Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

V arhivu Sveta se zbirajo in obdelujejo dokumenti, ki jih pri opravljanju svojih nalog pripravi ali prejme Svet Evropske unije. Arhivi v zvezi s spisi, zaključenimi pred več kot 30 leti, so javno dostopni.

Podrobnosti o fondih

Dokumenti so običajno na voljo v uradnih jezikih EU, ki so se uporabljali ob njihovi pripravi.

Arhivski fondi Sveta so razdeljeni glede na različne stopnje pravne podlage EU:

 • Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), kot je opredeljena v Pariški pogodbi (1952) (fond CM1)
 • Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (ESAE), kot sta opredeljeni z Rimskima pogodbama (1957) (fond CM2)
 • Evropska unija od Maastrichtske pogodbe do Lizbonske pogodbe (fond CM4)
 • Evropska unija, kot je opredeljena z Lizbonsko pogodbo (fond CM8)

Fondi zajemajo tudi spise v zvezi z medvladnimi pogajanji, kot so:

 • pogajanja o pogodbah, kot sta Rimski pogodbi (fond CM3)
 • pogajanja o širitvi EU (fond CM5)
 • pogajanja v okviru konvencij iz Yaoundéja in Loméja ter sporazuma iz Cotonouja (fond CM6)
 • pogajanja v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom ter pridružitvenimi sveti med EU in tretjimi državami (fond CM7)

Arhivske fonde Sveta večinoma sestavljajo zapisniki sej Sveta in spisi, ki se nanašajo na zasedanja Evropskega sveta ter seje Coreperja in drugih odborov. Vključeni so tudi spisi v zvezi s proračunom ter spisi v zvezi s pripravo direktiv, uredb, sklepov in odločb na številnih področjih politik.

Dostop javnosti

Spisi in dokumenti, starejši od 30 let, so javno dostopni. Izvirni dokumenti se prenesejo v zgodovinski arhiv EU, ki je shranjen v Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Mikrofiši in/ali elektronske kopije dokumentov so na vpogled v arhivu Sveta v Bruslju.

Obstajajo nekatere izjeme, na primer v zvezi s tajnimi dokumenti ali za zaščito:

 • zasebnosti in integritete posameznikov
 • poslovnih interesov, vključno z intelektualno lastnino

Spise in dokumente iz zadnjih 30 let je mogoče najti prek javnega registra ali s predložitvijo prošnje za dostop do dokumenta. 

Kako vzpostaviti stik z arhivom

V „modrem vodiču“ so navedene podrobnosti o kontaktnem naslovu, dostopu, lokaciji, razpoložljivosti in sestavi arhivov zunanjih ministrstev držav članic in institucij EU. 

Prosimo, da se za predhodni dogovor glede obiska, pomoč pri raziskavah ali vprašanja v zvezi z razpoložljivimi fondi obrnete na arhiv Sveta:

 • Centralni arhiv Sveta Evropske unije
   Rue de la Loi 175
  B-1048 Bruxelles
  Belgique
 • Tel.: +32-22819400
 • Pošljite e-pošto

Delovni čas

Čitalnica je obiskovalcem na voljo od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.30. Opomba: med 12.00 in 14.00 ni mogoča izročitev novih spisov v vpogled.

Prosimo, da kontaktirate arhiv Sveta pred obiskom in se dogovorite glede datuma.

Čitalnica je v Bruslju v zgradbi Sveta Justus Lipsius, dostopna pa je prek vhoda „Belliard“.