Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Banková únia

Prehľad

Banková únia je systém bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk na úrovni EÚ

Jednotný mechanizmus dohľadu

Nadnárodný orgán bankového dohľadu zriadený naúčely zabezpečenia spoľahlivosti finančného sektora EÚ

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je systémom na úrovni EÚ na riešenie situácie finančných inštitúcií, ktoré nie sú životaschopné

Jednotný súbor pravidiel: kapitálové požiadavky

Zahŕňa kapitálové požiadavky pre banky, zabezpečujú lepšiu ochranu vkladateľov a regulujú prevenciu a správu v prípade zlyhania bánk

Zmeny pravidiel bankovej únie

Prehľad práce Rady na návrhoch zmeny pravidiel bankovej únie

Ďalšie kroky v rámci bankovej únie: zníženie rizík a ochrana vkladov

Návrhy ďalších opatrení na zníženie rizík v bankovej únii a na vytvorenie európskeho systému ochrany vkladov.

Banková únia je systém bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk na úrovni EÚ, ktorý funguje na základe pravidiel platných v celej EÚ.

Jej účelom je zaistiť, aby bankový sektor v eurozóne a širšej EÚ bol bezpečný a spoľahlivý a aby sa krízové situácie bánk, ktoré stratili životaschopnosť, riešili bez použitia peňazí daňovníkov a s minimálnym dopadom na reálnu ekonomiku.

Členmi bankovej únie sú všetky krajiny eurozóny a členské štáty EÚ, ktoré sa rozhodli pre účasť.

Všetky krajiny, ktoré v budúcnosti prijmú euro, sa automaticky stanú členmi bankovej únie. Krajiny, ktoré nepatria do eurozóny, sa môžu pridať na základe dohody o úzkej spolupráci.

Hlavné ciele

Cieľom bankovej únie je:

  • zabezpečiť spoľahlivosť bánk a ich schopnosť odolať akýmkoľvek budúcim finančným krízam
  • predchádzať situáciám, kedy by sa na záchranu zlyhávajúcich bánk použili peniaze daňovníkov
  • znížiť fragmentáciu trhu harmonizáciou pravidiel v oblasti finančného sektora
  • posilniť finančnú stabilitu v eurozóne a v EÚ ako celku

Štruktúra

Banková únia sa skladá z 3 hlavných prvkov:

  1. Jednotný súbor pravidiel
  2. Jednotný mechanizmus dohľadu
  3. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
Jednotný súbor pravidiel bude platiť pre všetky inštitúcie v EÚ, medzi ktorými je približne 8 300 bánk
Jednotný súbor pravidiel bude platiť pre všetky inštitúcie v EÚ, medzi ktorými je približne 8 300 bánk
© Fotolia.com

Jednotný súbor pravidiel

Jednotný súbor pravidiel je základným prvkom bankovej únie a regulácie finančného sektora v EÚ vo všeobecnosti. Pozostáva zo súboru legislatívnych textov, ktoré sa vzťahujú na všetky finančné inštitúcie a všetky finančné produkty v rámci EÚ.

Konkrétne, tieto pravidlá zahŕňajú kapitálové požiadavky pre banky, zlepšené systémy ochrany vkladov a pravidlá pre správu zlyhávajúcich bánk.

Cieľom jednotného súboru pravidiel je zabezpečiť, aby banky vo všetkých krajinách EÚ boli regulované podľa tých istých pravidiel, čím sa zamedzí narušovaniu jednotného trhu a zabezpečí finančná stabilita v celej EÚ.

Európska centrálna banka, ktorá je hlavnou inštitúciou v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, vysvetľuje uvedený mechanizmus

Jednotný mechanizmus dohľadu

Jednotný mechanizmus dohľadu je nadnárodný orgán bankového dohľadu EÚ, v rámci ktorého zodpovednosť za dohľad nad finančnými inštitúciami vykonáva Európska centrálna banka v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Hlavným cieľom mechanizmu je zabezpečiť spoľahlivosť európskeho finančného sektora prostredníctvom pravidelných a dôkladných kontrol stavu bánk. Tieto kontroly sa vykonávajú na základe rovnakých pravidiel pre všetky krajiny EÚ.

2-minútový videozáznam, v ktorom sa vysvetľujú hlavné črty jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je systém účinného a efektívneho riešenia krízovej situácie finančných inštitúcií, ktoré stratili životaschopnosť. Pozostáva z ústredného orgánu pre riešenie krízových situácií (Jednotná rada pre riešenie krízových situácií) a jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Tento fond sa použije v prípadoch zlyhania banky a v plnej miere ho financuje európsky bankový sektor.

Ďalšie kroky v rámci bankovej únie: zníženie rizík a ochrana vkladov

Rada pracuje na ďalších opatreniach na zníženie rizika a posilnenie bankovej únie. Medzi navrhované opatrenia patria dodatočné kapitálové požiadavky pre banky, opatrenia na zníženie rozdielov v spôsobe uplatňovania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa bankovej únie v členských štátoch a vytvorenie európskeho systému ochrany vkladov.

Zmeny pravidiel bankovej únie

Rada začala v decembri 2016 pracovať na súbore návrhov zameraných na zmenu existujúcich pravidiel bankovej únie. Hlavným cieľom je ďalej posilniť odolnosť bánk a finančnú stabilitu v EÚ a zosúladiť pravidlá bankovej únie EÚ s viacerými medzinárodnými normami, najmä s tými, na ktorých sa dohodli Bazilejský výbor pre bankový dohľad a Rada pre finančnú stabilitu.

Prečo banková únia?

Nedávna finančná kríza poukázala na potrebu lepšej regulácie finančného sektora EÚ a lepšieho dohľadu nad týmto sektorom, predovšetkým v eurozóne.

Kríza v eurozóne a rozdielne reakcie krajín na ňu zdôraznili vzájomnú závislosť medzi bankami a vládami jednotlivých krajín. Okrem toho rôzne riešenia jednotlivých krajín viedli k fragmentácii jednotného trhu s finančnými službami, čo zase prispelo k narušeniu v oblasti poskytovania úverov reálnej ekonomike.

Vedúci predstavitelia EÚ sa preto zhodli na tom, že hospodárska a menová únia si vyžaduje ďalšie posilnenie a že súčasťou tohto úsilia bude vytvorenie integrovaného finančného rámca, ktorý sa neskôr premenoval na bankovú úniu.