Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Interné politiky

Ochrana utajovaných skutočností EÚ

Rozhodnutie Rady o bezpečnostných predpisoch sa vzťahuje na viaceré formy ochrany týchto skutočností.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov v Rade a úlohe úradníka pre ochranu údajov

Environmentálne manažérstvo

GSR vytvoril komplexný environmentálny program zameraný na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie

Mnohojazyčnosť

Rada a Európska rada pracujú v 24 úradných jazykoch EÚ

Transparentnosť a prístup k dokumentom

Občania majú možnosť sledovať verejné zasadnutia Rady a žiadať o prístup k dokumentom

Vizuálna identita

Vizuálna identita členov „rodiny Rady“ sa odvíja od spoločného loga

Právo na ochranu osobných údajov je základným právom ukotveným v zmluvách EÚ.

Rada EÚ a jej generálny sekretariát dôsledne dodržiavajú predpisy na ochranu osobných údajov. Uplatniteľnými právnymi aktmi sú:

nariadenie č. 45/2001

Účelom tohto nariadenia je chrániť slobody a základné práva osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ.

Určujú sa v ňom zásady a povinnosti, ktoré musia inštitúcie EÚ pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať a spĺňať. Podľa týchto zásad musia inštitúcie EÚ zabezpečiť, aby:

 • sa osobné údaje spracúvali len na jasne vymedzené a oprávnené účely,
 • osobné údaje boli presné, primerané a podstatné a aby neboli nadbytočné,
 • sa osobné údaje spracúvali spravodlivo a zákonne a zabezpečeným spôsobom,
 • sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je nevyhnutné,
 • sa osobné údaje spracúvali po informovaní osôb a aby sa pri tom rešpektovali ich práva,
 • sa osobné údaje neprenášali tretím stranám bez primeraných opatrení.

Vymedzujú sa v ňom povinnosti osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje (prevádzkovatelia údajov), a práva osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (dotknuté osoby).

V nariadení sa tiež ustanovuje, že každá inštitúcia vymenuje úradníka pre ochranu údajov (DPO – data protection officer).

Úloha úradníka pre ochranu údajov

Úlohou DPO je, aby nezávislým spôsobom zabezpečoval správne uplatňovanie predpisov na ochranu údajov vo svojej inštitúcii. Je tiež zodpovedný za vedenie registra operácií spracúvania osobných údajov, ktoré vykonala inštitúcia. DPO okrem toho oznamuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov tie operácie spracúvania údajov, ktoré by mohli predstavovať riziko pre práva a slobody dotknutých osôb.

V nariadení sa tiež ustanovuje vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) na európskej úrovni.

Rozhodnutie Rady, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 45/2001

Ide o predpisy, ktoré uplatňuje Rada Európskej únie a ktorými sa podrobnejšie rozvíjajú ustanovenia nariadenia č. 45/2001. Stanovuje sa nimi:

 • štatút úradníka pre ochranu údajov Rady,
 • povinnosti prevádzkovateľov údajov,
 • postupy, ktoré musia dodržiavať dotknuté osoby pri výkone svojich práv,
 • postup, ktorý musí dodržiavať úradník pre ochranu údajov pri vyšetrovaní.

Čo je to register Rady v oblasti ochrany údajov?

Register vedie úradník pre ochranu údajov Rady. Ide o verejný register, do ktorého môže nahliadať ktokoľvek.

Register je databázou, ktorá obsahuje informácie o každom type operácií spracúvania osobných údajov, ktoré sa vykonali v Rade alebo v rámci Generálneho sekretariátu Rady (GSR).

Medzi tieto informácie patrí účel operácie, meno prevádzkovateľa, príslušný právny základ, daná dotknutá osoba, príjemcovia údajov, typ spracúvaných údajov a čas, počas ktorého sa údaje uchovávajú.

Aké osobné údaje sa spracúvajú na Generálnom sekretariáte Rady?

