Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
Padomes sastāvi – skaidrojums

Juridiski ES Padome ir viena organizācija, bet tā tiekas 10 dažādos "sastāvos" atkarībā no tā, kādus jautājumus ir paredzēts apspriest.

Starp Padomes sastāviem nepastāv hierarhija, lai gan Vispārējo lietu padomei ir īpaša koordinējoša loma un tā ir atbildīga par iestāžu, administratīvajiem un horizontālajiem jautājumiem. Arī Ārlietu padomei ir īpaši uzdevumi.

Jebkurš no Padomes 10 sastāviem var pieņemt tiesību aktu, kas ir cita sastāva kompetencē. Tāpēc, Padomei pieņemot leģislatīvu aktu, sastāvs netiek norādīts.

Padomes sanāksmes

Padomes sanāksmēs piedalās ministru līmeņa pārstāvji no visām dalībvalstīm. Tie var būt ministri vai valsts sekretāri. Viņiem ir tiesības uzņemties saistības un balsot savas valsts valdības vārdā. Padomes sanāksmēs aicina piedalīties arī Eiropas Komisijas locekļus, kas atbild par attiecīgo jomu. Ja leģislatīvo procedūru ir uzsākusi Eiropas Centrālā banka, uz sanāksmi uzaicina arī to.

Sanāksmi vada ministrs no tās dalībvalsts, kura tobrīd ir Padomes prezidentvalsts uz 6 mēnešiem. Izņēmums ir Ārlietu padome, kuru parasti vada Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ar kvalificētu balsu vairākumu vai vienprātīgi – atkarībā no tā, kāds lēmums ir jāpieņem.

Padome var balsot tikai tad, ja ir klāt tās locekļu vairākums. 

Balsošanas sistēma

Parastā Padomes balsošanas metode ir kvalificēts balsu vairākums, ko ES likumdošanā izmanto apmēram 80 % gadījumu

Atklātas sanāksmes

Kad Padome apspriež leģislatīva akta projektu vai balso par to, sanāksme ir atklāta. Šādā gadījumā darba kārtībā ir sadaļa "leģislatīvu aktu apspriešana". Atklātas ir arī Padomes pirmās apspriedes par svarīgiem neleģislatīviem priekšlikumiem.

Turklāt Padome regulāri rīko publiskas debates par nozīmīgiem jautājumiem, kas skar Savienības un tās pilsoņu intereses. Publiski norit debates par Vispārējo lietu padomes 18 mēnešu darba programmu, kā arī pārējo Padomes sastāvu prioritātēm, un debates par Komisijas piecu gadu darba programmu.