Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Na samite eurozóny sa stretávajú hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín eurozóny, predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. Samity eurozóny poskytujú strategické usmernenia pre hospodársku politiku eurozóny.

Čo je to eurozóna?

Eurozónu tvoria krajiny EÚ, ktoré prijali za svoju menu euro. V súčasnosti ju tvorí 19 členských štátov.

Úloha samitu eurozóny

Samit eurozóny vydáva politické usmernenia na zabezpečenie hladkého fungovania hospodárskej a menovej únie. Tieto usmernenia pomáhajú koordinovať všetky príslušné oblasti politiky medzi členskými štátmi eurozóny.

Pravidelné rokovania na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú jednotlivých povinností vyplývajúcich z členstva v eurozóne, umožňujú krajinám eurozóny okrem iného lepšie zohľadniť aspekt eurozóny pri tvorbe ich vnútroštátnych politík.

Keďže otázky súvisiace s eurozónou majú politický a hospodársky význam pre všetky krajiny EÚ, pravidelne sa o nich rokuje aj na zasadnutiach Európskej rady.

Samity eurozóny

V súlade so Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii by sa samity eurozóny mali konať aspoň dvakrát za rok. Podľa možností by sa mali konať po zasadnutiach Európskej rady v Bruseli.

Samity eurozóny sa organizujú podľa špecifického rokovacieho poriadku, ktorý bol prijatý 14. marca 2013.

Dokumenty

13. 7. 2015
Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po samite eurozóny o Grécku 12. júla 2015

 Predseda Donald Tusk prezentoval na tlačovej konferencii samitu eurozóny 12. júla 2015 výsledok zasadnutia

7. 7. 2015
Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska o výsledku dohodnutom na samite eurozóny zo 7. júla 2015 venovanému Grécku

 Predseda Donald Tusk prezentoval na tlačovej konferencii samitu eurozóny 7. júla 2015 dohodnutý výsledok zasadnutia

6. 7. 2015
Pozývací list predsedu Donalda Tuska adresovaný členom samitu eurozóny

Predseda Donald Tusk zaslal hlavám štátov alebo predsedom vlád eurozóny list, v ktorom ich pozval na zasadnutie samitu eurozóny v utorok 7. júla 2015 o 18.00 hod.

22. 6. 2015
Vystúpenie predsedu Európskej rady Donalda Tuska na tlačovej konferencii po skončení samitu eurozóny

 Predseda Donald Tusk prezentoval výsledky samitu eurozóny, ktorý sa konal 22. júna 2015

22. 6. 2015
Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska pred samitom eurozóny 22. júna 2015

Úvodné vyjadrenie predsedu Donalda Tuska pred samitom eurozóny 22. júna 2015.

19. 6. 2015
Statement by President Donald Tusk on the Euro Summit on Monday 22 June 2015

 President Donald Tusk decided to convene a Euro Summit on Greece on Monday 22 June evening.

Účastníci

Účastníkmi samitu eurozóny sú hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín eurozóny, predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. Okrem toho:

  • na samit sa prizýva aj prezident Európskej centrálnej banky
  • môže sa prizvať aj predseda Euroskupiny, keďže Euroskupina je zodpovedná za prípravu a nadviazanie na výsledky samitov eurozóny
  • pozvať možno aj predsedu Európskeho parlamentu, aby predniesol prejav.

Keď je to vhodné, najmenej však raz za rok, vedúci predstavitelia členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, ale ratifikovali Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, sa takisto zúčastňujú na samitoch eurozóny.

Predseda Donald Tusk sa vyjadruje pre tlač pred samitom eurozóny 22. júna 2015
Predseda Donald Tusk sa vyjadruje pre tlač pred samitom eurozóny 22. júna 2015

Predseda samitu eurozóny

Vedúci predstavitelia členských štátov eurozóny volia predsedu samitu eurozóny jednoduchou väčšinou v čase, keď Európska rada volí svojho predsedu. Funkčné obdobie predsedu samitu eurozóny trvá 2,5 roka.

Úlohou predsedu je zvolávať samity eurozóny, predsedať im a viesť ich. O otázkach týkajúcich sa eurozóny tiež rokuje s predsedom Komisie a predsedom Euroskupiny.

Predseda samitu eurozóny predkladá po každom samite eurozóny správu Európskemu parlamentu. Informuje tiež všetky členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, o príprave a výsledku samitov eurozóny.

História samitu eurozóny

Vedúci predstavitelia členských štátov eurozóny sa prvýkrát stretli vo formáte samitu eurozóny 12. októbra 2008 v Paríži, kde sa dohodli na zosúladenom postupe v reakcii na hospodársku krízu. Ďalšie samity v tomto formáte sa uskutočnili v máji 2010, marci 2011, júli 2011 a októbri 2011 v Bruseli. V roku 2012 sa riešili otázky týkajúce sa eurozóny najmä na úrovni Európskej rady.

Popri zasadnutí Európskej rady 1. – 2. marca 2012 podpísalo 25 vedúcich európskych predstaviteľov Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Okrem iného sa touto zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2013, formalizoval samit eurozóny.

Organizácia samitu eurozóny a úloha jej predsedu sa upravuje v článku 12.

Prvý samit eurozóny po nadobudnutí platnosti zmluvy sa konal 14. marca 2013.

Dokumenty, ktoré prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny (2010 – 2013)

Dokumenty, ktoré prijali vedúci predstavitelia eurozóny v období rokov 2010 – 2013, sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu: