Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Stratégia digitálneho jednotného trhu má za cieľ zabezpečiť, aby európske hospodárstvo, priemysel a spoločnosť v plnej miere využívali výhody nového digitálneho veku. Popri elektronických riešeniach a údajoch a cezhraničných digitálnych službách je táto stratégia neoddeliteľnou súčasťou projektu EÚ pre digitálnu Európu.

EÚ už začala budovať voľný a bezpečný digitálny jednotný trh, na ktorom ľudia môžu nakupovať online bez ohľadu na hranice a podniky môžu predávať online v rámci celej EÚ.

Stratégiou digitálneho jednotného trhu, ktorú Európska komisia navrhla v roku 2015, sa položili základy jednotnej a udržateľnej európskej digitálnej spoločnosti. V rokoch 2016 a 2017 sa dosiahlo viacero významných úspechov:

 • zrušenie poplatkov za roaming
 • modernizácia ochrany údajov
 • cezhraničná prenosnosť online obsahu
 • dohoda o poskytovaní bezplatného internetu na verejných miestach

Uvedenou stratégiou sa bude v ďalšom priebehu vyvíjať snaha o ďalšie rozširovanie digitálneho hospodárstva EÚ a odstraňovanie regulačných bariér medzi členskými štátmi EÚ.

EÚ v novom digitálnom veku

 • prostredníctvom technológií by už bolo možné zautomatizovať 45 % úloh, ktoré ľudia každý deň vykonávajú v práci
 • 65 % detí, ktoré v súčasnosti začínajú školskú dochádzku, bude v budúcnosti pracovať na pracovných miestach úplne nového druhu

 • len 7 % malých a stredných podnikov predáva online v inej krajine EÚ

 • odstránením prekážok vyplývajúcich z lokalizácie údajov by sa HDP EÚ zvýšil o 8 miliárd EUR ročne

Prečo ho potrebujeme?

Technologická transformácia má vplyv na všetky oblasti moderného života, od vzdelávania a zamestnanosti až po systém sociálneho zabezpečenia. Zmeny už prebiehajú, a to rýchlym tempom. Napríklad v niektorých kategóriách pracovných miest si až 90 % úloh vyžaduje digitálne zručnosti.

Európa sa musí týchto zmien zhostiť, aby ochránila svojich občanov, ako aj na to, aby im umožnila využiť nové príležitosti. Odhaduje sa napríklad, že digitalizácia výroby prinesie EÚ do roku 2025 1,25 bilióna EUR.

EÚ chce vytvárať digitálnu budúcnosť s prihliadnutím na témy ako dôvera, bezpečnosť a elektronická verejná správa. Existuje veľký priestor pre pokrok. Napríklad v súčasnosti iba 15 % občanov nakupuje online z inej krajiny.

Plne fungujúci digitálny trh by mohol priniesť hospodárstvu EÚ až 415 miliárd EUR ročne. Vďaka nemu by sa EÚ mohla stať digitálnym lídrom na celosvetovej úrovni. V snahe využiť tento potenciál uskutočňuje EÚ zásadné reformy zahŕňajúce širokú škálu opatrení od nového rámca v oblasti autorských práv až po nariadenie o geografickom blokovaní.

2017

30. novembra

Jednotná digitálna brána bude jednotným kontaktným miestom pre občanov a podniky EÚ

Jednotná digitálna brána: Rada sa dohodla na uľahčení prístupu k informáciám a službám

Rada prijala svoju pozíciu k zriadeniu jednotnej digitálnej brány, ktorá bude občanom a podnikom poskytovať online informácie, postupy a pomoc.

Táto pozícia – všeobecné smerovanie – umožní začať rokovania s Európskym parlamentom.

Jednotná digitálna brána zastreší viacero sietí a služieb, ktoré vznikli na úrovni členských štátov a EÚ s cieľom pomáhať občanom a podnikom pri cezhraničných aktivitách. Tieto zahŕňajú: európske spotrebiteľské centrá, Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva, služba Europe Direct a sieť Enterprise Europe Network.

„Musíme našim občanom a podnikom uľahčiť hľadanie informácií, ktoré potrebujú, bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú, pracujú alebo podnikajú. Vytvorenie internetového jednotného kontaktného miesta je vhodný spôsob, ako to dosiahnuť. Je to nový krok smerom k cezhraničnej digitalizácii verejných služieb a ďalší posun smerom k realizácii digitálnej Európy.“

Kadri Simsonová, estónska ministerka pre hospodárske záležitosti a infraštruktúru

Ochrana spotrebiteľa v digitálnom veku: Rada posilňuje spolupráca v rámci celej EÚ

Rada prijala nariadenie s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Účinná ochrana spotrebiteľa musí byť odpoveďou na výzvy spojené s digitálnym hospodárstvom a rozvojom cezhraničného maloobchodného predaja v EÚ.

Preto je cieľom nového nariadenia modernizovať mechanizmy spolupráce v záujme ďalšieho zníženia ujmy, ktorú spotrebiteľom spôsobuje cezhraničné porušovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Nové pravidlá pomôžu zvýšiť dôveru občanov a podnikov v elektronický obchod. Touto revíziou existujúceho rámca pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa sa poskytuje viac právomocí vnútroštátnym orgánom v rámci rozvoja digitálneho jednotného trhu.

29. novembra

Cieľom nového nariadenia o geografickom blokovaní je odstránenie prekážok elektronického obchodu

Geografické blokovanie: veľvyslanci pri EÚ potvrdili dohodu o odstránení prekážok v elektronickom obchode

Estónske predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli dohodu o zákaze neodôvodneného geografického blokovania.

Návrh nariadenia o geografickom blokovaní, ktoré musia prijať tieto dve inštitúcie, sa zameriava na odstránenie diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, jeho miesta bydliska a miesta usadenia.

Geografické blokovanie je diskriminačným postupom, ktorý bráni online zákazníkom v prístupe na webové stránky v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb na týchto stránkach.

20. novembra

Rada pre všeobecné záležitosti vyzvala na posilnenie európskej kybernetickej bezpečnosti a zvýšenie kybernetickej odolnosti v celej EÚ. Tieto ciele sú v súlade s prioritami, ktoré Európska rada stanovila v októbri 2017.

Ministri zdôraznili, že je potrebné, aby všetky krajiny EÚ dali k dispozícii zdroje a investície potrebné na riešenie kybernetickej bezpečnosti. Uvítali aj súbor konkrétnych plánov, ako napríklad:

 • zriadenie siete stredísk pre spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ
 • zavedenie európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti
 • zabezpečenie potrebných nástrojov na presadzovanie práva na účely boja proti počítačovej kriminalite
 • vypracovanie koordinovanej reakcie na úrovni EÚ s cieľom čeliť rozsiahlym kybernetickým incidentom

V záveroch sa zdôraznilo aj dôležité prepojenie medzi dôverou v digitálnu Európu a dosiahnutím kybernetickej odolnosti v celej EÚ.

25. októbra

Infografika – Making e-signatures everyday practice

Pen and paper signatures are ready to fully go digital across the European Union Pozri úplnú infografiku

Slávnostná udalosť elektronického podpisovania: prvý právny predpis EÚ podpísaný elektronicky

Prvé elektronické podpísanie legislatívneho aktu EÚ sa uskutočnilo 25. októbra v Európskom parlamente v Štrasburgu. Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a zástupca estónskeho predsedníctva Rady Matti Maasikas elektronicky podpísali revidované nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu, čím umožnili, aby nadobudlo účinnosť.

Na tejto slávnostnej udalosti sa preukázalo, že inštitúcie EÚ spolupracujú na tom, aby sa digitálna transformácia stala realitou. Potvrdil sa na nej záväzok EÚ vykonávať nariadenie „eIDAS“, ktoré sa uplatňuje v celej EÚ a ktorým sa zabezpečuje predvídateľné regulačné prostredie s cieľom umožniť bezpečné a plynulé elektronické interakcie medzi podnikmi, občanmi a orgánmi verejnej správy.

„Som presvedčený, že toto je spôsob, akým budeme čoskoro podpisovať všetky naše právne akty, jednoducho preto, lebo to má zmysel. Elektronický podpis šetrí papier, čas a peniaze.“

Matti Maasikas, zástupca estónskeho predsedníctva Rady

24. októbra

Digitálny jednotný trh: Zostávajúce priority na rok 2017

Rada pre telekomunikácie je odhodlaná urýchliť prácu na digitálnom jednotnom trhu EÚ s cieľom zabezpečiť dokončenie stratégie do konca roka 2018.

Ako súčasť tohto procesu stanovili ministri cieľ dosiahnuť do konca roku 2017 dohody o troch dôležitých iniciatívach: o geografickom blokovaní, audiovizuálnych médiách a doručovaní balíkov.

19. októbra

Rada stanovila priority budovania úspešnej digitálnej Európy

Európska rada, vychádzajúc zo záverov digitálneho samitu, ktorý sa uskutočnil 29. septembra v Tallinne, zdôraznila, že je „pripravená urobiť v záujme digitalizácie Európy všetko, čo bude treba“.

Vedúci predstavitelia preskúmali spôsoby, ako by EÚ mohla využiť príležitosti a riešiť výzvy, ktoré prináša digitalizácia. Dohodli sa na niekoľkých prioritách, ako napríklad:

 • zabezpečenie toho, aby verejnej správa a verejný sektor v plnej miere vstúpili do digitálneho veku
 • dokončenie stratégie digitálneho jednotného trhu do konca roka 2018
 • vybudovanie prvotriednej infraštruktúry a komunikačnej siete
 • prijatie spoločného prístupu ku kybernetickej bezpečnosti
 • zintenzívnenie úsilia v boji proti terorizmu a internetovej trestnej činnosti
 • dosiahnutie účinného a spravodlivého systému zdaňovania, ktorý bude vyhovovať potrebám digitálneho veku.

9. októbra

Rada prijala program „WiFi4EU“ pre bezplatný prístup k internetu na verejných miestach

Rada s konečnou platnosťou odsúhlasila, že EÚ bude financovať bezplatný bezdrôtový prístup k internetu na verejných miestach.

V rámci tohto nového programu nazvaného WiFi4EU sa cez ľahko rozpoznateľný viacjazyčný portál bude poskytovať prístup k bezpečnému vysokorýchlostnému pripojeniu v aspoň 6 000 miestnych komunitách v celej EÚ, a to najneskôr v roku 2020. Urve Palová, estónska ministerka pre podnikanie a informačné technológie, konštatovala:

„Vďaka programu WiFi4EU bude kvalitný internet prístupnejší pre mnohých občanov. Miestne samosprávy, knižnice a iné verejné orgány tak budú môcť ponúkať svoje digitálne služby.“

Prvá výzva na predkladanie projektov sa očakáva koncom tohto roka alebo začiatkom roka 2018.

Celková výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na tento program by do roku 2019 mohla dosiahnuť 120 miliónov EUR.

29. septembra

Zostrih z digitálneho samitu EÚ, ktorý sa uskutočnil 29. septembra 2017 v Tallinne, Estónsko.

Digitálny samit v Tallinne: vedúci predstavitelia EÚ sa zamerali na „digitálnu revolúciu“

Vedúci predstavitelia EÚ sa zišli na digitálnom samite v Tallinne, aby diskutovali o napredovaní v dosahovaní priorít, ktoré sa stanovili v rámci stratégie EÚ pre digitálny jednotný trh.

Predseda Európskej rady Donald Tusk ho označil za „výnimočné podujatie s významom pre budúcnosť Európy“.

„Zorganizovali sme tento samit, pretože Európa musí využiť príležitosti, ktoré prináša obrovský pokrok vo všetkých oblastiach od robotiky až po umelú inteligenciu. Potrebujeme aktívne formovať našu budúcnosť a zvládnuť riziká, ktoré do našich spoločností a demokracií vnáša digitálna revolúcia.“

Donald Tusk dodal, že diskusia z Tallinnu bude slúžiť ako základ pre závery z októbrového zasadnutia Európskej rady.

22. júna

Vedúci predstavitelia EÚ žiadajú o „ambicióznu“ digitálnu víziu

Európska rada vyzdvihla všeobecný význam ambicióznej digitálnej vízie pre európsku spoločnosť a ekonomiku. V súvislosti s digitálnym samitomv Tallinne, ktorý sa uskutočnil 29. septembra, vedúci predstavitelia EÚ vyzvali na úplné vykonávanie stratégie digitálneho jednotného trhu:

„Aby sme mohli čeliť výzvam 4. priemyselnej revolúcie a využívať príležitosti, ktoré prináša, je potrebný holistický prístup k digitálnej oblasti.“

Vedúci predstavitelia EÚ tiež uvítali úmysel Európskej komisie preskúmať stratégiu kybernetickej bezpečnosti a do konca roka navrhnúť ďalšie opatrenia.

21. júna

Reforma celoeurópskej spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa

Maltské predsedníctvo dosiahlo predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o posilnení spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi EÚ v oblasti presadzovania právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

„Dôvera občanov a podnikov v elektronický obchod je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa digitálny jednotný trh stal atraktívnejším a dynamickejším. Zlepší sa ochrana práv a záujmov spotrebiteľov.“

Hlavnými témami boli:

 • boj proti cezhraničnému porušovaniu právnych predpisov – revíziou existujúcej spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sa vnútroštátnym orgánom poskytne viac právomocí
 • dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod – verejné orgány presadzovania práva musia posilniť harmonizáciu a účinne spolupracovať
 • modernizácia ochrany spotrebiteľa – súvisiaci návrh Komisie z mája 2016 zahŕňal reformu cezhraničného doručovania balíkov.

