Gå till innehåll
E-postabonnemang
Rådets olika konstellationer

Europeiska unionens råd är en enda rättslig enhet, men det sammanträder i 10 olika s.k. konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras.

Det finns ingen rangordning mellan de olika rådskonstellationerna, även om allmänna rådet har en särskild samordnande roll och ansvarar för institutionella, administrativa och övergripande frågor. Även utrikesrådet har ett särskilt uppdrag.

Var och en av rådets 10 konstellationer kan anta rådsakter som faller inom en annan rådskonstellations ansvarsområde. Därför anges aldrig rådskonstellationen när rådet antar en lagstiftningsakt.

Rådets möten

I rådets möten deltar företrädare från varje medlemsstat på ministernivå. Deltagarna kan alltså vara ministrar eller statssekreterare. De har rätt att fatta bindande beslut för sina regeringar och att rösta på deras vägnar. EU-kommissionärer med ansvar för de frågor som diskuteras bjuds också in till rådets möten. Europeiska centralbanken inbjuds att delta när det är den som har inlett lagstiftningsförfarandet.

Mötesordförande är ministern i den medlemsstat som utövar det halvårsvis roterande ordförandeskapet i rådet. Utrikesrådet utgör ett undantag, eftersom det oftast har unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som ordförande.

Rådet fattar beslut med enkel majoritet, kvalificerad majoritet eller enhällighet, beroende på vilket beslut som ska fattas.

Rådet får rösta endast om en majoritet av medlemmarna är närvarande. 

Omröstningssystem

Rådets standardförfarande vid omröstning är kvalificerad majoritet, som används för omkring 80 % av EU-lagstiftningen.

Offentliga sammanträden

Rådet håller offentliga sammanträden när det diskuterar eller röstar om ett förslag till lagstiftningsakt. Då finns rubriken "lagstiftningsöverläggningar" med på dagordningen. Rådets första överläggning om ett viktigt icke-lagstiftningsförslag är också offentlig.

Vidare håller rådet regelbundet offentliga debatter i viktiga frågor som påverkar EU:s och medborgarnas intressen. Debatten om allmänna rådets 18-månadersprogram och övriga rådskonstellationers prioriteringar samt debatten om kommissionens 5-årsprogram är offentliga.