Gå till innehåll
E-postabonnemang

Genom strategin för den digitala inre marknaden ska Europas ekonomi, näringsliv och samhälle kunna utnyttja den nya digitala eran fullt ut. Tillsammans med e-lösningar, data och gränsöverskridande digitala tjänster är den en integrerad del av EU:s projekt för ett digitalt Europa.

EU har redan börjat skapa en fri och säker digital inre marknad där människor kan handla och företag sälja online över gränserna i EU.

Strategin för den digitala inre marknaden, som EU-kommissionen föreslog 2015, lägger grunden för ett enat och hållbart europeiskt digitalt samhälle. Flera landvinningar gjordes under 2016 och 2017:

 • slopade roamingavgifter
 • moderniserat uppgiftsskydd
 • gränsöverskridande portabilitet för innehåll online

Genom strategin ska EU:s digitala ekonomi växa ytterligare och de rättsliga hindren mellan EU-länderna försvinna.

EU i den nya digitala eran

 • tekniken skulle redan kunna automatisera 45 % av de uppgifter folk gör på jobbet varje dag
 • 65 % av de barn som börjar skolan i dag kommer att arbeta med helt nya typer av jobb i framtiden

 • bara 7 % av de små och medelstora företagen säljer online i ett annat EU-land

 • om hindren för datalokalisering försvann skulle EU:s BNP kunna öka med 8 miljarder euro per år

Varför behövs detta?

Den tekniska omvandlingen påverkar alla områden av våra liv, från utbildning och jobb till välfärdssystem. Förändringen sker redan i snabb takt. Inom vissa jobbkategorier krävs digitala färdigheter i hela 90 % av tjänsterna.

Europa behöver omfamna denna förändring så att invånarna skyddas och kan ta till vara på dessa nya möjligheter. Till exempel förväntas digitaliserad tillverkning ge EU 1,25 biljoner euro år 2025.

EU vill forma den digitala framtiden utifrån bland annat förtroende, säkerhet och e-förvaltning. Det finns stort utrymme för framsteg. Till exempel handlar endast 15 % av befolkningen online från ett annat land.

En fullt fungerande digital marknad skulle kunna få EU:s ekonomi att växa med upp till 415 miljarder euro per år. Genom denna marknad kan EU bli en digital ledare i världen. För att frigöra denna potential genomför EU genomgripande reformer, alltifrån ett nytt upphovsrättsligt regelverk till en förordning om geoblockering.

2017

15 december

14 december

Gränsöverskridande paketleveranser: preliminär överenskommelse om nya regler

Det estniska ordförandeskapet nådde i dag en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om nya regler för att öka öppenheten vad gäller taxor för gränsöverskridande paketleveranser. Initiativet skulle även ge tillsynsmyndigheter större befogenheter att övervaka marknaden för gränsöverskridande paketleveranser.

En större öppenhet vad gäller leveranspriser skulle uppmuntra konsumenter till att välja bland ett bredare urval och köpa mer via internet. Det skulle också innebära nya möjligheter för återförsäljare, i synnerhet småföretag som inte är i stånd att förhandla om bättre priser.

30 november

Den gemensamma digitala ingången ska bli en enda kontaktpunkt för EU:s medborgare och företag

En gemensam digital ingång: Rådet enas om att underlätta tillgången till information och tjänster

Rådet antog sin ståndpunkt om inrättandet av en gemensam digital ingång för att tillhandahålla information, förfaranden och hjälp online för privatpersoner och företag.

Ståndpunkten (en allmän riktlinje) innebär att man kan inleda förhandlingarna med Europaparlamentet.

Den gemensamma digitala ingången kommer att omfatta flera nätverk och tjänster som har inrättats både på nationell nivå och på unionsnivå för att hjälpa privatpersoner och företag med gränsöverskridande ärenden och verksamhet. Bland nätverken finns europeiska konsumentcentrum, rådgivningstjänsten ”Ditt Europa”, Solvit, helpdesken för immaterialrättigheter, Europa direkt och Enterprise Europe Network.

