Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Interne politike

Varstvo tajnih podatkov EU

Sklep Sveta o varnostnih predpisih ureja več načinov za varovanje teh podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije o varstvu osebnih podatkov v Svetu in vlogi uradne osebe za varstvo podatkov

Okoljski management

GSS je vzpostavil celovit okoljski program za zmanjšanje njegovega vpliva na okolje.

Večjezičnost

Svet in Evropski svet delujeta v 24 uradnih jezikih EU.

Preglednost in dostop do dokumentov

Državljani lahko spremljajo javne seje Sveta in zahtevajo dostop do dokumentov.

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba „družine Sveta“ temelji na skupnem logotipu.

Pravica do varstva osebnih podatkov je temeljna pravica, zapisana v Pogodbah EU.

Svet EU in njegov generalni sekretariat dosledno spoštujeta pravila o varstvu osebnih podatkov. Zanju zavezujoča pravna akta sta:

Uredba št. 45/2001

Namen uredbe je zaščititi svoboščine in temeljne pravice posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih EU.

V uredbi so določena načela in obveznosti, ki jih morajo institucije EU spoštovati in izpolnjevati pri obdelavi osebnih podatkov. V skladu s temi načeli morajo institucije EU zagotoviti, da so osebni podatki:

 • obdelani le za jasno določene in legitimne namene
 • točni, primerni, ustrezni in ne pretirani
 • obdelani pošteno, zakonito in varno
 • hranjeni le toliko časa, kot je potrebno
 • obdelani šele, ko so bili posamezniki o tem obveščeni, in ob upoštevanju njihovih pravic
 • posredovani tretjim strankam z ustreznimi previdnostnimi ukrepi.

Določene so obveznosti oseb, ki obdelujejo osebne podatke (upravljavci podatkov), in pravice oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo (posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki).

Uredba predpisuje tudi imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov v vseh institucijah.

Vloga uradne osebe za varstvo podatkov

Vloga uradne osebe za varstvo podatkov je, da na neodvisen način zagotovi ustrezno uporabo pravil o varstvu podatkov v svoji instituciji. Odgovorna je tudi za vodenje kataloga postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja institucija. Uradna oseba za varstvo podatkov poleg tega seznani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov s tistimi postopki obdelave, ki utegnejo ogrožati pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Uredba predpisuje tudi imenovanje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov na evropski ravni.

Sklep Sveta o izvajanju Uredbe št. 45/2001

Ta sklep vsebuje pravila, ki jih uporablja Svet Evropske unije in ki nadalje razvijajo določbe Uredbe št. 45/2001. Določajo:

 • status uradne osebe za varstvo podatkov v Svetu
 • obveznosti upravljavcev podatkov
 • postopke, ki se uporabljajo pri uveljavljanju pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 • postopek za preiskave, ki jih izvaja uradna oseba za varstvo podatkov

Kaj je katalog Sveta za varstvo podatkov?

Katalog vodi uradna oseba za varstvo podatkov v Svetu. Vpogled v katalog, ki je javen, je na voljo vsakomur.

Katalog je podatkovna baza, ki vsebuje informacije o posameznih vrstah postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajata Svet ali generalni sekretariat Sveta (GSS).

Te informacije zajemajo namen postopka, ime upravljavca, pravno podlago postopka, ime posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prejemnike podatkov, vrsto obdelanih podatkov in čas njihovega hranjenja.

Kateri osebni podatki se obdelujejo v generalnem sekretariatu Sveta?

Večina osebnih podatkov, ki se obdelujejo v generalnem sekretariatu Sveta, zadeva zaposlene v Svetu.

Osebni podatki se obdelujejo tudi v povezavi z dejavnostmi Sveta. Ti podatki lahko zadevajo delegate v Svetu iz držav članic EU ali tretjih držav, novinarje in posameznike, imenovane v aktih Sveta.

Razen omenjenih oseb se osebni podatki državljanov večinoma obdelujejo le, če so v stiku z generalnim sekretariatom Sveta, ko na primer zaprosijo za dostop do dokumenta, obiščejo stavbe Sveta ali sklenejo pogodbo z GSS.

Video nadzor v prostorih generalnega sekretariata Sveta

Zaradi varnosti in zaščite našega osebja, obiskovalcev, stavb, premoženja in informacij ter iz logističnih razlogov so nekateri deli prostorov GSS opremljeni s sistemom video nadzora.

V politiki GSS o uporabi video sistemov so navedeni zaščitni ukrepi za varstvo osebnih podatkov, zasebnosti ter drugih temeljnih pravic in legitimnih interesov posameznikov, ki so posneti s kamerami za video nadzor, nameščenimi v prostorih GSS.

Ta politika je v celoti skladna z zahtevami uredbe o varstvu podatkov in smernicami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede video nadzora.

Praktične informacije o varstvu vaših podatkov

Kako lahko ugotovite, ali se v GSS obdelujejo vaši osebni podatki?

Katalog postopkov obdelave osebnih podatkov v Svetu vam je v pomoč pri opredelitvi vrst postopkov obdelave podatkov, ki vas lahko zadevajo.

Kakšne pravice imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do:

 • seznanjenosti z obstojem postopka obdelave podatkov, ki vas zadeva, in njegovimi glavnimi značilnostmi
 • informacij o podatkih, ki se obdelujejo
 • takojšnjega popravka vseh netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki ga izvede upravljavec

V določenih primerih lahko upravljavca podatkov zaprosite za uveljavitev posebnih pravic, kot sta blokiranje ali izbris podatkov.

Zahtevki se lahko predložijo s pomočjo obrazca, ki je na voljo pri uradni osebi za varstvo podatkov v Svetu. Obrazec za vložitev zahtevka lahko pridobite prek e-pošte. Navedite, v katerem jeziku potrebujete obrazec.

Pišite na e-naslov

V oddelku 5 sklepa Sveta o sprejetju izvedbenih pravil o varstvu podatkov je določen postopek, ki se uporablja pri uveljavljanju navedenih pravic.

Kadar koli lahko vložite tudi pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov. Dodatne informacije so na voljo na spletišču Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Kontakti

Upravljavci podatkov

Če želite dodatne informacije o posameznem postopku obdelave podatkov, se obrnite na upravljavca podatkov zadevnega postopka obdelave, v kopiji pa sporočilo pošljite še uradni osebi za varstvo podatkov.

Ime in kontaktni podatki vseh upravljavcev podatkov so navedeni v katalogu postopkov obdelave podatkov.

Uradna oseba za varstvo podatkov

Uradno osebo za varstvo podatkov lahko zaprosite za nasvet ali preiskavo določene zadeve ali dogodka, neposredno povezanega z nalogami uradne osebe za varstvo podatkov. Pišite na e-naslov uradne osebe za varstvo podatkov Navedite, v katerem jeziku želite komunicirati.

Uradna oseba za varstvo podatkov
Generalni sekretariat Sveta
Rue de la Loi/Wetstraat 175,
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Telefon: + 32 22816111
Pišite na e-naslov

Video nadzor

Za vložitev zahtevka lahko uporabite spodnji obrazec.

Prosimo, da zahtevke v zvezi z dostopom do vaših osebnih podatkov, zbranih na podlagi videoposnetkov kamer, nameščenih v naših prostorih, pošljete na naslov:

Direktor varnostnega urada
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

In v kopiji na naslov:

Uradna oseba za varstvo podatkov
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Opomba: Zahtevku morate priložiti novejšo fotografijo dobre kakovosti in kopijo osebne izkaznice/potnega lista.