Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Poslovne politike

Zaštita klasificiranih podataka EU-a

Odlukom Vijeća o sigurnosnim pravilima obuhvaćeno je nekoliko načina zaštite tih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Informacije o zaštiti osobnih podataka u Vijeću i uloga službenika za zaštitu podataka

Upravljanje okolišem

GTV je uspostavio sveobuhvatan program zaštite okoliša s ciljem smanjenja svojeg učinka na okoliš

Višejezičnost

Vijeće i Europsko vijeće u svom radu upotrebljavaju 24 službena jezika EU-a

Transparentnost i pristup dokumentima

Građani mogu pratiti javna zasjedanja Vijeća te zatražiti pristup dokumentima

Vizualni identitet

Vizualni identitet obitelji Vijeća izgrađen je oko zajedničkog logotipa

Pravo na zaštitu osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u Ugovorima EU-a.

Vijeće EU-a i njegovo Glavno tajništvo strogo poštuju pravila o zaštiti osobnih podataka. Pravni akti primjenjivi na njih su:

Uredba 45/2001

Svrha je uredbe zaštititi slobode i temeljna prava pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a.

Njome se određuju načela i obveze kojih se institucije EU-a moraju pridržavati prilikom obrade osobnih podataka. U skladu s tim načelima institucije EU moraju osigurati da su osobni podaci:

 • obrađeni samo u jasno definirane i zakonite svrhe
 • točni, prikladni, relevantni i ne preopsežni
 • obrađeni sigurno i zakonito te na siguran način
 • čuvani samo koliko je potrebno
 • obrađeni nakon što su pojedinci o tome obaviješteni, a njihova prava poštovana
 • predani trećim stranama samo uz odgovarajuće mjere predostrožnosti.

Njome se utvrđuju obveze osoba koje obrađuju osobne podatke (voditelji obrade podataka) i prava pojedinaca čiji osobni podaci su obrađivani (ispitanici).

Uredbom se također predviđa imenovanje službenika za zaštitu podataka u svakoj instituciji.

Uloga službenika za zaštitu podataka

Uloga službenika za zaštitu podataka jest da na neovisan način osigura ispravnu primjenu pravila o zaštiti osobnih podataka unutar institucija. Odgovoran je i za vođenje registra aktivnosti obrade podataka u svojoj instituciji. Osim toga, službenik za zaštitu podataka predaje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka one obrade podataka koje vjerojatno sadrže rizike u pogledu prava i sloboda ispitanika.

Uredbom se također predviđa imenovanje Europskog nadzornika za zaštitu podataka na europskoj razini.

Provedbena uredba 45/2001 odluke Vijeća

To su pravila koje primjenjuje Vijeće Europske unije i koja dalje razvijaju odredbe Uredbe 45/2001. Njima se utvrđuju:

 • status službenika za zaštitu podataka u Vijeću
 • obveze voditelja obrade podataka
 • postupke koje treba primjenjivati za ostvarivanje prava ispitanika
 • postupak istrage službenika za zaštitu podataka.

Što je registar za zaštitu podataka u Vijeću?

Registar vodi službenik za zaštitu podataka u Vijeću. To je javni registar koji je dostupan svima.

Registar je baza podataka koja sadrži informacije o svim vrstama obrade osobnih podataka koje provodi Vijeće ili Glavno tajništvo Vijeća.

Informacija sadrži svrhu obrade, ime voditelja obrade, njezinu pravnu osnovu, ispitanika u pitanju, primatelje podataka, vrstu obrađenih podataka i koliko dugo se podaci čuvaju.

Koji se osobni podaci obrađuju u Glavnom tajništvu Vijeća?

Većina osobnih podataka koje obrađuje Glavno tajništvo Vijeća odnosi se na njegovo osoblje.

Osobni podaci također se obrađuju u odnosu na aktivnosti Vijeća. Ti se podaci mogu odnositi na izaslanike Vijeća iz država članica EU-a ili iz trećih zemalja, na novinare i na pojedince koji su određeni aktima Vijeća.

Osim tih pojedinaca osobni podaci građana uglavnom se obrađuju samo kada oni stupe u kontakt s Glavnim tajništvom Vijeća, na primjer, ako zatraže dokument, ako posjete zgrade Vijeća ili su sklopili ugovor s Glavnim tajništvom Vijeća.

Video nadzor u zgradama Glavnog tajništva Vijeća

Zbog sigurnosti i zaštite našeg osoblja, posjetitelja, zgrada, imovine i informacija te zbog logistike, neki dijelovi zgrada Glavnog tajništva Vijeća opremljeni su sustavom video nadzora.

Politika Glavnog tajništva Vijeća o korištenju video sustavom opisuje mjere zaštite poduzete kako bi se zaštitili osobni podaci, privatnost i ostala temeljna prava i zakoniti interesi pojedinaca koje prate video kamere zaštite u zgradama Glavnog tajništva Vijeća.

Politika u potpunosti zadovoljava zahtjeve iz uredbe o zaštiti podataka i smjernica o video nadzoru Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Praktične informacije o zaštiti vaših podataka

Kako možete saznati obrađuje li Glavno tajništvo Vijeća vaše osobne podatke?

Registar aktivnosti obrade osobnih podataka u Vijeću pomaže vam saznati koje vrste obrada podataka se mogu odnositi na vas.

Koja su vaša prava kao ispitanika?

Kao ispitanik imate pravo:

 • biti informirani o postojanju obrade vaših podataka i o njezinim glavnim karakteristikama
 • dobiti podatke o podacima koji se obrađuju
 • dobiti od nadzornika ispravak svih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka bez odgađanja.

U određenim okolnostima možete od nadzornika podataka zatražiti ostvarivanje svojih posebnih prava, kao što su blokiranje ili brisanje podataka.

Zahtjevi se mogu podnijeti na obrascu službenika za zaštitu podataka u Vijeću. Obrazac zahtjeva možete zatražiti e-poštom. Molimo navedite na kojem jeziku trebate obrazac.

Pošaljite e-poruku

Odjeljak 5 odluke Vijeća o primjeni pravila o zaštiti određuje postupak koji treba slijediti za ostvarivanje tih prava.

Također, u svakom trenutku možete podnijeti žalbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Daljnje informacije dostupne su na web-stranicama Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Kontakti

Voditelji obrade podataka

Ukoliko trebate više podataka o pojedinačnoj obradi podataka, trebali biste kontaktirati voditelja obrade podataka, uz primjerak službeniku za zaštitu podataka.

Identitet i podaci za kontakt svakog voditelja obrade podataka naznačeni su u registru obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka radi savjeta ili zahtjeva za istragu određenog pitanja ili događaja koji su direktno povezani sa zadacima službenika za zaštitu podataka. Pošaljite e-poruku službeniku za zaštitu podataka. Molimo navedite jezik.

Službenik za zaštitu podataka
Glavno tajništvo Vijeća
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Telefon: + 32 22816111
pošaljite e-poruku

Video nadzor

Za svoj zahtjev možete upotrijebiti ovaj obrazac.

Za pristup vašim osobnim podacima prikupljenim video kamerom u našim zgradama, molimo naslovite vaš zahtjev na:

Direktor Ureda za sigurnost
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Uz primjerak:

Službenik za zaštitu podataka
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Molimo obratite pozornost: Vašem zahtjevu morate priložiti svoju nedavnu, kvalitetnu fotografiju kao i kopiju osobne iskaznice / putovnice.