”Vi måste göra det lättare för EU:s invånare och företag att hitta information, oavsett var i EU de bor, arbetar eller gör affärer. Att skapa en enda kontaktpunkt är en praktiskt lösning. Det är ett nytt steg mot digitalisering av offentliga tjänster i gränsöverskridande situationer och ytterligare ett steg mot att förverkliga det digitala Europa.”

Kadri Simson, Estlands ekonomi- och infrastrukturminister

Konsumentskydd i den digitala tidsåldern: Rådet stärker samarbetet inom hela EU

Rådet har antagit en förordning som ska stärka samarbetet mellan de myndigheter i EU-länderna som ser till att konsumentskyddslagarna följs.

Ett effektivt konsumentskydd ska svara mot utmaningarna i den digitala ekonomin och utvecklingen av den gränsöverskridande detaljhandeln i EU.

Det är därför som den nya förordningen ska modernisera samarbetsmekanismerna så att konsumenterna i mindre grad skadas på grund av gränsöverskridande överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning.

De nya reglerna bidrar till att öka medborgarnas och företagens förtroende för e-handeln. Denna översyn av de nuvarande reglerna för konsumentskyddssamarbetet ger även de nationella myndigheterna ökade befogenheter, som ett led i utvecklingen av den digitala inre marknaden.

29 november

Den nya förordningen om geoblockering ska avlägsna hindren för e-handel

Geoblockering: EU-ländernas ambassadörer godkänner en överenskommelse om e-handel utan gränser i EU

Rådets estniska ordförandeskap och Europaparlamentet nådde en överenskommelse om förbud mot omotiverad geoblockering.

Utkastet till förordning om geoblockering, som måste antas av båda institutionerna, ska undanröja diskriminering som beror på kundernas nationalitet, bosättningsort och etableringsort.

Geoblockering är en diskriminerande behandling som hindrar nätkunder från att komma åt och köpa produkter eller tjänster på en webbplats baserad i ett annat EU-land.

20 november

Rådet (allmänna frågor) efterlyste en förstärkning av den europeiska cybersäkerheten och ökad cyberresiliens i hela EU. Dessa mål är i linje med de prioriteringar som Europeiska rådet fastställde i oktober 2017.

Ministrarna betonade att alla EU-länder måste tillhandahålla nödvändiga resurser och investeringar för att åtgärda cybersäkerheten. De välkomnade också en rad konkreta planer, exempelvis att

 • inrätta ett nätverk av kompetenscentrum för cybersäkerhet i hela EU
 • införa en europeisk ram för cybersäkerhetscertifiering
 • tillhandahålla nödvändiga verktyg för brottsbekämpning för att ta itu med cyberbrottslighet
 • utveckla en samordnad reaktion på EU-nivå vid storskaliga cyberincidenter

Rådet betonade också den viktiga kopplingen mellan tilltron till det digitala Europa och uppnåendet av cyberresiliens i hela EU.

25 oktober

Infografik över Making e-signatures everyday practice

Pen and paper signatures are ready to fully go digital across the European Union Se fullständig informationsgrafik

e-signaturceremonin: för första gången undertecknas en EU-lag elektroniskt

En EU-lagstiftningsakt undertecknades för första gången på elektronisk väg den 25 oktober i Europaparlamentet i Strasbourg. Europaparlamentets talman Antonio Tajani och Matti Maasikas från det estniska rådsordförandeskapet undertecknade elektroniskt den rättsligt bindande texten till den reviderade förordningen om tryggad gasförsörjning för att den skulle kunna träda i kraft.

Ceremonin visar att EU:s institutioner arbetar tillsammans för att förverkliga den digitala omvandlingen. Den visar EU:s åtagande att genomföra eIDA-förordningen, den EU-förordning som ska tillhandahålla ett förutsägbart regelverk som möjliggör ett säkert och obehindrat elektroniskt samspel mellan företag, privatpersoner och offentliga myndigheter.

”Jag är övertygad om att vi snart kommer att underteckna alla rättsakter på detta sätt, eftersom det helt enkelt är klokt att göra så. Elektroniska signaturer sparar papper, tid och pengar.”

