Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

© Eiropas Savienība, 2017

Materiālu pavairošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts informācijas avots, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

Gadījumos, kad ir vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multimediju (skaņa, attēli, programmatūra utt.) informācijas pavairošanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju, un tajā konkrēti norāda jebkādus lietošanas ierobežojumus.

Autortiesību ierobežojumi attiecībā uz tīmekļa vietnes PRADO sadaļu

Nekādā gadījumā nav atļauts: