Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Iestādes politika

ES klasificētas informācijas aizsardzība

Padomes lēmums par drošības noteikumiem aptver vairākus veidus, kā aizsargāt šādu informāciju.

Personas datu aizsardzība

Informācija par personas datu aizsardzību Padomē un datu aizsardzības speciālista lomu

Vides pārvaldība

Ģenerālsekretariāts ir izstrādājis visaptverošu vides programmu, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi

Daudzvalodība

Padome un Eiropadome strādā 24oficiālajās ES valodās

Pārredzamība un piekļuve dokumentiem

Pilsoņi var vērot Padomes atklātās sēdes un pieprasīt piekļuvi dokumentiem

Vizuālā identitāte

Padomes "saimes" vizuālās identitātes pamatā ir kopīgs logotips

Saskaņā ar Lisabonas līgumā paredzētajiem pārredzamības noteikumiem ES iestādes strādā pēc iespējas atklāti un pēc iespējas tuvu pilsoņiem. Ministri Padomē likumdošanu īsteno atklāti, un pilsoņiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi Padomes dokumentiem.

Likumdošanas procesa pārskatāmība

ES ministri rīko atklātas sanāksmes, kad viņi apspriež leģislatīvo aktu projektus vai balso par tiem.

Padomes sanāksmes ir atklātas arī tad, kad tās ministri rīko debates par svarīgiem jautājumiem, kas skar ES un tās pilsoņus, vai kad viņi apspriež Padomes darba programmu, prezidentūras prioritātes, Komisijas darba programmas un politikas stratēģiju.

Jūs varat vērot Padomes atklātās sēdes tiešraidē visās ES valodās, izmantojot mūsu tīmekļapraidi. Sēžu ieraksti ir pieejami arī pārlūkošanai.

Padomes sanāksmju darba kārtības un grafiks

Padomes sanāksmes notiek Briselē, kā arī Luksemburgā (aprīlī, jūnijā un oktobrī). Padomes un vairuma tās darba sagatavošanas struktūru sanāksmju darba kārtības ir publiskas.

Sanāksmju darba kārtības

Protokoli un balsojuma rezultāti

Ja Padomes sanāksme ir atklāta, arī tās protokols ir publisks, un tajā var atrast informāciju par balsojumiem par tiesību aktu projektiem, kā arī balsojumu skaidrojumus un dalībvalstu paziņojumus. Protokolā var atrast arī informāciju par apspriežamajiem dokumentiem un galvenajiem Padomes izdarītajiem secinājumiem.

Arī balsojumu rezultāti ir publiski, un var uzzināt, kā ir balsojušas atsevišķas ES valstis.

Minēto informāciju arī publicē Padomes aktu ikmēneša kopsavilkumā.

Piekļuve dokumentiem

Regulā 1049/2001 ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem. Konkrēti īstenošanas noteikumi attiecībā uz Padomi ir paredzēti tās reglamenta II pielikumā. Minētie noteikumi attiecas arī uz Eiropadomes dokumentiem.

Turklāt Padome publicē arī gada ziņojumu par Regulas 1049/2001 piemērošanu.

Padomes dokumentu publiskais reģistrs

Padomes dokumentiem var piekļūt, izmantojot publisko reģistru. Tajā iekļauts oficiālo Padomes dokumentu saturs vai atsauces uz tiem, sākot no 1999. gada.

Atklātie dati

Kopš 2015. gada ES Padome piedalās ES atklāto datu portālā ar trim datu kopām:

  • Padomes balsojumi par tiesību aktiem,
  • Padomes publiskā reģistra metadati,
  • metadati no datubāzes par pieprasījumiem nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem.

ES atklāto datu portāls sāka darboties 2012. gada decembrī. Tas ir vienots piekļuves punkts aizvien pieaugošam datu klāstam no ES iestādēm un citām ES struktūrām. Dati ir pieejami bezmaksas izmantošanai un atkārtotai izmantošanai komerciālos vai nekomerciālos nolūkos ar noteikumu, ka tiek norādīts avots.

ES atklāto datu portāla mērķis ir veicināt datu novatorisku izmantošanu un vairot to ekonomisko potenciālu. Tā mērķis ir arī sekmēt ES iestāžu un citu ES struktūru pārredzamību un pārskatatbildību.

Arhīvs

Padomes arhīvā tiek apkopoti un apstrādāti dokumenti, ko Eiropas Savienības Padome izstrādā vai saņem, pildot savus uzdevumus. Arhīvā ir publiski pieejama informācija par lietām, ar kurām darbs ir pabeigts pirms vairāk nekā 30 gadiem.

Dokumentu oriģināli tiek nosūtīti uz ES vēstures arhīviem, kas tiek uzglabāti Eiropas Universitātes institūtā Florencē. Ar dokumentu mikrofišām un/vai elektroniskajām kopijām var iepazīties Padomes arhīvos Briselē.

Vispārīgi jautājumi

Ar vispārīgiem jautājumiem par Eiropadomes un Padomes organizāciju, darbu un aktivitātēm var vērsties Sabiedrības informācijas dienestā. Lūdzam ņemt vērā, ka minētais dienests nevar sniegt juridiskas konsultācijas vai komentēt konkrētus jautājumus.

Savu jautājumu jūs varat iesniegt jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.