Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Systém hlasovania

Prehľad

Štandardným hlasovacím spôsobom, ktorý sa používa v prípade asi 80% právnych predpisov EÚ, je kvalifikovaná väčšina.

Jednoduchá väčšina

Jednoduchá väčšina, ktorú predstavuje 15 z 28 členských štátov, sa používa pri hlasovaní o nelegislatívnych návrhoch

Kvalifikovaná väčšina

Na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny je potrebných 55% členských štátov, ktoré predstavujú najmenej 65% počtu obyvateľov EÚ

Jednomyseľnosť

Na dosiahnutie jednomyseľnosti je potrebné, aby každý hlasoval za alebo sa zdržal hlasovania

Ako sa hlasuje v Rade?

Podľa toho, o akej otázke sa rokuje, prijíma Rada EÚ svoje rozhodnutia:

  • jednoduchou väčšinou (za návrh hlasuje 15 členských štátov)
  • kvalifikovanou väčšinou (za návrh hlasuje 55 % členských štátov) alebo
  • jednomyseľne (všetci hlasujú za návrh)
Animácia, v ktorej sa vysvetľuje, ako sa v práci Rady používajú rôzne systémy hlasovania

Rada môže hlasovať len vtedy, ak je prítomná väčšina jej členov. Člen Rady môže zastupovať len jedného ďalšieho člena.

Rada môže hlasovať o legislatívnom akte 8 týždňov po tom, ako bol návrh aktu zaslaný národným parlamentom na preskúmanie. Národné parlamenty rozhodujú, či je návrh právneho predpisu v súlade so zásadou subsidiarity. Skôr sa môže hlasovať len v osobitných naliehavých prípadoch.

Hlasovanie iniciuje predseda Rady. Hlasovací proces môže iniciovať aj člen Rady alebo Komisie, túto iniciatívu však musí schváliť väčšina členov Rady.

Ak Rada koná v úlohe zákonodarcu, výsledky hlasovania Rady sa automaticky zverejňujú.

Ak si niektorý z členov želá k hlasovaniu pripojiť odôvodnenie, zverejní sa aj toto odôvodnenie, ak sa právny akt prijme. V ostatných prípadoch, keď sa odôvodnenia hlasovania nezverejňujú automaticky, sa môžu zverejniť na žiadosť autora.

Výsledky hlasovania a odôvodnenia sa môžu zverejniť, aj keď Rada nekoná v úlohe zákonodarcu, a to na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady. Členovia Rady a Komisie môžu vydávať vyhlásenia a požiadať, aby sa uviedli v zápisnici Rady. Takéto vyhlásenia nemajú právny účinok a považujú sa za politický nástroj na uľahčenie rozhodovania.