14. júna

Koniec roamingových poplatkov v EÚ: skutočný úspech

Od 15. júna 2017 sa už v Európskej únii neplatia poplatky za roaming. Tento krok bol v spoločnom vyhlásení, ktoré vydalo maltské predsedníctvo Rady Európskej únie, Európsky parlament a Komisia, označený za „skutočný európsky úspech“.

„Odteraz občania, ktorí cestujú v rámci EÚ, budú môcť telefonovať, posielať správy a byť pripojení na svojich mobilných zariadeniach za rovnakú cenu, akú platia doma. Odstránenie roamingových poplatkov je jedným z najväčších a najkonkrétnejších úspechov EÚ.

Koniec roamingových poplatkov je základom digitálneho jednotného trhu EÚ a ďalším krokom smerom k vytvoreniu jednotnej a udržateľnej európskej digitálnej spoločnosti, prístupnej pre všetkých našich občanov.“

8. júna

Nové pravidlá v oblasti prenosnosti digitálnych služieb

Rada prijala nové pravidlá s cieľom umožniť spotrebiteľom, ktorí si zaplatili online obsahové služby vo svojej krajine, prístup k týmto službám aj pri návšteve inej krajiny EÚ.

„Európania, ktorí cestujú v rámci EÚ, už nebudú odrezaní od online služieb, ako sú filmy, prenosy športových podujatí, hudba, elektronické knihy alebo hry, za ktoré si doma zaplatili. Spolu s ukončením poplatkov za roaming to predstavuje významný pokrok pri vytváraní digitálneho jednotného trhu, z ktorého majú úžitok všetci.“

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať 1. apríla 2018. Zavedie sa nimi právo na prístup k predplateným službám zo zahraničia bez dodatočných poplatkov.

29. mája

Program WiFi4EU: bezplatný internet na verejných miestach

Maltské predsedníctvo dosiahlo dohodu s Európskym parlamentom o programe s názvom „WiFi4EU“ na podporu bezplatného internetu na mestských úradoch, v nemocniciach, parkoch a na iných verejných miestach, ktorý financuje EÚ.

„Programom WiFi4EU sa umožní prístup k rýchlemu internetovému pripojeniu mnohým občanom, ktorí by inak možno nemali príležitosť vyskúšať si kvalitné pripojenie.“

V rámci tohto programu budú môcť obce, knižnice, nemocnice a iné verejné subjekty požiadať pomocou jednoduchých administratívnych postupov o finančné prostriedky na inštaláciu miestnych bodov bezdrôtového prístupu. Na pokrytie až 100 % oprávnených nákladov sa zabezpečia jednoduché nástroje financovania, akými sú napríklad poukážky. Za prevádzku pripojenia bude zodpovedný samotný verejný subjekt počas obdobia najmenej troch rokov.

Cieľom je schválenie rozpočtu pre uvedený program a dokončenie technických prác v dostatočnom čase na to, aby sa program mohol začať vykonávať do konca roku 2017.

2016

28. novembra

Geografické blokovanie: Rada chce odstrániť prekážky elektronického obchodu

Rada pre konkurencieschopnosť sa dohodla na návrhu nariadenia, ktorým sa zakazuje neodôvodnené geografické blokovanie medzi členskými štátmi. Hlavným cieľom návrhu je zabrániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o prístup k cenám, predaju alebo platobným podmienkam pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Rokovania medzi Radou, Parlamentom a Komisiou začnú po tom, ako Európsky parlament schváli svoju pozíciu.

28. júna

Vedúci predstavitelia EÚ vyzdvihli potrebu „prehlbovania“ digitálneho jednotného trhu

Európska rada vo svojich záveroch vyzvala ministrov, aby každoročne predkladali správu o pokroku dosiahnutom pri prehlbovaní jednotného trhu vrátane jeho digitálnej agendy, ktorá sa začala realizovať v júni 2017.

Ďalšie preskúmanie zo strany vedúcich predstaviteľov EÚ je naplánované na samit EÚ v júni 2018.

24. mája

Reforma ochrany údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nadobudlo účinnosť a začne sa uplatňovať od 25. mája 2018. Týmto novým nariadením sa stanovuje osobitný právny základ pre ochranu osobných údajov, ktorá sa v Lisabonskej zmluve z roku 2009 uznáva ako základné právo podľa práva EÚ.

