Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Co 6 miesięcy Eurogrupa przyjmuje program swoich prac. W zarysie przedstawia w nim dziedziny, na których chce się skoncentrować w kolejnym półroczu.

Ustala także porządki poszczególnych posiedzeń. Są to porządki wstępne, które zależnie od okoliczności mogą się zmieniać.

Priorytety na drugą połowę 2017 roku

Koordynacja polityki gospodarczej

W drugiej połowie 2017 r. Eurogrupa skupi się na polityce mającej umocnić długoterminową perspektywę wzrostu i zatrudnienia.
Poza zwyczajową koordynacją polityczną Eurogrupa będzie kontynuowała wymianę sprawdzonych krajowych rozwiązań we wdrażaniu reform strukturalnych mających zwiększać odporność gospodarki.

Eurogrupa będzie ściśle monitorować działania państw strefy euro na rzecz zdrowych finansów publicznych oraz śledzić sytuację budżetową strefy euro jako całości. W grudniu oceni projekty planów budżetowych państw strefy euro na rok 2018.

Kraje programowe i poprogramowe

Eurogrupa będzie nadal śledzić postępy we wdrażaniu programu dostosowań gospodarczych w Grecji, który ma trwać do połowy 2018 r.

Będzie też uczestniczyć w nadzorze poprogamowym prowadzonym w państwach, które taką pomoc otrzymały w przeszłości: na Cyprze, w Hiszpanii, Irlandii i Portugalii.

Celem nadzoru poprogramowego jest sprawdzenie, czy istnieje ryzyko, że państwo nie będzie w stanie spłacić pożyczek zaciągniętych w trakcie programu. Nadzór kończy się, gdy spłacone zostaje przynajmniej ok. 75% pożyczonej kwoty.

Stabilność finansowa

Eurogrupa będzie nadal uważnie obserwować stabilność finansową w strefie euro i prace nad wzmacnianiem unii bankowej.

Inne zadania

Eurogrupa będzie dokładnie śledzić globalną sytuację gospodarczą i prowadzić przygotowania do spotkań międzynarodowych, a także w razie potrzeby – szczytów strefy euro.

W programie prac uwzględni też obecną debatę nad przyszłością Unii oraz nad pogłębianiem unii gospodarczej i walutowej.