Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Iestādes politika

ES klasificētas informācijas aizsardzība

Padomes lēmums par drošības noteikumiem aptver vairākus veidus, kā aizsargāt šādu informāciju.

Personas datu aizsardzība

Informācija par personas datu aizsardzību Padomē un datu aizsardzības speciālista lomu

Vides pārvaldība

Ģenerālsekretariāts ir izstrādājis visaptverošu vides programmu, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi

Daudzvalodība

Padome un Eiropadome strādā 24oficiālajās ES valodās

Pārredzamība un piekļuve dokumentiem

Pilsoņi var vērot Padomes atklātās sēdes un pieprasīt piekļuvi dokumentiem

Vizuālā identitāte

Padomes "saimes" vizuālās identitātes pamatā ir kopīgs logotips

Tiesības uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības, kas nostiprinātas ES līgumos.

ES Padome un tās Ģenerālsekretariāts stingri ievēro noteikumus par personas datu aizsardzību. Tiesību akti, ko tiem piemēro:

Regula Nr. 45/2001

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt personu brīvības un pamattiesības attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs un struktūrās.

Tajā ir noteikti principi un pienākumi, kuri ES iestādēm ir jāievēro un jāpilda, veicot personas datu apstrādi. Saskaņā ar šiem principiem ES iestādēm ir jānodrošina, lai personas dati:

 • tiktu apstrādāti tikai skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem;
 • būtu precīzi, adekvāti, atbilstīgi un ne pārlieku apjomīgi;
 • tiktu apstrādāti godprātīgi un likumīgi, un drošā veidā;
 • netiktu glabāti ilgāk, kā vajadzīgs;
 • tiktu apstrādāti, personas informējot iepriekš un ievērojot viņu tiesības;
 • netiktu pārsūtīti trešām personām, pirms nav veikti adekvāti piesardzības pasākumi.

Tajā ir definēti par datu apstrādi atbildīgo personu (datu kontrolieru) pienākumi un personu, kuru dati tiek apstrādāti (datu subjektu), tiesības.

Regulā ir arī paredzēts, ka katra iestāde ieceļ datu aizsardzības speciālistu (DAS).

Datu aizsardzības speciālista uzdevumi

Datu aizsardzības speciālista uzdevums ir savā iestādē neatkarīgi nodrošināt, lai datu aizsardzības noteikumi tiktu pareizi piemēroti. Viņš ir atbildīgs arī par to, lai attiecīgajā iestādē tiktu uzturēts personas datu apstrādes darbību reģistrs. DAS arī sniedz ziņas Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam par tādām datu apstrādes darbībām, kas var apdraudēt datu subjektu tiesības un brīvības.

Regulā ir arī paredzēts, ka Eiropas līmenī tiek iecelts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU).

Padomes Lēmums, ar kuru īsteno Regulu Nr. 45/2001

Tie ir noteikumi, kurus piemēro Eiropas Savienības Padome un kuros ir izvērsti Regulas Nr. 45/2001 noteikumi. Tajos ir noteikts:

 • Padomes datu aizsardzības speciālista statuss;
 • datu kontrolieru pienākumi;
 • procedūras, kas datu subjektiem jāievēro, lai īstenotu savas tiesības;
 • izmeklēšanas procedūra, ko veic datu aizsardzības speciālists.

Kas ir Padomes datu aizsardzības reģistrs?

Reģistru uztur Padomes datu aizsardzības speciālists. Tas ir publisks reģistrs, kurā ikviens var iegūt informāciju.

Reģistrs ir datubāze, kurā ir informācija par katru Padomes vai Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) veiktas personas datu apstrādes darbības veidu.

Šajā informācijā ir iekļauts darbības mērķis, kontroliera vārds, tās juridiskais pamats, attiecīgais datu subjekts, datu saņēmēji, datu apstrādes darbību veids un datu saglabāšanas ilgums.

Kādus personas datus apstrādā Padomes Ģenerālsekretariātā?

Lielākā daļa personas datu, ko apstrādā Padomes Ģenerālsekretariātā, attiecas uz tā personālu.