Matti Maasikas, det estniska rådsordförandeskapet

24 oktober

Den digitala inre marknaden: kvarstående prioriteringar för 2017

Rådet (telekommunikation) lovade att påskynda arbetet med EU:s digitala inre marknad för att strategin ska ha färdigställts senast i slutet av 2018.

Som en del av denna process ställde ministrarna upp målet att nå enighet om tre viktiga initiativ före slutet av 2017: geoblockering, audiovisuella medier och paketleveranser.

19 oktober

Prioriteringar läggs fast för ett framgångsrikt digitalt Europa

Europeiska rådet betonade att det är ”redo att göra vad som krävs för att ett digitalt Europa ska kunna bli verklighet” med utgångspunkt i slutsatserna från det digitala toppmötet i Tallinn den 29 september.

Man gick igenom hur EU kan ta vara på de möjligheter och bemöta de utmaningar som digitaliseringen medför EU-ländernas ledare enades om en rad prioriteringar, exempelvis att

 • regeringarna och den offentliga sektorn fullt ut ska anamma den digitala tidsåldern
 • strategin för den digitala inre marknaden ska vara färdigställd senast i slutet av 2018
 • en förstklassig infrastruktur och ett förstklassigt kommunikationsnät ska byggas
 • en gemensam strategi för cybersäkerhet ska fastställas
 • insatserna mot terrorism och brott på internet ska intensifieras
 • ett effektivt och rättvist skattesystem som är anpassat till den digitala tidsåldern ska förverkligas

9 oktober

Rådet antar systemet WiFi4EU för kostnadsfritt internet på allmänna platser

Rådet gav sitt slutliga klartecken till att EU samfinansierar gratis wifi på offentliga platser.

Det nya systemet, som kallas WiFi4EU, innebär att en flerspråkig portal som är lätt att känna igen ska ge tillgång till säker och snabb uppkoppling på minst 6 000 orter i EU, senast 2020. Urve Palo, Estlands minister för företagande och informationsteknik, sade:

”WiFi4EU ska ge många människor bättre tillgång till internet. Samtidigt får kommuner, bibliotek och andra delar av den offentliga sektorn möjlighet att nå ut med sina digitala tjänster.”

Den första inbjudan att lämna förslag till projekt planeras till slutet av året eller början av 2018.

EU:s finansiering av systemet kan uppgå till 120 miljoner euro 2019.

29 september

Sammandrag från EU:s digitala toppmöte i Estlands huvudstad Tallinn den 29 september 2017.

Digitalt toppmöte i Tallinn: diskussioner om den digitala revolutionen

EU-ländernas ledare samlades till ett digitalt toppmöte i Tallinn för att diskutera kommande åtgärder för att uppnå prioriteringarna i EU:s strategi för den digitala inre marknaden.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk beskrev mötet som ”mycket viktigt för Europas framtid”.

"Toppmötet sammankallades eftersom Europa måste utnyttja de möjligheter som skapats genom de enorma framstegen inom allt från robotar till artificiell intelligens. Vi måste aktivt påverka vår framtid och hantera de risker som den digitala revolutionen medför för samhället och demokratin."

Donald Tusk tillade att diskussionerna i Tallinn kommer att ligga till grund för slutsatserna från Europeiska rådets möte i oktober.

22 juni

EU-ländernas ledare efterlyser ambitiös digital vision för Europa

Europeiska rådet lyfte fram vikten av en ambitiös digital vision för samhället och ekonomin i Europa. Inför det digitala toppmötet i Tallinn med början den 29 september manade EU-ledarna till ett fullständigt genomförande av strategin för den digitala inre marknaden:

”Det krävs en helhetssyn på det digitala området för att möta de utmaningar och utnyttja de möjligheter som följer av den fjärde industriella revolutionen.”

EU-ledarna välkomnade också kommissionens avsikt att se över strategin för cybersäkerhet och att föreslå ytterligare åtgärder före årets slut.

21 juni

EU-samarbetet kring konsumentskydd reformeras

Det maltesiska ordförandeskapet gjorde en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om att stärka samarbetet mellan de nationella myndigheter i EU som ansvarar för tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen.

