Gå till innehåll
E-postabonnemang

Bankunionen

Översikt

Bankunionen är ett EU-system för banktillsyn och resolution

Gemensam tillsynsmekanism

Ett övernationellt tillsynsorgan som inrättats för att sörja för en sund banksektor inom EU.

Den gemensamma resolutionsmekanismen

Den gemensamma resolutionsmekanismen är ett system på EU-nivå för resolution av icke bärkraftiga finansinstitut

Det enhetliga regelverket: kapitalkrav

Detta inbegriper bestämmelser om kapitalkrav och insättarskydd samt förebyggande och hantering av bankkonkurser.

Ändringar av reglerna om bankunionen

Översikt över rådets arbete med förslagen om ändring av bankunionens regler

Bankunionen: nästa steg – riskminskning och insättningsskydd

Förslag om ytterligare åtgärder för att minska riskerna i bankunionen och om inrättande av ett europeiskt insättningsgarantisystem

Bankunionen är ett EU-system för banktillsyn och resolution som bygger på EU-omfattande regler.

Målet är att garantera säkerheten och tillförlitligheten i banksektorn inom euroområdet och resten av EU och se till att olönsamma banker försätts i resolution utan användning av skattebetalarnas pengar och med minsta möjliga inverkan på den reala ekonomin.

Bankunionens medlemmar är samtliga euroländer och de EU-länder som väljer att delta.

Alla länder som i framtiden inför euron blir automatiskt medlemmar i bankunionen. Länderna utanför euroområdet kan delta genom att ingå ett avtal om nära samarbete.

Huvudsakliga mål

Bankunionen ska

  • säkerställa att bankerna är stabila och kan motstå eventuella framtida finanskriser
  • förhindra situationer där skattebetalarnas pengar används för att rädda banker i kris
  • minska marknadsfragmenteringen genom att harmonisera finanssektorns regler
  • stärka den finansiella stabiliteten i euroområdet och i EU som helhet

Strukturen

Bankunionen består av 3 huvudsakliga beståndsdelar:

  1. Den gemensamma regelboken
  2. Den gemensamma tillsynsmekanismen
  3. Den gemensamma resolutionsmekanismen
Det enhetliga regelverket kommer att gälla alla finansinstitut inom EU där det finns ungefär 8 300 banker
Det enhetliga regelverket kommer att gälla alla finansinstitut inom EU där det finns ungefär 8 300 banker
© Fotolia.com

Den gemensamma regelboken

Den gemensamma regelboken utgör ryggraden i bankunionen och den finansiella regleringen i EU i allmänhet. Den består av en uppsättning rättsakter som tillämpas på alla finansinstitut och alla finansiella produkter överallt i EU.

Dess regler omfattar särskilt kapitalkrav för banker, förbättrade insättningsgarantisystem och regler för hantering av banker i kris.

Målet med den gemensamma regelboken är att se till att bankerna regleras enligt samma regler i alla EU-länder för att undvika snedvridning av den inre marknaden och garantera finansiell stabilitet i hela EU.

Europeiska centralbanken – den centrala institutionen för den gemensamma tillsynsmekanismen – beskriver den gemensamma tillsynsmekanismen

Den gemensamma tillsynsmekanismen

Den gemensamma tillsynsmekanismen är EU:s överstatliga banktillsynsmyndighet, där Europeiska centralbanken i nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter ansvarar för tillsynen av finansinstitut.

Mekanismens huvudsakliga mål är att säkerställa en sund europeisk finanssektor genom regelbundna och grundliga kontroller av bankernas hälsa. Kontrollerna sker mot bakgrund av regler som är lika för alla EU-länder.

En video som beskriver de viktigaste delarna i den gemensamma resolutionsmekanismen på 2 minuter

Den gemensamma resolutionsmekanismen

Den gemensamma resolutionsmekanismen är ett system för ändamålsenlig och effektiv resolution av olönsamma finansinstitut. Den består av den centrala resolutionsmyndigheten (den gemensamma resolutionsnämnden)  och en gemensam resolutionsfond. Fonden ska användas i samband med bankkonkurs och finansieras helt av Europas banksektor.

Bankunionen: nästa steg – riskminskning och insättningsskydd

Rådet arbetar med ytterligare åtgärder för riskminskning och riskdelning i syfte att stärka bankunionen. De föreslagna åtgärderna omfattar ytterligare kapitalkrav för banker, åtgärder för att minska skillnaderna i hur EU:s lagstiftning om bankunionen tillämpas i medlemsländerna och inrättande av ett europeiskt insättningsgarantisystem.

Ändringar av reglerna om bankunionen

Den 9 december 2016 inledde rådet arbetet med ett antal förslag vars syfte är att ändra bankunionens gällande regler. De viktigaste målen är att ytterligare stärka bankernas motståndskraft och den finansiella stabiliteten i EU och att anpassa EU:s regler om bankunionen till en rad internationella normer, i synnerhet de som Baselkommittén för banktillsyn och rådet för finansiell stabilitet har beslutat om.

Varför en bankunion?

Den senaste finanskrisen visade att det behövs bättre reglering och tillsyn av EU:s finanssektor, särskilt i euroområdet.

Krisen i euroområdet och skillnaderna i de nationella motåtgärderna framhävde det ömsesidiga beroendet mellan banker och nationella regeringar. Dessutom ledde de olika nationella lösningarna till en fragmentering av den inre marknaden för finansiella tjänster, vilket i sin tur bidrog till störningar i utlåningen till den reala ekonomin.

EU-ledarna enades därför om att Ekonomiska och monetära unionen (EMU) behövde förstärkas ytterligare och om att en del av denna insats skulle omfatta inrättande av en integrerad finansiell ram, som senare döptes om till bankunionen.