Personas dati tiek apstrādāti arī saistībā ar Padomes darbībām. Šie dati var attiekties uz ES dalībvalstu vai trešo valstu delegātiem Padomē, uz žurnālistiem un uz personām, kas izraudzītas ar Padomes aktiem.

Izņemot minēto personu datus, pilsoņu personas datus lielākoties apstrādā tikai tad, kad viņi nonāk saskarē ar Padomes Ģenerālsekretariātu, piemēram, kad viņi pieprasa kādu dokumentu, apmeklē Padomes ēkas vai ir stājušies līgumattiecībās ar PĢS.

Videonovērošana Padomes Ģenerālsekretariāta telpās

Lai nodrošinātu personāla, apmeklētāju, ēku, īpašumu un informācijas drošību un drošumu, kā arī loģistikas apsvērumu dēļ, daļa PĢS telpu ir aprīkota ar videoaizsardzības sistēmu.

PĢS politikā attiecībā uz video sistēmu izmantošanu ir aprakstīti piesardzības pasākumi, ko PĢS veic, lai nodrošinātu personas datu, privātuma un citu pamattiesību un likumīgo interešu aizsardzību personām, kuras tiek novērotas ar videoaizsardzības kamerām PĢS telpās.

Šī politika pilnībā atbilst datu aizsardzības regulas noteikumiem un videonovērošanas norādēm, ko izdevis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Praktiska informācija par jūsu datu aizsardzību

Kā uzzināt, vai PĢS tiek veikta jūsu personas datu apstrāde?

Padomes reģistrs, kurā ietverta informācija par personas datu apstrādes darbībām, palīdzēs jums uzzināt, kāda veida datu apstrādes darbības varētu attiekties uz jums.

Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 • būt informētam par to, ka attiecībā uz jums notiek datu apstrādes darbība, un par tās galvenajām iezīmēm;
 • saņemt paziņojumu par apstrādē esošajiem datiem;
 • prasīt, lai datu kontrolieris nekavējoties izlabo neprecīzus vai nepilnīgus personas datus.

Noteiktos apstākļos jūs varat lūgt datu kontrolieri īstenot jūsu konkrētās tiesības, piemēram, liegt pieeju datiem vai izdzēst datus.

Pieprasījumus var iesniegt, izmantojot Padomes datu aizsardzības speciālista sagatavotu veidlapu. Pieprasījuma veidlapu jūs varat saņemt pa e-pastu. Lūdzu, norādiet, kādā valodā jums ir vajadzīga veidlapa.

Nosūtīt e-pastu

Padomes Lēmuma, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzību, 5. iedaļā ir noteikta procedūra minēto tiesību īstenošanai.

Jūs varat arī jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja tīmekļa vietnē.

Kontaktinformācija

Datu kontrolieri

Ja ir nepieciešama papildu informācija par kādu konkrētu datu apstrādes darbību, jums būtu jāsazinās ar attiecīgās apstrādes darbības datu kontrolieri, kopiju adresējot Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Katra datu kontroliera identitāte un kontaktinformācija ir norādīta datu apstrādes darbību reģistrā.

Datu aizsardzības speciālists

Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, lai lūgtu padomu vai iesniegtu pieprasījumu izmeklēt konkrētu jautājumu vai gadījumu, kas ir tiešā saistībā ar datu aizsardzības speciālista uzdevumiem. Sazināties ar datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu. Lūdzu, norādiet vēlamo valodu.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175,
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tālr. + 32 22816111
Nosūtīt e-pastu

Videonovērošana

Pieprasījumam varat izmantot šo veidlapu.

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kas iegūti, izmantojot videonovērošanas kameras mūsu telpās, lūdzam pieprasījumu nosūtīt:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
B-1048 Bruxelles/Brussel 
Belgique/België

Kopiju nosūtīt:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
B-1048 Bruxelles/Brussel 
Belgique/België

Lūdzu ievērot: pieprasījumam ir jāpievieno nesen uzņemts labas kvalitātes fotoattēls un jūsu personas apliecības/pases kopija.