”Att medborgarna och företagen har förtroende för e-handeln är en viktig förutsättning för att den digitala inre marknaden ska bli mer attraktiv och dynamisk. Konsumenternas rättigheter och intressen ska tillvaratas bättre.”

De viktigaste frågorna var

 • kampen mot gränsöverskridande överträdelser – en översyn av det befintliga konsumentskyddssamarbetet ska ge ökade befogenheter åt de nationella myndigheterna
 • konsumenternas förtroende för e-handeln – offentliga tillsynsmyndigheter ska öka harmoniseringen och skapa ett effektivt samarbete
 • moderniseringen av konsumentskyddet – i kommissionens förslag från maj 2016 ingick en reform av gränsöverskridande paketleveranser.

14 juni

Slut på roamingavgifterna: en verklig framgång för EU

Den 15 juni 2017 avskaffades roamingavgifterna i EU. Denna bedrift beskrivs som ”en verklig framgång för EU” i ett gemensamt uttalande från det maltesiska EU-ordförandeskapet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

”Från och med nu kan du som reser i EU ringa, skicka sms och surfa för samma priser som i ditt hemland. Det här är en av EU:s största och mest konkreta bedrifter.

Avskaffandet av roamingavgifterna är grunden för EU:s digitala inre marknad och ett nytt steg mot ett enat och hållbart digitalt samhälle för alla i EU.”

8 juni

Nya regler om portabilitet för digitala tjänster

Rådet godkände nya regler som gör det möjligt för konsumenter som har betalat för innehållstjänster online i sitt hemland att komma åt detta innehåll när de besöker ett annat land inom EU.

”Européer som reser inom EU kommer inte längre att förlora tillgången till onlinetjänster som filmer, sportsändningar, musik, e-böcker eller spel som de har betalat för i sina hemländer. Detta, tillsammans med avskaffandet av roamingavgifter, är ett viktigt framsteg när det gäller att skapa en digital inre marknad som är bra för alla.”

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2018. De medför rätt till tillgång till abonnemang från utlandet utan extra kostnad.

29 maj

WiFi4EU: kostnadsfritt internet på allmän plats

Det maltesiska ordförandeskapet har nått en överenskommelse med Europaparlamentet om ett EU-sponsrat system, WiFi4EU, för att främja kostnadsfritt internet i stadshus, på sjukhus, i parker och på andra allmänna platser.

”WiFi4EU kommer att bidra till att göra snabb internetanslutning tillgänglig för många som annars kanske inte skulle få möjlighet att använda uppkoppling av hög kvalitet."

Genom systemet kan kommuner, bibliotek, sjukhus och andra offentliga organ ansöka om finansiering för installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom enkla administrativa förfaranden. Enkla finansieringsverktyg som till exempel vouchrar kommer att tillhandahållas för att täcka upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Det offentliga organet ansvarar för att upprätthålla uppkopplingen under minst tre år.

Målet är att man ska komma överens om systemets budget och slutföra det tekniska arbetet i tid så att programmet kan införas i slutet av 2017.

2016

28 november

Geoblockering: rådet avlägsnar hinder för e-handel

Konkurrenskraftsrådet enades om ett utkast till förordning om förbud mot omotiverad geoblockering mellan medlemsländerna. Huvudsyftet med förslaget är att förhindra diskriminering av konsumenter och företag när det gäller tillgången till priser, försäljning eller betalningsvillkor vid köp av produkter och tjänster i ett annat EU-land.

Så snart Europaparlamentet har enats om sin ståndpunkt börjar förhandlingarna mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

28 juni

EU-ländernas ledare efterlyser en djupare digital inre marknad

I Europeiska rådets slutsatser uppmanades ministrarna att från och med juni 2017 årligen rapportera om framstegen med att fördjupa den inre marknaden, inklusive den digitala agendan.

EU-ledarnas nästa övervakningsöversyn planerades till EU-toppmötet i juni 2018.

24 maj

Dataskyddsreformen

Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft och börjar gälla den 25 maj 2018. Den nya förordningen innehåller en specifik rättslig grund för skyddet av personuppgifter som erkänns i Lissabonfördraget från 2009 som en grundläggande rättighet i EU-lagstiftningen.

