Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Najdôležitejšie body zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (poľnohospodárstvo) konaného 11. decembra v Bruseli
Živé prenosy
Živé prenosy

11. decembra 2017

  • 13:35 Tlačová konferencia

Predpokladaný program

Príprava európskeho poľnohospodárstva na svet zajtrajška.

Hlavné výsledky

Poľnohospodárstvo

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva: spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

„Spoločná poľnohospodárska politika už celé roky zaisťuje európskym občanom potravinovú bezpečnosť a našim poľnohospodárom spravodlivejšie príjmy. Pomáha vytvárať pracovné miesta, zachovávať vidiecke oblasti a komunity a podporuje konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora. Teraz je na nás, aby bola po roku 2020 ešte lepšia: jednoduchšia, efektívnejšia, udržateľná, moderná a odolná.“

Tarmo Tamm, minister pre záležitosti vidieka Estónskej republiky

Komisia predložila Rade oznámenie s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“, v ktorom sa stanovujú usmernenia týkajúce sa toho, ako by podľa Komisie mala vyzerať budúca spoločná poľnohospodárska politika (SPP) po roku 2020.

Ministri mali prvýkrát príležitosť reagovať na myšlienky uvedené v oznámení a upozorniť na otázky, ktoré považujú za strategické pre budúcu SPP. Konkrétne vyjadrili názory na nové prvky, ktoré Komisia načrtla, ako napríklad posilnená subsidiarita a revízia pravidiel ekologizácie. Mnohí ministri podčiarkli potrebu primeraného budúceho rozpočtu, ktorý by bol prispôsobený vysokým očakávaniam na agropotravinársky sektor.

Ďalšie body programu

Ministri boli informovaní o:

  • výsledku konferencie na tému „Moderné biotechnológie v poľnohospodárstve
  • úsilí vynaloženom v súvislosti s africkým morom ošípaných
  • otázke nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci
Najdôležitejšie body zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (rybárstvo), ktoré sa konalo 12. decembra v Bruseli
Živé prenosy
Živé prenosy

12. decembra 2017

  • 18:00 Verejné zasadnutie

13. decembra 2017

  • 7:55 Tlačová konferencia

Predpokladaný program

Rybárstvo

„Rok 2018 bude kľúčovým rokom, pokiaľ ide o plnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky. Týmto rozhodnutím sme jasne vykročili smerom k udržateľnému riadeniu populácií rýb, a pritom zabezpečili, aby dohoda bola prínosná pre našich rybárov a pobrežné komunity.“

Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónskej republiky

Rada dosiahla politickú dohodu o nariadení o rybolovných možnostiach na rok 2018 pre hlavné komerčne využívané populácie rýb v Atlantickom oceáneSevernom mori.

V dôsledku tohto rozhodnutia Rady sa počet populácií rýb, s ktorými sa hospodári na úrovniach maximálneho udržateľného výnosu (MSY) na budúci rok zvýši na 53, čo je o 9 viac ako v roku 2017. V dohode sa tiež stanovujú riešenia kritického stavu populácií úhora a morony.

Dohoda sa bude uplatňovať od 1. januára 2018.

Ďalšie body programu

Ministrom sa poskytli aj informácie o:

  • riziku blokačných druhov pri vykonávaní povinnosti vylodiť úlovky
  • výsledku konferencií na témy „Po roku 2020: podpora komunít európskych pobrežných štátov“ a „Náš oceán