Gå till innehåll
E-postabonnemang

Organisationspolicy

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Rådets beslut om säkerhetsbestämmelser omfattar flera olika sätt att skydda uppgifterna.

Skydd av personuppgifter

Information om skyddet av personuppgifter vid rådet och om uppgiftsskyddsombudets roll

Miljöledning

Generalsekretariatet har tagit fram ett omfattande miljöprogram för att minska sin miljöpåverkan.

Flerspråkighet

Rådet och Europeiska rådet arbetar på EU:s 24 officiella språk

Insyn och tillgång till handlingar

Allmänheten kan se rådets offentliga debatter och begära tillgång till handlingar

Visuell identitet

Rådsfamiljens visuella identitet är uppbyggd kring en gemensam logotyp

EU-institutionerna arbetar så öppet och så nära medborgarna som möjligt, i enlighet med bestämmelserna om insyn i Lissabonfördraget. Ministrarnas lagstiftningsarbete i rådet är offentligt och medborgarna har rätt att begära tillgång till rådets handlingar.

Insyn i lagstiftningen

EU-ministrarnas möten är offentliga när de diskuterar eller röstar om utkast till rättsakter.

Rådets möten är offentliga även när ministrarna debatterar viktiga frågor som berör EU och dess medborgare och när de diskuterar rådets arbetsprogram, ordförandeskapets prioriteringar och kommissionens arbetsprogram och politiska strategi.

Rådets offentliga debatter kan ses live på alla EU-språk via webbutsändningar. Det finns även inspelningar av debatterna.

Dagordningar och kalender för rådets möten

Rådets möten hålls i Bryssel och Luxemburg (i april, juni och oktober). Mötesdagordningarna för rådet och de flesta av rådets förberedande organ är offentliga.

Dagordningar för möten

Protokoll och omröstningsresultat

När ett rådsmöte är offentligt är även mötesprotokollet offentligt. I protokollet finns resultat från omröstningar om utkast till lagstiftning, röstmotiveringar och uttalanden från EU-länderna. I protokollet finns även information om handlingar under diskussion och rådets viktigaste slutsatser.

Omröstningsresultaten är också offentliga och det går att se hur enskilda EU-länder röstade.

Denna information offentliggörs även i en månadsöversikt över rådsakter.

Tillgång till handlingar

I förordning (EG) nr 1049/2001 finns bestämmelser om tillgång till handlingar. Särskilda genomförandebestämmelser för rådet finns i bilaga II till rådets arbetsordning. Dessa bestämmelser gäller även Europeiska rådets handlingar.

Rådet offentliggör också en årlig rapport om tillämpningen av förordning nr 1049/2001.

Offentligt register över rådets handlingar

Rådets handlingar är tillgängliga via det offentliga registret. Där finns de officiella rådshandlingarna från 1999 och framåt eller en hänvisning till dessa.

Öppna data

Sedan 2015 deltar rådet i EU:s egen portal för öppna data med tre dataset:

  • rådets omröstningar om lagstiftningsakter
  • metadata om rådets offentliga register
  • metadata om databasen för ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar

EU:s portal för öppna data lanserades i december 2012. Det är en central punkt där man kan få tillgång till en växande mängd uppgifter från EU:s institutioner och andra EU-organ. Vem som helst får fritt använda dessa uppgifter och återanvända dem för kommersiella eller icke-kommersiella syften, förutsatt att källan anges.

Idén med EU:s portal för öppna data är att den ska stimulera innovativ användning av uppgifterna och frigöra deras ekonomiska potential. Den ska också främja öppenhet och ansvarsskyldighet hos EU:s institutioner och andra EU-organ.

Arkiv

I rådets arkiv samlas och behandlas dokument som Europeiska unionens råd har framställt eller mottagit i samband med att det utövar sina uppgifter. Arkiv över ärenden som avslutades för över 30 år sedan är tillgängliga för allmänheten.

Originalhandlingarna översänds till EU:s historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Mikroficher och/eller elektroniska kopior av handlingarna kan konsulteras vid rådets arkiv i Bryssel.

Allmänna frågor

Allmänna frågor om Europeiska rådets och rådets organisation, arbete och verksamhet kan ställas till enheten för information till allmänheten. Observera att enheten inte kan ge juridisk rådgivning eller uttala sig om specifika ärenden.

Du kan ställa din fråga på något av EU:s 24 officiella språk.