Reformen av dataskyddet är ett svar på den snabba tekniska utvecklingen inom flödet och utbytet av data och fastställer rättigheter, skyldigheter och efterlevnadsregler för enskilda personer och enheter som är delaktiga i databehandling.

Den 5 maj 2015 trädde även direktivet om skydd av personuppgifter som behandlas i brottsbekämpningssyfte i kraft. Medlemsländerna ska senast den 6 maj 2018 ha införlivat direktivet i nationell lagstiftning.

Detta direktiv tillgodoser ett allt större behov hos myndigheterna i medlemsländerna att behandla och utbyta uppgifter som en del i kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Syftet är att skydda den enskildes rättigheter, samtidigt som en hög nivå av allmän säkerhet garanteras.

Dessa förändringar ska uppdatera bestämmelserna i dataskyddsdirektivet från 1995 och 2008 års rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för rättsligt och polisiärt samarbete.

2015

25 juni

EU-ländernas ledare: den digitala inre marknaden kan stödja tillväxt för alla

Vid mötet den 25–26 juni 2015 ställde EU-ländernas ledare sig bakom strategin för den digitala inre marknaden och sade att den bör användas för att främja tillväxt för alla i alla EU:s regioner. De uppmanade till åtgärder för att ta itu med marknadsfragmentering, bygga nödvändig digital infrastruktur och främja en digitalisering av europeisk industri.

De ville också att nya regler snabbt ska antas för telekommunikation, cybersäkerhet och uppgiftsskydd.

11 juni

EU-ländernas ministrar stöder digitaliserad ekonomi

Telekomministrarna diskuterade strategin för den digitala inre marknaden vid ett möte i rådet (transport, telekommunikation och energi) den 11–12 juni 2015. De välkomnade strategins mål och påpekade på nytt hur viktigt det är med en digitaliserad ekonomi för att främja jobb och tillväxt och stärka EU:s konkurrenskraft.

Ministrarna lyfte bland annat fram följande frågor:

 • digitaliseringens roll för att stimulera företagarandan och tillväxten i små och medelstora företag
 • behovet av att förbättra cybersäkerheten och skapa förtroende för e-tjänster
 • behovet av bättre infrastruktur och förbättrad tillgång till bredband för alla
 • behovet av att öka insynen i prissättningen av paketleveranser i hela EU

Ministrarna underströk också att samordningen på nationell nivå bör vara god för att strategin ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

28 maj

Prioriteringar för den digitala inre marknaden

Konkurrenskraftsministrarna underströk vikten av ett antal initiativ inom ramen strategin för den digitala inre marknaden. De framhöll att det är viktigt att ha ändamålsenliga bestämmelser om upphovsrätt och uppdaterade regler för e-handel och att främja konsumenternas förtroende och medvetenhet och stärka konsumentskyddet.

Ministrarna framhöll också behovet av att stärka den digitala kompetensen och dataskyddsbestämmelserna.

De fastställde ett antal prioriteringar, nämligen att

 • skapa de rätta villkoren för små och medelstora företag, särskilt uppstartsföretag
 • främja en digitalisering av europeisk industri
 • tillämpa och utvidga e-förvaltning inom offentlig förvaltning
 • öka investeringarna i digital infrastruktur och nätverk
 • bedöma finanspolitiska reglers inverkan på digitala verktyg
 • beakta principen "digitalt som standard" i all ny EU-lagstiftning.

18 maj

EU:s digitala inre marknad: audiovisuella aspekter

Kulturministrarna diskuterade de audiovisuella aspekterna av EU:s digitala inre marknad. De stödde gränsöverskridande portabilitet för innehåll, kampen mot olagligt innehåll och behovet av att finna rätt balans vad gäller upphovsrätt.

Ministrarna enades om att det befintliga direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster bör anpassas till tekniska förändringar. Denna översyn bör

 • garantera mediefrihet och främjande av kulturell mångfald
 • bibehålla principen om ursprungsland (varje leverantör av audiovisuella medietjänster omfattas av ett enda medlemslands jurisdiktion)
 • förenkla det förfarande som medlemsländerna följer när de utsätts för oacceptabelt innehåll från ett annat medlemsland.