Gå till innehåll
E-postabonnemang
  • 30.11.2017
  • 11:40
  • Pressmeddelande
  • 710/17
  • Budget

Infografik över 2018 EU budget

2018 EU budget compared to 2017 Se fullständig informationsgrafik

Den 30 november 2017 godkände rådet och parlamentet var för sig den överenskommelse som nåddes den 18 november 2017 i förlikningskommittén om 2018 års budget. Det innebär att EU:s budget för 2018 är antagen.

”Europaparlamentet och rådet har samma två huvudprioriteringar för budgetåret 2018: att hantera migration och säkerhet och att främja innovation, tillväxt och sysselsättning i Europa. Jag är övertygad om att vi har nått ett bra och välavvägt resultat som gör det möjligt för EU att agera och reagera på de olika behoven”.

Märt Kivine, Estlands biträdande finansminister och rådets huvudförhandlare för 2018 års EU-budget

Mer pengar till befintliga program

EU:s budget för 2018 uppgår till 160,1 miljarder euro i åtaganden. Det är en ökning med 0,2 % jämfört med 2017 års EU-budget, enligt de senaste månadernas ändringar. En marginal på 1,6 miljarder euro finns kvar under utgiftstaken för den fleråriga budgetramen 2014–2020, så att EU kan reagera på oförutsedda behov.

De totala utbetalningarna uppgår till 144,7 miljarder euro – en ökning med 14,1 % jämfört med 2017. Orsaken till den stora ökningen är att genomförandet av programmen för perioden 2014–2020 kommer att komma igång på allvar under 2018.

Starkt stöd för huvudprioriteringarna

Rådet fäster liksom tidigare extra stor vikt vid investeringar i konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt, med fokus på områden som ger EU-mervärde. Detta återspeglas i förstärkningarna av flera program under underrubrik 1a (Smart tillväxt för alla). Genom 2018 års budget anslås 11,2 miljarder euro till EU:s program för forskning och innovation Horisont 2020, vilket är en ökning med 8,4 % jämfört med 2017 års EU-budget. Fonden för ett sammanlänkat Europa får 2,7 miljarder euro, en ökning med 7,9 % jämfört med 2017, för finansieringen av projekt på områdena transport, energi och informations- och kommunikationsteknik. Även programmet Cosme som stöder SMF får mer pengar (totalt 354 miljoner euro, +1.4 %).

Stöd till ungdomar förblir en annan central prioritering. Anslagen för Erasmus+-programmet ökas med 12,1 % till 2,3 miljarder euro. Ungdomssysselsättningsinitiativet får 350 miljoner euro för att förbättra ungdomars möjligheter att få jobb. Under budgetförhandlingarna framhöll EU-institutionerna också att genomförandet av ungdomssysselsättningsinitiativet måste påskyndas. Inrättandet av den nya europeiska solidaritetskåren, som ger ungdomar volontär- och arbetsmöjligheter i olika projekt som gynnar samhällen över hela Europa, återspeglas också i budgeten.

För att hantera migrations- och säkerhetsrelaterade utmaningar kommer byråer på området för säkerhet och medborgarskap att få 940 miljoner euro, 8,9 % mer än år 2017. Det extra stödet är i första hand inriktat på att förstärka Europol, Eurojust och Europeiska stödkontoret för asylfrågor.

Mer pengar görs också tillgängliga för miljö- och klimatåtgärder inom ramen för Life-programmet, som får 523 miljoner euro, 5,9 % mer än 2017.

Minskat föranslutningsstöd till Turkiet

Mot bakgrund av situationen i Turkiet vad gäller demokrati, rättsstatlighet och pressfrihet, har landets föranslutningsstöd sänkts med 105 miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungliga förslag, och ytterligare 70 miljoner euro reserveras tills landet gör ”mätbara tillräckliga framsteg” på dessa områden.

2018 års EU-budget stärker också utrikestjänstens strategiska kommunikationskapacitet genom ett anslag på 0,8 miljoner euro för att intensifiera kampen mot desinformation.

Rubriker i 2018 års EU-budget (i miljoner euro)

 

Åtaganden

Betalningar

1. Smart tillväxt för alla

77,534

66,624

- 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

22,001

20,097

- 1b. Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

55,532

46,527

2. Hållbar tillväxt: naturresurser

59,285

56,084

3. Säkerhet och medborgarska

3,493

2,981

4. Europa i världen

9,569

8,906

5. Administration

9,666

9,666

Särskilda instrument

0,567

0,420

TOTALT

160,114

144,681

2017 års budget: antagna ändringar

Den 27 november 2017 godkände rådet även kommissionens förslag om att uppdatera siffrorna för 2017 års budget genom att minska de planerade åtagandena och betalningarna med 61 miljoner euro respektive 7,7 miljarder euro. Parlamentet antog formellt förslaget den 30 november 2017.