Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Pašreizējais Eiropadomes priekšsēdētājs ir Donalds Tusks (Donald Tusk). 2014. gada 1. decembrī viņš aizstāja Hermani Van Rompeju (Herman Van Rompuy).

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks 
Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks 

Priekšsēdētāja loma ir izklāstīta Līguma par Eiropas Savienību (LES) 15. pantā. Konkrēti Eiropadomes priekšsēdētāja darba pienākumi ir šādi:

 • vadīt Eiropadomes sanāksmes un virzīt tās darbu;
 • nodrošināt Eiropadomes sanāksmju sagatavošanu un to darba nepārtrauktību sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāju, pamatojoties uz Vispārējo lietu padomes sastāva darbu;
 • palīdzēt veicināt vienotību un konsensu Eiropadomē;
 • sniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam pēc katras Eiropadomes sanāksmes.

Eiropadomes priekšsēdētājs arī nodrošina ES ārējo pārstāvību valstu vai to valdību vadītāju līmenī:

 • jautājumos, kas saistīti ar ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) – kopā ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, kurš palīdz praksē īstenot KĀDP un nodrošināt tās vienotību, saskaņotību un efektivitāti;
 • starptautiskos samitos – parasti kopā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju.

Eiropadomes priekšsēdētāja amata pienākumu vēsturiskā attīstība

Eiropadomes priekšsēdētāja postenis par pastāvīgu pilnas slodzes amatu kļuva pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā.

Pirms tam Eiropadome bija neoficiāla struktūra un Eiropadomes priekšsēdētāja amats  – neoficiāls postenis. Šo lomu pildīja tās dalībvalsts valsts vai valdības vadītājs, kura attiecīgajā laikā veica ES Padomes rotējošās prezidentvalsts funkcijas.

Iecelšana

Eiropadomes priekšsēdētāju ievēl Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu.

Viņu ievēl uz 2,5 gadu termiņu, ko var atjaunot vienu reizi. Saskaņā ar iedibināto praksi rotējošā prezidentvalsts ir atbildīga par vēlēšanu procesa koordinēšanu. Eiropadomes sanāksmē, kurā tiek apspriesta priekšsēdētāja ievēlēšana, šo sanāksmes daļu vada premjerministrs, kas pārstāv prezidentvalsti.

Priekšsēdētājs nedrīkst vienlaikus ieņemt kādu amatu savā valstī.

Darbinieki

Eiropadomei un tās priekšsēdētājam palīdz ES Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS).

Priekšsēdētājam ir arī savs privātais birojs – Priekšsēdētāja kabinets. Viņa darbinieki un birojs atrodas Padomes Europa ēkā Briselē, Beļģijā.

Bijušais priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs skaidro savu lomu, pārstāvot ES starptautiskā mērogā

Starptautiski samiti

Eiropadomes priekšsēdētājs Eiropas Savienību pārstāv 3 galveno veidu starptautiskos samitos.

 1. Divpusēji samiti
  Tie tiek rīkoti starp ES un tās stratēģiskajiem partneriem. Šādi samiti notiek regulāri, parasti reizi gadā, ar tādām valstīm kā Japāna, ASV, Krievija, Dienvidāfrika, Brazīlija un Ķīna. Samiti norisinās pārmaiņus Briselē un attiecīgajā valstī.
 2. Daudzpusēji starptautiska līmeņa samiti
  ES ir vai nu locekle, vai arī tiek uzaicināta piedalīties kā būtisks starptautisks dalībnieks, piemēram, G7, G8, G20 un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja (ANO ĢA).
 3. Daudzpusēji ES līmeņa samiti
  Pie šiem samitiem pieder Austrumu partnerība, ES un Āfrikas sanāksme, ES un Āzijas valstu (ASEM) sanāksme un ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC) sanāksme. Līdz šim tradicionāli, kad ir bijusi ES kārta uzņemt šos samitus, tos savā teritorijā ir rīkojusi tā dalībvalsts, kura attiecīgajā laikā pilda ES Padomes rotējošās prezidentvalsts funkcijas. No 2014. gada tie tiek uzņemti arī ES Padomē Briselē. Šo samitu dalībnieki ir visu ES dalībvalstu valsts vai valdības vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un attiecīgo iesaistīto valstu valsts vai valdības vadītāji.