Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Ďalší krok k jednotnému patentu

The unitary patent came closer to realisation on 27 June, when the Competitiveness Council agreed on two proposals on the creation of an EU-wide patent title and its language regime.


© Foto Zihlmann, Fotolia

Ďalší krok k jednotnému patentu


@ Foto Zihlmann, Fotolia

Ďalší krok k realizácii jednotného patentu sa udial 27. júna, keď sa Rada pre konkurencieschopnosť dohodla na dvoch návrhoch o vytvorení jednotného patentového titulu pre celú EÚ a jeho jazykovom režime.

„Jednotná patentová ochrana značne zníži náklady a administratívu pre spoločnosti a jednotlivcov a bude impulzom pre inováciu v Európe“, povedal Zoltàn Cséfalvay, maďarský minister pre strategické záležitosti, ktorý zasadnutiu predsedal. „Dnešné rokovania sú jasným signálom pre všetky subjekty a všetkých občanov, že EÚ dokáže úspešne riešiť otázku, ktorá je taká dôležitá pre európsku inováciu a konkurencieschopnosť.“

Patentovať vynález je v Európe veľmi drahé, a to najmä pre náklady na preklad. Podľa súčasných predpisov sa žiadosti musia preložiť do jazyka krajiny, v ktorej sa o ochranu žiada. V novom režime sa žiadosti budú musieť preložiť len do jedného z troch pracovných jazykov – angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny – a počas prechodného obdobia 12 mesiacov do ďalšieho jazyka, ktorý si zvolí žiadateľ.

Keď patent s pôsobnosťou v celej EÚ nadobudne platnosť, bude platiť v 25 členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci na programe. Dva členské štáty, Taliansko a Španielsko, sa rozhodli neuplatňovať jednotný patent, keďže nesúhlasia s jazykovým režimom. Podniky z týchto dvoch členských štátov však nie sú vylúčené zo získania jednotného patentu.

Tieto znenia teraz bude musieť prerokovať a odsúhlasiť Európsky parlament.Viac informácií:
Tlačová správa
Verejná diskusia
Jednotný patent na podporu inovácií (11.3.2011)
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?