do gach tír san Aontas.

Físeán 2 nóiméad ina mínítear na príomhghnéithe den sásra aonair réitigh

An Sásra Réitigh Aonair

Is córas é an Sásra Réitigh Aonair trína ndéantar institiúidí airgeadais neamh-inmharthana a réiteach ar bhealach éifeachtach éifeachtúil. Is éard atá ann ná údarás lárnach réitigh (an Bord Réitigh Aonair) agus Ciste Réitigh Aonair. Bainfear úsáid as an gCiste i gcásanna ina gcliseann ar bhanc agus is í earnáil baincéireachta na hEorpa a mhaoiníonn go huile is go hiomlán é.

Céimeanna breise san aontas baincéireachta: rioscaí a laghdú agus taiscí a chosaint

Tá an Chomhairle ag obair ar bhearta breise chun rioscaí a laghdú agus rioscaí a chomhroinnt le go bhféadfar an t-aontas baincéireachta a neartú. Sna bearta atá luaite áirítear ceanglais bhreise chaipitil do na bainc, gníomhaíocht chun neamhréireachtaí a laghdú faoin gcaoi ina gcuirtear reachtaíocht an aontais baincéireachta i bhfeidhm sna Ballstáit agus scéim Eorpach a bhunú i leith árachais taiscí.

Leasuithe ar rialacha an aontais baincéireachta

I mí na Nollag 2016, chuir an Chomhairle tús leis an obair ar shraith tograí arb é is aidhm dóibh rialacha reatha an aontais baincéireachta a leasú. Is iad na príomhchuspóirí a bhaineann leis athléimneacht na mbanc a neartú tuilleadh agus feabhas a chur ar an gcobhsaíocht airgeadais san Aontas Eorpach agus rialacha an Aontais i ndáil leis an aontas baincéireachta a chur ar aon dul le roinnt caighdeán idirnáisiúnta, go háirithe, na caighdeáin sin a comhaontaíodh i gCoiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht agus sa Bhord um Chobhsaíocht Airgeadais.

Aontas baincéireachta - cén fáth?

Léiríodh leis an ngéarchéim airgeadais le deireanaí go bhfuil gá le rialáil agus maoirseacht níos fearr ar earnáil airgeadais an Aontais Eorpaigh, go háirithe sa limistéar euro.

Léiríodh leis an ngéarchéim sa limistéar euro agus sna freagairtí náisiúnta éagsúla uirthi go raibh idirspleáchas idir na bainc agus na rialtais náisiúnta. Thairis sin, chin ilroinnt ar an margadh aonair sna seirbhísí airgeadais ó réitigh náisiúnta dhifriúla, rud a chuidigh le hiasachtú chuig an bhfíorgheilleagar a bhac.

Chomhaontaigh ceannairí an Aontais Eorpaigh mar sin gur ghá an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) a neartú tuilleadh agus go mbeadh cruthú creata chomhtháthaithe airgeadais mar chuid den iarracht, creat a athainmníodh ina dhiaidh sin mar an t-aontas baincéireachta.