Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
  • 4.12.2017
  • 10:45
  • Komunikat prasowy
  • 723/17
  • Handel międzynarodowy i cła

Instrumenty ochrony handlu UE – diagram

UE dokonuje właśnie pierwszej od roku 1995 gruntownej rewizji instrumentów ochrony handlu Cały diagram

4 grudnia Rada zatwierdziła nowe przepisy, by pomóc chronić UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Przepisy te wejdą w życie 20 grudnia.

Nowa metodologia antydumpingowa pozwoli wykrywać i reagować na przypadki, w których ceny importowanych produktów są sztucznie zaniżane w wyniku interwencji państwa.

W nowych ramach prawnych zniesiono obowiązujące dawniej rozróżnienie na gospodarki rynkowe i nierynkowe, które to rozróżnienie stosowano do obliczania dumpingu, ale zachowano ten sam poziom ochrony dla producentów. Komisja będzie teraz musiała dowieść istnienia „znaczącego rynkowego zakłócenia proporcji” między ceną wyrobu a kosztem jego produkcji. Na tej podstawie będzie mogła ustalić cenę dla danego produktu na poziomie, który będzie odpowiadał np. cenie tego towaru w państwie o podobnym stopniu rozwoju gospodarczego albo odnośnym, niezafałszowanym kosztom i cenom międzynarodowym.

Komisja opracuje też specjalne sprawozdania na temat poszczególnych państw i sektorów opisujące zakłócenia. Unijne przedsiębiorstwa będą mogły składać skargi, tak jak ma to miejsce obecnie, jednak odtąd będą mogły na poparcie zarzutów korzystać ze sprawozdań Komisji.

Co dalej?

Tekst przyjęty 15 listopada przez Parlament Europejski i 4 grudnia przez Radę zostanie podpisany w Strasburgu 13 grudnia. Publikacja w Dzienniku Urzędowym spodziewana jest 19 grudnia. Akt wejdzie w życie dzień później.

Kontekst

W listopadzie 2016 r. Komisja zaproponowała ukierunkowane zmiany w metodologii zwalczania dumpingu. To konkretne dostosowanie do rozporządzenia o instrumentach ochrony handlu, które także podlega obecnie przeglądowi, jednakowo traktuje wszystkie kraje i jest w pełni zgodne z obowiązkami UE w ramach WTO.