Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Informacje zamieszczone na niniejszym portalu podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, prawu autorskiemu oraz klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności ze strony Rady.

Zasięganie informacji z tego portalu lub korzystanie z niego oznaczają, że użytkownik wyraża zgodę na ogólne warunki przedstawione poniżej.

Ochrona danych osobowych

Rada dąży do ochrony prywatności. Podstawą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Radę są: rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. określające zasady i obowiązki, których przestrzegać muszą instytucje europejskie przetwarzające dane osobowe, oraz decyzja Rady 644/2004 z 13 września 2004 r. ustanawiająca dalsze przepisy wykonawcze dotyczące ochrony danych w odniesieniu do Rady.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza na podstawie numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednego szczególnego czynnika określającego jej tożsamość.

Dostęp do informacji znajdujących się na portalu Rady lub uzyskiwanych za pomocą tego portalu zasadniczo nie wymaga podawania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Jednak aby skorzystać z niektórych usług online, np. zorganizować wizytę w Radzie lub wysłać pytanie do Sekcji Informacji Publicznej, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie w formularzu informacji o sobie, np. danych kontaktowych (imię i nazwisko, zawód, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub obywatelstwo). Rada gromadzi takie dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania ściśle określonego celu danej usługi online.

W przypadku każdej takiej usługi informacje na temat administratora danych (czyli osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika) są podane w oświadczeniu o ochronie danych osobowych publikowanym przez poszczególne działy lub w publicznym rejestrze operacji przetwarzania danych prowadzonym przez inspektora ochrony danych w instytucji.

Na podstronie PRADO widoczne są jedynie urzędowe wzory dokumentów (ich fragmenty), które zostały oficjalnie udostępnione przez dane państwo (właściciela dokumentu) do celów publikacji w internecie. Nie wykorzystuje się bez potrzeby autentycznych danych osobowych. Aby zagwarantować ochronę prywatności i danych osobowych, w przypadku korzystania z dokumentów autentycznych (a nie ze wzoru) w najwyższym możliwym stopniu zapewnia się nieczytelność szczegółowych danych, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania konkretnej osoby, chyba że przedmiotem danego wpisu są konkretne dane.

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dodatkowe informacje, mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do właściwego administratora danych. O opinię na temat operacji przetwarzania, które Państwa dotyczą lub są przez Państwa przeprowadzane, można również zwrócić się do inspektora ochrony danych w Radzie. Jeśli Państwa zdaniem w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia Państwa praw, mogą Państwo wystąpić ze skargą do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który jest niezależnym organem nadzorczym.

Niniejszy portal niekiedy zawiera linki do innych stron internetowych. Jako że Rada nie ma kontroli nad innymi stronami, proponujemy, by zapoznali się Państwo z polityką ochrony prywatności stosowaną przez administratorów tych stron.

Pliki cookie

Niniejszy portal korzysta z Google Analytics – internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google, Inc. i umożliwiającej lepszy wgląd w wykorzystanie portalu – oraz z Siteimprove wykrywającego i usuwającego problemy z dostępnością. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie o plikach cookie.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności prawnej

Rada prowadzi niniejszy portal, aby ułatwić społeczeństwu dostęp do informacji na temat jej działań i polityk. Dążymy do tego, by informacje te były aktualne i dokładne. Rada nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za materiały znajdujące się na tym portalu. Materiały te:

  • są informacjami o charakterze ogólnym i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów
  • mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Rady nie mają kontroli i za które Rada nie bierze odpowiedzialności
  • nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady, powinni Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty).

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że dokument dostępny online nie musi być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Za autentyczne uznaje się jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w elektronicznych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje na naszym portalu mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów: tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszego portalu nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się usuwać. Rada nie ponosi jednak odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które są wynikiem korzystania z niniejszego portalu.

Niniejsza klauzula nie służy ograniczeniu odpowiedzialności prawnej Rady wbrew wymogom ustanowionym w stosownym prawie krajowym lub prawie europejskim ani wyłączeniu jej odpowiedzialności prawnej za kwestie, za które odpowiedzialność na mocy art. 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie może zostać wyłączona.