Reformou ochrany údajov sa reaguje na rýchly technologický vývoj v oblasti toku a výmeny údajov stanovením práv, povinností a pravidiel dodržiavania súladu pre jednotlivcov a subjekty zapojené do spracúvania údajov.

Okrem toho 5. mája 2016 nadobudla účinnosť smernica o ochrane osobných údajov spracúvaných na účely presadzovania práva v trestných veciach. Členské štáty majú smernicu transponovať do vnútroštátneho práva do 6. mája 2018.

Uvedenou smernicou sa reaguje na rastúcu potrebu orgánov v členských štátoch spracúvať a vymieňať si údaje v rámci boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. Jej cieľom je preto chrániť práva jednotlivcov a zároveň zaručiť vysokú úroveň verejnej bezpečnosti.

Týmito zmenami sa aktualizujú pravidlá smernice o ochrane údajov z roku 1995 a rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce z roku 2008.

2015

25. júna

Vedúci predstavitelia EÚ: digitálnym jednotným trhom sa môže podporovať inkluzívny rast

Vedúci predstavitelia EÚ podporili stratégiu digitálneho jednotného trhu a vyjadrili sa, že by sa mala využiť na podporu inkluzívneho rastu vo všetkých regiónoch EÚ. Naliehavo vyzvali na prijatie opatrení na riešenie fragmentácie trhu, vybudovanie potrebnej digitálnej infraštruktúry a podporu digitalizácie európskeho priemyslu.

Vedúci predstavitelia EÚ žiadali aj o urýchlené prijatie nových pravidiel v oblasti telekomunikácií, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

11. júna

Ministri telekomunikácií vyjadrili podporu digitalizovanému hospodárstvu

Ministri telekomunikácií rokovali na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 11. – 12. júna 2015 o stratégii digitálneho jednotného trhu. Uvítali jej ciele a opätovne zdôraznili význam digitalizovaného hospodárstva pri podpore zamestnanosti a rastu a posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ.

Ministri vyzdvihli okrem iného:

 • úlohu digitalizácie pri stimulovaní podnikania a rastu MSP
 • potrebu posilniť kybernetickú bezpečnosť a budovať dôveru v elektronické služby
 • potrebu lepšej infraštruktúry a lepšieho širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov
 • potrebu väčšej transparentnosti tvorby cien pre doručovanie balíkov v celej EÚ

Ministri tiež podčiarkli skutočnosť, že by mala existovať dobrá koordinácia na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila účinná realizácia stratégie.

28. mája

Priority pre digitálny jednotný trh

Ministri pre konkurencieschopnosť zdôraznili dôležitosť viacerých iniciatív v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu. Zdôraznili účelné pravidlá v oblasti autorských práv, aktualizáciu pravidiel elektronického obchodu a posilnenie dôvery spotrebiteľov, ich informovanosti a ochrany.

Ministri tiež trvali na tom, že sú potrebné opatrenia na posilnenie digitálnych zručností a pravidiel v oblasti ochrany údajov.

Stanovili viacero priorít:

 • vytváranie správnych podmienok pre malé a stredné podniky, a to predovšetkým začínajúce podniky
 • podpora digitalizácie európskeho priemyslu
 • uplatňovanie a rozširovanie elektronickej správy vecí verejných
 • zvýšenie investícií do digitálnej infraštruktúry a sietí
 • posúdenie vplyvu fiškálnych pravidiel na digitálne nástroje
 • zváženie zásad štandardného používania digitálnych nástrojov („digital by default“) v rámci všetkých nových právnych predpisov EÚ.

18. mája

Digitálny jednotný trh: audiovizuálne aspekty

Ministri kultúry rokovali o audiovizuálnych aspektoch stratégie digitálneho jednotného trhu. Podporili cezhraničnú prenosnosť obsahu, boj proti nezákonnému obsahu a potrebu nájsť správnu rovnováhu v oblasti autorských práv.

Ministri sa zhodli na tom, že existujúca smernica o audiovizuálnych mediálnych službách by sa mala prispôsobiť technologickým zmenám. V rámci tohto preskúmania by sa:

 • mala zaručiť sloboda médií a podpora kultúrnej rozmanitosti
 • mala zachovať zásada krajiny pôvodu (každý poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb patrí do právomoci iba jedného členského štátu)
 • mal zefektívniť spôsob, akým členské štáty postupujú, keď sa stanú cieľom neprijateľného obsahu pochádzajúceho z iného členského štátu.