Gå till innehåll
E-postabonnemang

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

  • 7.12.2017
  • 11:10
  • Pressmeddelande
  • 752/17
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser

Den 7 december antog rådet en förordning som ska förbättra EU:s instrument som bidrar till stabilitet och fred.

Åtgärden ingår i en EU-omfattande strategisk ram för att stödja reform av säkerhetssektorn. Den ser till att anpassa instrumentets mål med EU:s åtaganden när det gäller FN:s mål för hållbar utveckling samt det europeiska samförståndet om utveckling som man nyligen enades om.

Genom det reviderade instrumentet införs möjlighet för EU att finansiera åtgärder till stöd för kapacitetsuppbyggnad för säkerhet och utveckling för militära aktörer i partnerländer, med målet att bidra till hållbar utveckling och framför allt till att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Förordningen kommer officiellt att undertecknas i Strasbourg den 12 december. Den kommer att offentliggöras den 15 december och träda i kraft den 16 december.

Instrumentet som bidrar till stabilitet och fred inrättades 2014 som en del av EU:s nya generation av instrument för att finansiera yttre åtgärder. Det utgör ett av huvudverktygen för att bidra till att förebygga och hantera kriser i tredjeländer som en del i att skapa en säker och stabil omgivning.

I och med de nya regler som man idag har beslutat om kommer EU att kunna bistå säkerhetssektorn och i undantagsfall stödja militären på olika sätt, bland annat genom:

  • ekonomiskt stöd för att öka militärens kompetens när det gäller att utföra uppgifter kopplade till utveckling och människors säkerhet, såsom återuppbyggnad och återställande av civil infrastruktur, minröjning och civilskyddsuppgifter
  • tillhandahållande av utrustning och infrastruktur till militären på områdena it, transport, kommunikation, vatteninfrastruktur och sanitet
  • utbildning, mentorskap och rådgivning

Förordningen tillåter inte att EU-stöd används för att finansiera återkommande militära utgifter, tillhandahållande av vapen och ammunition eller dödlig utrustning eller övning för strid.

100 miljoner euro kommer att anslås för de nya åtgärderna för perioden 2018–2020.