Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Cīņa pret terorismu

ES cīņa pret terorismu

ES dalībvalstis ir apņēmušās kopīgi cīnīties pret terorismu, lai Eiropa kļūtu drošāka tās pilsoņiem

ES terorisma apkarošanas stratēģija

Padome 2005. gadā pieņēma ES terorisma apkarošanas stratēģiju, lai apkarotu terorismu pasaulē un padarītu Eiropu drošāku.

Vēršanās pret ārvalstu kaujiniekiem

Rīcība ES līmenī ar mērķi atbalstīt dalībvalstis, reaģējot uz apdraudējumu, ko rada ārvalstu kaujinieki

Pasažieru datu reģistra datu izmantošanas regulējums

Priekšlikums reglamentēt starptautisko lidojumu pasažieru datu pārsūtīšanu ES dalībvalstīm

Terorisma apkarošanas koordinators

Terorisma apkarošanas koordinatora loma, darbības aktualitātes un materiāli presei  

ES teroristu saraksts

Sarakstā ir terora aktos iesaistītas personas un vienības, kam piemēro ierobežojošus pasākumus.

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu

Pamatinformācija par Padomes darbu pie tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu

Terorisms apdraud mūsu drošību, mūsu demokrātiskās sabiedrības vērtības un Eiropas pilsoņu tiesības un brīvības.

Cīņa pret terorismu ir viena no galvenajām ES un tās dalībvalstu, kā arī tās starptautisko partneru, prioritātēm.

142
neizdevušos, izjaukto vai īstenoto teroristu uzbrukumu skaits 2016. gadā
1002
par teroristu nodarījumiem aizturēto personu skaits 2016. gadā

ES teroristu saraksts

Pēc teroristu uzbrukumiem 2001. gada 11. septembrī ES izveidoja tādu personu, grupu un vienību sarakstu, kas ir iesaistītas terora aktos un kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

Vēršanās pret ārvalstu kaujiniekiem

ES pieņēma visaptverošu pieeju, lai risinātu jautājumu par ārvalstu kaujiniekiem.

Nesenākā rīcība šajā jomā ietver:

 • pastiprinātus noteikumus, lai novērstu jaunus terorisma veidus,
 • pastiprinātas pārbaudes pie ārējām robežām,
 • pastiprinātu šaujamieroču kontroli,
 • jaunas struktūras izveidi nolūkā apslāpēt terorisma propagandu tiešsaistē.

Terorisma apkarošanas koordinators

Kopš 2007. gada ES terorisma apkarošanas koordinators ir Žils de Keršovs (Gilles de Kerchove).

Viņš ir atbildīgs par:

 • ES Padomes darba koordinēšanu terorisma apkarošanas jomā,
 • ES terorisma apkarošanas stratēģijas īstenošanas pārraudzību,
 • to, lai nodrošinātu, ka ES aktīvi piedalās terorisma apkarošanā.

ES terorisma apkarošanas stratēģija

Padome 2005. gadā pieņēma ES terorisma apkarošanas stratēģiju, lai apkarotu terorismu pasaulē un padarītu Eiropu drošāku.

Stratēģijā galvenā uzmanība ir pievērsta četriem pīlāriem:

 • novēršana,
 • aizsardzība,
 • vajāšana,
 • reaģēšana.

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu

2015. gada maijā Padome un Eiropas Parlaments pieņēma jaunus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

2016. gada jūlijā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu grozīt esošos noteikumus, lai vēl vairāk pastiprinātu cīņu pret terorisma finansēšanu. Padome un Eiropas Parlaments pašreiz izskata priekšlikumu.

Pasažieru datu reģistra dati

2016. gada 21. aprīlī Padome pieņēma direktīvu, ar ko harmonizē pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu ES.

Direktīvā ir noteikts, ka PDR datus drīkst izmantot tikai, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un lai sauktu par tiem pie atbildības.