Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Konštruktívna diskusia o priamych platbách pre poľnohospodárov

Ministri poľnohospodárstva na svojom zasadnutí 26. apríla rokovali o reforme platieb pre poľnohospodárov, ktoré tvoria značnú časť výdavkov EÚ. Rokovanie je súčasťou širšej diskusie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.


Mette Gjerskovová, dánska ministerka potravinárstva,
poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, diskutuje
s rakúskym spolkovým ministrom poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva, životného prostredia a
vodohospodárstva Nikolausom Berlakovichom.

© Európska únia

„Bol to veľmi konštruktívny deň. Mali sme plodné stretnutia a viedli veľmi otvorené rokovania. Som presvedčená o tom, že sme dnes v rámci problematiky SPP (spoločnej poľnohospodárskej politiky) pokročili“ uviedla dánska ministerka potravinárstva, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Mette Gjerskovová, ktorá zasadnutie viedla.

Ministri sa zhodli na tom, že jednou z kľúčových úloh v rámci reformy je zabezpečiť, aby platby boli dobre zamerané a aby sa vynakladali efektívne. Ministerka Gjerskovová uviedla, že je rovnako dôležité, aby opatrenia reformy boli „jednoduché a neznamenali pre poľnohospodárov a úrady dodatočné administratívne zaťaženie“.

Lepšie zameranie podpory pre poľnohospodárov

Ministri vo všeobecnosti uznali, že je potrebné lepšie zamerať platby pre niektoré skupiny poľnohospodárov:

„Mladí poľnohospodári“ a „malí poľnohospodári“: Ministri súhlasili, že je potrebné sa lepšie zamerať na tieto dve skupiny. Mladí poľnohospodári potrebujú možnosť zvýšenej podpory, keďže len 6 % všetkých poľnohospodárov v celej EÚ je dnes vo veku do 35 rokov, čo vyvoláva obavy o budúcnosti poľnohospodárstva. Malí farmári potrebujú pomoc pri znižovaní byrokracie.

„Poľnohospodári v oblastiach s prírodnými prekážkami“ (t. j. v oblastiach, kde je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti z dôvodu prírodných podmienok náročné): Členské štáty by podporili možnosť zvýšenej podpory, ale chceli by vedieť, ako bude takáto podpora zosúladená s podobným programom v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

V súvislosti s otázkou zvýšenej podpory pre poľnohospodárov pracujúcich v špecifických sektoroch alebo regiónoch, kde sa vyskytujú ťažkosti („dobrovoľná viazaná podpora“), ktorí sú obzvlášť dôležití z hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôvodov, vyjadrili ministri rozdielne stanoviská, čo doviedlo predsedníctvo k záveru, že návrh Komisie je správne vyvážený.

V súvislosti s obavami, že platby pre poľnohospodárov sa vyplácali spoločnostiam, ktorých hlavným predmetom činnosti nebolo poľnohospodárstvo, ministri preskúmali návrhy Komisie na obmedzenie platieb na „aktívnych poľnohospodárov“ a vyjadrili názor, že je potrebný jednoduchší prístup, ktorý sa bude dať ľahšie uskutočňovať v praxi.

Mnoho krajín by tiež uprednostnilo, aby zavedenie týchto režimov pre špecifické skupiny nebolo povinné a aby sa ponechalo na rozhodnutie týchto krajín.

Obmedzenie platieb veľkým poľnohospodárskym podnikom

Stanovenie stropu pre sumy vyplácané najväčším poľnohospodárskym podnikom v EÚ („obmedzenie platieb“) je jednou z otázok, ktorá sa rieši v rámci súčasných rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020.

Ministri poľnohospodárstva preto svoje rokovanie obmedzili na metodiku, ktorú navrhuje Komisia, a na to, ako by mohla jednoduchšie fungovať v praxi.

Jednotná výška platieb od roku 2019

Komisia navrhuje, aby členské štáty zreorganizovali poľnohospodárske platby tak, aby od roku 2019 poľnohospodári z rovnakej krajiny alebo regiónu dostávali platby na hektár v rovnakej výške.

Značný počet ministrov vyjadril obavy v súvislosti s dosahom tohto návrhu a podčiarkol, že je potrebné postupovať opatrne. Viacerí zdôraznili, že je potrebná väčšia pružnosť, ako aj vhodné prechodné obdobia.

Ďalšie kroky v rámci rokovaní o reforme SPP

Máj 2012: diskusia o ekologizácii SPP

Jún 2012: diskusia o politike rozvoja vidieka

 

Ďalšie informácie:
Tlačová správa 
Tlačová konferencia (videozáznam)

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?