Väčšina osobných údajov spracúvaných na Generálnom sekretariáte Rady sa týka jeho zamestnancov.

Osobné údaje sa spracúvajú aj v súvislosti s činnosťami Rady. Ide o údaje, ktoré sa môžu týkať delegátov, ktorých do Rady vysielajú členské štáty EÚ alebo tretie krajiny, novinárov a osôb uvedených v aktoch Rady.

Mimo tejto skupiny osôb sa osobné údaje občanov väčšinou spracúvajú, len keď prídu do styku s Generálnym sekretariátom Rady, napríklad keď požiadajú o dokument, navštívia budovy Rady alebo uzatvoria zmluvu s GSR.

Kamerový dohľad v priestoroch Generálneho sekretariátu Rady

Niektoré časti priestorov GSR sú v záujme bezpečnosti a ochrany našich zamestnancov, návštev, budov, majetku a informácií, ako aj z logistických dôvodov vybavené bezpečnostným videosystémom.

Opatrenia prijaté na zaručenie ochrany osobných údajov, súkromia a iných základných práv a zákonných záujmov osôb zachytených bezpečnostnými kamerami v priestoroch GSR sú opísané v predpisoch GSR o používaní videosystémov.

Tieto predpisy v plnej miere spĺňajú požiadavky uvedené v nariadení o ochrane údajov a usmernenia pre kamerový dohľad, ktoré vydal európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Praktické informácie o ochrane vašich údajov

Ako môžete zistiť, či GSR spracúva vaše osobné údaje?

Pomocou registra operácií spracúvania osobných údajov, ktorý má Rada, môžete zistiť, ktorý typ operácií spracúvania sa vás môže týkať.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte právo na:

 • informáciu o existencii operácie spracúvania, ktorá sa vás týka, a jej hlavných prvkoch,
 • oznámenie údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • bezodkladnú opravu všetkých nepresných a neúplných osobných údajov prevádzkovateľom.

Za určitých okolností môžete prevádzkovateľa údajov požiadať, aby vykonal vaše konkrétne práva, ako napr. blokovanie alebo vymazanie údajov.

Žiadosť možno podať prostredníctvom tlačiva, ktoré poskytuje úradník pre ochranu údajov Rady. Tlačivo žiadosti môžete získať emailom. Uveďte jazyk, v ktorom tlačivo potrebujete.

Poslať email.

V oddiele 5 rozhodnutia Rady, ktorým sa vykonávajú predpisy o ochrane údajov, sa určuje postup na vykonávanie uvedených práv.

Kedykoľvek tiež môžete podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Viac informácií nájdete na webovej stránke EDPS.

Kontaktné údaje

Prevádzkovatelia údajov

Ak potrebujete viac informácií o konkrétnej operácii spracúvania údajov, mali by ste o ne požiadať prevádzkovateľa údajov danej operácie spracúvania a kópiu žiadosti zaslať úradníkovi pre ochranu údajov.

Totožnosť a kontaktné údaje každého prevádzkovateľa údajov sú uvedené v registri operácií spracúvania údajov.

Úradník pre ochranu údajov

Na úradníka pre ochranu údajov sa môžete obrátiť so žiadosťou o radu alebo o vyšetrenie konkrétnej veci alebo udalosti priamo spojenej s jeho úlohami. Úradníka pre ochranu údajov kontaktujte emailom. Uveďte preferovaný jazyk.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: + 32 22816111
Poslať email

Kamerový dohľad

Na zaslanie žiadosti môžete použiť toto tlačivo.

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom zhromaždeným v dôsledku využívania bezpečnostných kamier v našich priestoroch, zašlite žiadosť na túto adresu:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

a jej kópiu na túto adresu:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Upozornenie: K žiadosti musíte pripojiť vašu aktuálnu fotografiu dobrej kvality a kópiu vášho občianskeho preukazu/cestovného pasu.